1 2 3 4 5  další 
 • Opatření ČIŽP v zájmu maximální ochrany zdraví zaměstnanců

  17.03.2020
  V návaznosti na usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a dosud přijatá krizová opatření přijímá Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) jako služební úřad opatření v zájmu maximální ochrany zdraví zaměstnanců a to od 17. 3. 2020. ČIŽP omezuje svoji činnost, která není po určitou dobu nezbytná pro naplňování kompetencí služebního úřadu vyplývajících ze zákona. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dochází s účinností od 24. 3. 2020 k omezení rozsahu úředních hodin na pondělí a středu od 9 do 12 hodin. ČIŽP tedy omezuje přístup veřejnosti do objektů (ředitelství a oblastní inspektoráty), pro nezbytnou komunikaci doporučujeme využít mailové nebo telefonické kontakty - www.cizp.cz – Kontakty. V provozu zůstává Zelená linka i pohotovostní čísla ke hlášení případných havárií.
 • Experti ČIŽP nabízí během nouzového stavu konzultace pro výrobce dezinfekčních přípravků

  26.03.2020
  Inspektoři České inspekce životního prostředí, kteří mají v gesci chemické látky, připravili pro výrobce dezinfekčních přípravků stručný návod na jejich správné značení a nabízejí možné konzultace. „Vnímám to jako naši pomoc pro výrobce těchto, v současné době, tolik potřebných prostředků. Snažíme se tak usnadnit jim orientaci v legislativě vztahující se k chemickým látkám – biocidům,“ komentoval iniciativu ČIŽP její ředitel Erik Geuss.
 • ČIŽP může prominout účastníkům správních řízení zmeškání úkonu

  25.03.2020
  Pokud úkon (např. odvolání, vyjádření účastníka řízení, doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden v určité lhůtě (§ 41 správního řádu), může Česká inspekce životního prostředí, na základě žádosti, prominout účastníkům správních řízení, resp. dotčeným osobám, zmeškání úkonu. Možnost prominout lhůtu se bude vztahovat na úkony s povinnou lhůtou v době od 12. března 2020 do zrušení nouzového stavu.
 • Ohlašovací povinnosti se pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce

  19.03.2020
  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) požádalo s ohledem na nouzový stav o pardon instituce, které ze zákona ukládají sankce. Blíží se totiž termíny, do nichž má mnoho soukromých i veřejných subjektů povinnost ohlašovat příslušným úřadům některé skutečnosti týkající se životního prostředí, typicky například ohlašování a evidence odpadů podle zákona o odpadech, množství některých specifických znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší atp. (tzv. ohlašovací povinnost). Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) této žádosti vyhoví.
 • Firma dovážející na trh nebezpečné chemické směsi porušila chemický zákon i nařízení EU. Dostala pokutu 120 tisíc korun

  16.03.2020
  Pravomocnou pokutu 120 tisíc korun uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové společnosti GRASS EU s.r.o. za porušení chemického zákona a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), nařízení REACH . Firma dovážela a uváděla na trh v ČR výrobky z Volgogradu, konkrétně čisticí přípravky pro speciální použití (odstraňovač skvrn, čistič motorů) určené pro širokou veřejnost, jejichž označení nebylo v souladu s předloženými bezpečnostními listy. Jednalo se o nebezpečné chemické směsi, které byly současně i detergenty.
 • Firma stále nezalesnila pozemky na Žďársku. Inspektoři ČIŽP jí uložili další pokutu, tentokrát 388 tisíc korun

  12.03.2020
  Právnická osoba Supreme Store, s.r.o., se sídlem v Praze ohrozila životního prostředí v lesích na Vysočině. Vytvořila podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů nezalesněním lesních pozemků v okrese Žďár nad Sázavou. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě jí za to uložili další pokutu, tentokrát 388 tisíc korun.
 • Při zasněžování sjezdovek v Krkonoších nedodržela firma vodoprávní povolení. Dostala pokutu 120 tisíc korun

  11.03.2020
  Na základě kontroly odběru povrchových vod pro technické zasněžování lyžařských areálů uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové společnosti MEGA PLUS s.r.o. pokutu 120 tisíc korun. Firma, jejíž činností je celoroční provoz sportovně-rekreačního resortu „SkiResort ČERNÁ HORA – PEC“ nakládala s povrchovými vodami v rozporu s vydaným povolením. Pro zasněžování svých lyžařských areálů nedodržela při odběru vody z potoků stanovené podmínky.
 • Provozovatel e-shopu nezajistil bezplatný zpětný odběr použitých elektrospotřebičů a dostal od ČIŽP pokutu 150 tisíc korun

  10.03.2020
  Provozovatel internetového obchodu www.okay.cz, společnost OKAY s. r. o., nezajistila bezplatný zpětný odběr použitého spotřebiče, varné konvice, v místě dodávky, za nový. Stejně se firma zachovala i v případě dodávky nové pračky. Nastavený prodejní systém obviněného neumožňoval bezplatný zpětný odběr použitých elektrozařízení. Ten byl podmíněn objednáním a zaplacením služby dopravy zahrnující současně další služby. Za porušení zákona o odpadech uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ostravy společnosti OKAY s. r. o. pokutu 150 tisíc korun.
 • Přes deset tisíc tun odpadu navezla firma na pozemky, které k tomu nebyly určené. Dostala pokutu 150 tisíc korun

