ČIŽP dnes podala trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci usmrcení dvou mláďat přísně chráněného motáka lužního

Česká inspekce životního prostředí dnes podala trestní oznámení ve věci nálezu dvou mrtvých mláďat zvláště chráněného dravce motáka lužního (Circus pygargus) z 13. srpna 2013 na poli nedaleko stohu v katastrálním území Boňov (okres Třebíč). Obě usmrcená mláďata ležela poblíž hnízda a měla od těla oddělenou hlavu a jedno křídlo.

ČIŽP v oznámení konstatuje, že ze strany osoby nebo osob, jejichž totožnost není známa, došlo k jednání, které by mohlo naplňovat skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí, uvedených v hlavě VII zákona 40/2009 Sb., trestní zákoník, a to konkrétně:

  1. trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami dle ustanovení § 299 trestního zákoníku,
  2. trestného činu týrání zvířat dle ustanovení § 302 trestního zákoníku

Ad 1: Moták lužní je dravcem, který je řazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii silně ohrožených druhů ve smyslu § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle § 50 odst. 1 zákona jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou také jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Podle §50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno ani sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Usmrcením dvou mláďat zvláště chráněného druhu motáka lužního v blízkosti jejich hnízda tak jednoznačně došlo k porušení výše citovaných ustanovená zákona o ochraně přírody a krajiny. Moták lužní je zároveň řazen mezi druhy přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením podle § 2 písm. C) zákona 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy (je jmenovitě uveden v příloze A nařízení Rady ES č. 338/97 aktualizované nařízením Komise ES č. 750/2013. Vyvstává tak podezření ze spáchání trestného činu podle § 299 odst. 2 trestního zákoníku, podle kterého ten, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím svobody až na 3 roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci či jiné majetkové hodnoty.

Ad 2: Podle § 5 odst. 1 zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, nesmí nikdo bez důvodu usmrtit zvíře, a dle ustanovení § 4 písm. o) téhož zákona se za týrání považuje usmrcení zvířete způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení. Výše popsaným brutálním usmrcením dvou mláďat motáka lužního (oddělení hlavy a křídla od těla) tak došlo jednoznačně k porušení i tohoto zákona. Vyvstává tedy podezření ze spáchání trestného činu podle § 302 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, dle kterého bude potrestán odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci či jiné majetkové hodnoty ten, kdo týrá zvíře zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem.

Na základě výše uvedeného se inspekce domnívá, že mohlo dojít k naplnění některé ze skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí. ČIŽP se proto obrátila s žádostí o spolupráci a prošetření celého případu na oddělení hospodářské kriminality Policie České republiky, konkrétně na Krajské ředitelství kraje Vysočina, územní odbor  Třebíč. Inspekce zároveň požádala policii, aby ve smyslu § 158 odst. 2 trestního řádu vyrozuměla ČIŽP ve lhůtě do jednoho měsíce (od obdržení oznámení) o učiněných opatřeních.

Praha, 21. srpen 2013

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

 

Zveřejněno: 21.08.2013 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 2601 x
Vytisknout