ČIŽP OI Praha uložila pokutu autodopravci ve výši 950 000 Kč

 

ČIŽP OI  Praha uložila citelnou pokutu autodopravci za nakládání s převzatými odpady bez platného souhlasu KÚ ve výši

 950 000 Kč.

V roce 2006 na základě podnětu provedla Česká inspekce životního prostředí OI Praha kontrolu, při které zjistila, že se na pozemku za areálem TJ v Praze Modřanech nachází dvě hromady smíšeného stavebního odpadu, tvořené převážně odpadní lepenkou, dřevem, plasty, sádrokartonem a stavební sutí. V době kontroly se na tomto pozemku dále nacházelo 12 kovových kontejnerů, z toho 6 jich bylo naplněno různými odpady. ČIŽP při šetření zjistila, že odpovědnou osobou je autodopravce, který zde provozuje mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Odpady tedy přebírá a sváží na uvedený pozemek od několika firem ze Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Bylo zjištěno, že např. za rok 2005 prošlo tímto zařízením přes 4 102 tun odpadu, přitom souhlas  k provozu tohoto zařízení subjektu vypršel již koncem roku 2004. Přestože  byl  v minulosti za podobné porušení zákona o odpadech Inspekcí již několikrát pokutován, ve své protiprávní činnosti neustále pokračoval, a ani v době kontroly v srpnu roku  2006 platné povolení neměl.

Při stanovení výše pokuty  tedy ČIŽP přihlédla k několika aspektům. V první řadě posuzovala délku trvání závadného stavu a vědomé opakované porušování zákona o odpadech, které je v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí. Dále upozornila na skutečnost, že způsob provozu zařízení v kombinaci s nevhodným zajištěním plochy, na kterou jsou odpady ukládány spolu s jejich množstvím, může představovat rizika pro životní prostředí v dané lokalitě. Závažné pochybení shledala ČIŽP i v tom, že podnikatel nevedl evidenci odpadů v zákonem požadovaném rozsahu. Evidence tak nevypovídala o skutečném průběhu nakládání s odpady v tomto zařízení, což Inspekci komplikovalo šetření celého případu.

Inspekce považuje dané skutečnosti za závažné i z toho důvodu, že evidování nakládání s odpady a prokazování toků odpadů mezi jednotlivými subjekty je považováno zákonem za jeden ze základních nástrojů pro kontrolu odpadového hospodářství jak v rámci konkrétního regionu, tak i v rámci celé České republiky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tedy ČIŽP přistoupila k poměrně citelné sankci pro tuto fyzickou osobu oprávněnou k podnikání.

Rozhodnutí o pokutě potvrdilo v roce  2007 i MŽP, ke kterému se subjekt odvolal. Současně s pokutou mu ČIŽP uložila i rozhodnutí o nápravě stavu, které je v současné době u odvolacího řízení MŽP.

 

V Praze dne 16.11.2007

Mgr. Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

 

 

 

Zveřejněno: 16.11.2007 –Admin Administrator ; Přečteno 5820 x
Vytisknout