ČIŽP podá další dvě trestní oznámení v případu skládky odpadů z Německa

 

Historie případu

 • Koncem r. 2005 a začátkem r. 2006 byly na lokalitu Bulovka - Arnoltice dovezeny odpady plastů a textilu s příměsí použité obuvi a koberců v množství cca 7.500 tun. Odpady jsou původem z Německa (z různých spolkových samostatných území). Odpady byly do ČR přepraveny českou podnikatelkou D. H. Ze Šluknova, která je následně předala podnikatelce L. K. z Frýdlantu v Čechách na lokalitě Bulovka - Arnoltice v areálu bývalého teletníku.

 • Podnikatelka L. K. v době návozu odpadů ještě nedisponovala platným souhlasem k provozu zařízení, ale měla již požádáno o souhlas na KÚ Libereckého kraje. ČIŽP uložila podnikatelce sankci ve výši 250 tis. Kč (pokuta byla uhrazena) a následně bylo stanoveno nápravné opatření a lhůta pro splnění – do 30. 9. 2006 buď vyklidit areál a všechny odpady předat k využití oprávněné osobě, nebo předložit platný souhlas k provozu zařízení a začít zpracovávat přednostně odpady z Německa.

 • V dubnu 2006 vydal KÚ Libereckého kraje podnikatelce souhlas k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů a využívání odpadů (max. kapacita byla omezena na 10 tun odpadů). Souhlas a provoz zařízení byl v té době podporován obcí Bulovka, kdy zařízení mělo vytvořit nové pracovní příležitosti, a dále by i mj. zpracovávalo - využívalo separovaný plast obce.

 • V průběhu roku 2006 došlo ke změně provozovatele zařízení a na základě souhlasu KÚ Libereckého kraje provozuje od    1. 9. 2006 dotčené zařízení spol. Nisa Recycling se sídlem v Bulovce-Arnoltice.

 • ČIŽP společně s krajským úřadem kontrolovala činnost společnosti minimálně 2x ročně. Společnost využívala plastové odpady, zamýšlela vybudovat druhou zpracovatelskou linku. Dle názoru ČIŽP však bylo množství využívaných odpadů vzhledem k zásobám velmi nízké, a proto po dohodě s krajským úřadem byla při aktualizaci souhlasu dána podmínka v termínu do 31. 12. 2009 zpracovat všechny odpady dovezené z Německa.

 • Inspekcí byla v roce 2009 této společnosti uložena sankce ve výši 150.000 Kč za porušení provozního řádu zařízení - skladování odpadů mimo lokalitu Arnoltice (v Černousích), a současně byla stanovena nápravná opatření – odvoz odpadů z lokality Černousy v termínu do 31. 12. 2009.

 • V roce 2009 došlo k požáru odpadů na lokalitě Černousy.

 • Za nesplnění nápravného opatření a podmínek, stanovených krajem v rozhodnutí o souhlasu k provozu zařízení, byla v r. 2010 společnosti uložena sankce v celkové výši 1.150.000 Kč.

 • V srpnu 2010 zaznamenala ČIŽP, že společnost provedla změnu sídla společnosti (Praha 4, Štúrova ulice) a změnu statutárního orgánu, kdy se jednatelem společnosti stal občan Moldavské republiky Ivan Barbescu.

 • Na základě pochybností o další činnosti společnosti provedla ČIŽP společně s libereckým krajským úřadem 1. 10. 2010 na lokalitě Arnoltice v areálu bývalého teletníku kontrolu. Bylo zjištěno, že došlo i k prodeji areálu teletníku, v němž spol. Nisa Recycling provozovala zařízení k využívání odpadů.

 • ČIŽP v říjnu 2010 podala proto trestní oznámení na neznámého pachatele Policii ČR, případ ale PČR odložila. V r. 2011 bylo naší inspekcí podáno opakovaně trestní oznámení ve věci ohrožení životního prostředí Policii ČR, ta případ znovu odložila. Současně byl podán podnět na KÚ Libereckého kraje k odejmutí souhlasu k provozu zařízení, jelikož byly zaznamenány snahy dalších návozů odpadů do areálu bývalého teletníku.

 • ČIŽP kontaktovala v této věci také Celní úřad Liberec a společně byly dozorovány komunikace na trase Liberec- Frýdlant kvůli přepravám odpadů.

 • ČIŽP se za spolupráce Policie ČR a celních úřadů pokusila o výkon kontrolní činnosti u společnosti Nisa Recycling. Společnost nekomunikovala. Za neumožnění kontrolní činnosti byly společnosti v roce 2011 uložena ČIŽP sankce ve výši 490.000 Kč.

Další požáry v areálu

 • Dne 9. 11. 2012 došlo k požáru převážně textilních odpadů, skladovaných společnosti v bývalém seníku, který byl součástí zařízení k využití odpadů a nacházel se mimo bývalý teletník, cca 300 m od areálu v blízkosti lesa.

 • Dne 17. 11. 2012 řešila ČIŽP společně s HZS, Policií ČR, MěÚ Frýdlant v Čechách a obcí Bulovka další požár odpadů plastů, které skladovala společnost Nisa Recycling v zadní části areálu bývalého teletníku, v blízkosti skladu uhlí. Dle šetření Policie ČR vše nasvědčuje tomu, že požáry byly založeny úmyslně.

ČIŽP iniciovala další jednání s Krajským úřadem Libereckého kraje, Policií ČR, MěÚ Frýdlant v Čechách, Obecním úřadem Bulovka a současným vlastníkem areálu bývalého teletníku ve věci odstranění odpadů.

Inspekce podá další dvě trestní oznámení, tentokráte již třetí a čtvrté, ve věci neoprávněného nakládání s odpady podle §298 odst. 2 trestního zákona, a dále podle § 254 odst. 2 trestního zákona za uvedení nepravdivých údajů při zápisu změny do obchodního rejstříku.

ČIŽP v tomto případu navíc hodlá uložit další, mnohem citelnější sankce za opakované poškozování životního prostředí.Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Praha, 27. listopad 2012

Požár odpadů z Německa.jpg

Požár odpadů z Německa6.jpg

Zveřejněno: 27.11.2012 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 4896 x
Vytisknout