  09.03.2020
  Pokutu 150 tisíc korun uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové společnosti navoz.to s.r.o. Ta prokazatelně v období od června do srpna 2019 navezla na pozemek v k. ú. Stěžery celkem 10 135 tun odpadu, zeminy a kamení. Odpad soustřeďovala a následně využívala v rámci rozsáhlé terénní úpravy zadní části pozemku, který ale nebyl k nakládání s odpady určen.
 • Firma využila k terénním úpravám téměř deset tisíc tun odpadní zeminy ze stavby. Inspektoři ČIŽP jí uložili pokutu 1,5 milionu korun

  06.03.2020
  Firma EUROVIA CS, a.s. je vinna tím, že od března do srpna 2017 využila k terénním úpravám v katastrálním území Břasy celkem 9333,953 tun odpadní zeminy ze stavby „Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Staré sídliště, obec Holoubkov“, aniž by splnila podmínky ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Porušila tak zákon o odpadech a inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Plzně jí za to uložili pokutu 1,5 milionu korun. Ta je od 1. února 2020 pravomocná.
 • Za havárii na řece Svatavě a úhyn téměř jednoho tisíce ryb dostala firma pokutu 200 tisíc korun

  05.03.2020
  Na základě podnětu provedli inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem v listopadu 2019 místní šetření a následně i kontrolu společnosti R-built s.r.o. Zjistili, že došlo při manipulaci se stavidlem jezu k vypuštění veškeré vody v nadjezí, k následnému uvolnění v něm naakumulovaném sedimentu do řeky Svatavy a k úhynu ryb. Za to, že firma poškodila významný krajinný prvek, nezabránila nadbytečnému úhynu živočichů a způsobila úhyn zvláště chráněných živočichů nedovoleným zásahem do jejich prostředí, jí inspektoři uložili pokutu 200 tisíc korun. Ta je od 28. ledna 2020 pravomocná.
 • Za vícero porušení zákona o odpadech uložili inspektoři ČIŽP firmě pokutu 130 tisíc korun

  03.03.2020
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Českých Budějovicích uložili právnické osobě podnikající PDM NETOS s.r.o. pokutu 130 tisíc korun za několikeré porušení zákona o odpadech. Ta bez oprávnění přebrala do své provozovny v Netolicích minimálně 172,5 tun odpadů, které následně skladovala na místech k tomu neurčených a dále s nimi neoprávněně nakládala. V provozovně v Netolicích navíc spalovala v rozporu s předpisy o ochraně ovzduší odpadní dřevěné okenní rámy na otevřeném ohništi. Uvedeným jednáním porušila zákon o odpadech.
 • Tři pokuty za téměř 600 tisíc korun uložili inspektoři ČIŽP za navážku tisíců tun odpadů a poškození dřevin i keřů

  27.02.2020
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Havlíčkově Brodě uložili společnosti MV Speed s. r. o. se sídlem v Jesenici u Prahy tři pokuty v celkové výši 598 tisíc korun. Za navážku odpadů na různé pozemky na Třebíčsku a za následné poškození dřevin i keřů. První pokutu 120 tisíc korun dostala firma za nelegální navážku odpadní zeminy a kamení na pozemek v Kožichovicích, který je veden jako trvalý travní porost a součást zemědělského půdního fondu (ZPF). Druhá pokuta 300 tisíc korun padla za uložení tisíců tun odpadní zeminy a kamení na pozemcích, které nebyly k nakládání s odpady určené. Třetí pokutu 178 tisíc korun uložili inspektoři za poškození dřevin a keřů způsobené nelegálním uložením těchto odpadů. Všechny uložené sankce jsou pravomocné.
 • V roce 2019 zkontrolovali inspektoři ČIŽP 98 malých vodních elektráren, 8 jich porušilo zákon

  26.02.2020
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod zkontrolovali v roce 2019 celkem 98 malých vodních elektráren (MVE). Zaměřili se především na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U osmi MVE (cca 8 % ze všech kontrolovaných) zjistili porušení vodního zákona.
 • Výrobce letadel ZLIN AIRCRAFT provozoval lakovnu v rozporu se zákonem na ochranu ovzduší. Dostal pokutu 120 tisíc korun

  18.02.2020
  Inspektoři z oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili pokutu 120 tisíc korun výrobci letadel ZLIN AIRCRAFT a. s. se sídlem v Otrokovicích. Firma provozovala elektrickou vypalovací pec v lakovně bez povolení provozu, dále dostatečně často neměnila filtry s aktivním uhlím sloužící k zachycování emisí a v roce 2018 nedodržela každoroční interval pro jednorázové měření emisí celkového organického uhlíku. Porušila tak zákona na ochranu ovzduší.