Bioplynová stanice Velký Karlov zaplatí pokutu 7 milionů

Brněnský oblastní inspektorát ČIŽP uložil  pokutu v maximální  výši sedmi milionů korun Bioplynové stanici Velký Karlov, provozované společností ZEVO s.r.o, za absenci integrovaného povolení, které je nutné k provozování tohoto druhu zařízení.

V únoru letošního roku provedla ČIŽP kontrolu při  které zjistila, že provozovatel nadále provozuje BPS VK bez platného integrovaného povolení a to i přes to, že za provoz tohoto zařízení bez IP byly uloženy v předchozích obdobích tři pokuty v souhrnné výši 7 300 000,-Kč. Dále bylo při kontrole zjištěno, že v období od 9.12.2008 do 19.2. 2009 byla v provozu i hala hygienizace, ve které vstupují vedlejší živočišné produkty (VŽP) do zařízení. VŽP byly zpracovány v rozporu s rozhodnutím ČIŽP ze dne 19.11.2008, kterým inspekce uložila omezit provoz zařízení spočívající v zákazu zpracování konfiskátů živočišného původu a zastavení haly hygienizace, neboť dalším provozem hrozí závažné poškození životního prostředí. Podle předložené evidence bylo prokázáno, že množství zpracovaných VŽP v zařízení v období od 24.7.2008 do 19.2.2009 v některých dnech převyšovalo množství 10 tun za den, že do zařízení byly přijímány a zpracovány odpady přesto, že zařízení je provozováno bez integrovaného povolení a nemá souhlas k provozování zařízení podle zákona o odpadech. Hala hygienizace je konstrukčně zcela nedořešena a nenaplňuje požadavky nejlepších dostupných technik, eliminace pachových látek spočívající ve spalování odpadního plynu byla odpojena.

Na základě všech skutečností přistoupila ČIŽP v Brně k uložení pokuty v maximální výši  podle zákona č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci tj. 7 000 000 korun .

Provozovatel  Bioplynové stanice Velký Karlov se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal k MŽP. Odvolací orgán MŽP však neshledal důvody, které by vedly ke zrušení tohoto rozhodnutí a potvrdil ho v plném rozsahu. V současné době toto rozhodnutí nabylo právní moci.

 

 

Předchozí správní řízení:

 

Protiprávní stav byl zjištěn již 13.6.2007 a jedná se již o čtvrtou pokutu

za provoz tohoto zařízení bez integrovaného povolení (trvající delikt).

a)pokuty:

PM 17.10.2007   300 000,- Kč uhrazena

PM 15. 7.2008    2 000 000,- Kč (byla podána žaloba proti rozhodnutí MŽP. Byl

zamítnut odkladný účinek, pokuta neuhrazena)

PM  9.12.2008    5 000 000,- Kč (byla podána žaloba proti rozhodnutí MŽP,

pokuta neuhrazena)

b)omezení provozu:

PM dne 9.12.2008 - omezen provoz zařízení spočívající v zákazu zpracování

konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu a zastavení provozu haly

hygienizace - technologické části, ve které vstupují VŽP do zařízení.

I přes pravomocná rozhodnutí (výše uvedená) byla BPS VK v období od

24.7.2008 - do 19.2.2009 provozována bez integrovaného povolení a v období

9.12.2008 - 19.2.2009 byla provozována, v rozporu s rozhodnutím ČIŽP, kterým

byl omezen provoz  zařízení

 

 

 

V Praze dne  8.9.2009

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 14.09.2009 –Admin Administrator ; Přečteno 5558 x
Vytisknout