ČOV Brno - Modřice, rekonstrukce a modernizace ČOV

ČOV Brno – Modřice , rekonstrukce a modernizace ČOV

ČOV Brno – Modřice představuje největší zdroj znečištění v rámci působnosti OOV OI Brno a současně patří mezi jeden z nejvýznamnějších zdrojů znečištění v rámci celé ČR. V současné době je na tuto ČOV napojeno cca 373 800 EO. ČOV Brno – Modřice zajišťuje likvidaci produkovaných odpadních vod městem Brnem, městem Kuřim a obcemi Česká, Útěchov, Ostopovice, Lipůvka, Modřice, Moravské Knínice, Šlapanice, Bedřichovice, Podolí a Želetice.

Na ČOV Brno v Modřicích probíhala za provozu výstavba “Intenzifikace a rozšíření ČOV Brno – Modřice”, která byla zahájena v červnu 2001. Cílem bylo zajistit dostatečnou kapacitu pro rozvoj města Brna a okolí a umožnit plnění limitů na odtoku z ČOV v souladu s tehdy platným NV č.82/1999 Sb.a to nejpozději do roku 2005. Investorem akce byla akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s, která je i provozovatelem ČOV, akce byla financována prostřednictvím úvěru od Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Celková investice dosáhla téměř 2 mld.Kč, ČIŽP byl povolen odklad placení poplatků na dobu výstavby a zkušebního provozu v celkové výši 61mil. Kč a tato částka byla v červnu 2005 provozovateli prominuta. Stavba “Intenzifikace a rozšíření ČOV Brno – Modřice” probíhala bez přerušení provozu stávající ČOV, pouze s několika krátkodobými výlukami v trvání méně než den. Během výstavby a zkušebního provozu nebylo zjištěno překročení vypouštěného znečištění nad rámec povolených limitů a proto nebylo s provozovatelem ze strany ČIŽP zahájeno žádné správní řízení o uložení pokuty.

Stavba byla dokončena v průběhu měsíce prosince 2003 a v roce 2004 probíhal zkušební provoz. Dne 7.2.2005 bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 41995/2004 OŽPZ-Mo vydáno povolení k trvalému  užívání stavby vodního díla tj “ Intenzifikace a rozšíření ČOV Brno – Modřice a následně dne 24.1.2005 bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 41998/2004 OŽPZ-Mo vydáno nové povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod z ČOV po provedené rekonstrukci a po ukončeném zkušebním provozu do toku Svratka s platností do 31.12.2010. Rozhodnutí bylo vydáno v souladu s nařízením vlády č.61/2003 Sb.

ČOV Brno-Modřice má po provedené intenzifikaci a rozšíření kapacitu pro 513 000 EO a 50000000m3 odpadních vod za rok. Jedná se o moderní ČOV s primární sedimentací, systémem oběhové aktivace se střídáním aneorobní, anoxické a oxické zóny, schopným vysoce účinného biologického odstraňování sloučenin dusíku a fosforu. V případě nutnosti je umožněno současné chemické srážení fosforu. Oddělení aktivovaného kalu je realizováno v kruhových dosazovacích nádržích se stíráním dna i hladiny. ČOV disponuje kapacitní dešťovou zdrží o objemu 10400m3, která umožňuje zachytit první nápor nejznečištěnějších dešťových vod a jejich následné vyčištění na ČOV. Stabilizace kalu je anaerobní v mezofilních podmínkách , stabilizovaný kal je odvodněn na odstředivce a následně sušen v lopatkové sušárně na cca.92% sušiny. Celý provoz ČOV je vybaven moderním ASŘ.

 

 

V prvních měsících trvalého provozu v letošním roce došlo k rozmnožení vláknitých baktérií a silné tvorbě biologické pěny, komplikující separaci kalu. Podle požadavku dodavatele technologie bylo za účelem odstranění tohoto jevu do aktivace nadávkováno velké množství chlornanu sodného, což mělo za následek zhroucení procesu nitrifikace a denitrifikace a nárůst odtokových hodnot dusíku v době od 20.2.2005 do poloviny března. Vliv chlornanu byl ještě umocněn přítokem chladných vod z tání sněhu, která bránily opětovnému rozběhu nitrifikace. Havarijní stav byl bezprostředně po jeho vzniku tj. 20.2.2005 nahlášen příslušnému VÚ a ČIŽP OI Brno.

V současné době již provoz běží bez větších problémů a vypouštěná odpadní voda s rezervou splňuje limity NV č.61/2003Sb.

 

 

Kontrola kvality dle vodohospodářského rozhodnutí červen 2005– 24 hod. směsný vzorek
Ukazatel

BSK5

přítok odtok účin.%

CHSKCr

přítok odtok účin.%

NL

přítok odtok účin.%

Průměr mg/l 260 6,96 97,32 528 32,3 93,88 291 12,8 95,60

Max. mg/l

345

12,9

---

700

51,0

---

358

30

---

Min. mg/l

168

4,0

---

343

18,0

---

205

5,0

---

Limit ”p” mg/l

15

75

20

Kontrola kvality dle vodohospodářského rozhodnutí červen 2005– 24 hod. směsný vzorek
Ukazatel N-NH4

Přítok odtok účin.%

N celk

přítok odtok účin.%

Pc

přítok odtok účin.%

Průměr mg/l 34,38 0,58 98,31 50,8 8,4 83,46 7,97 0,57 92,85

Max. mg/l

46,25

2,03

---

72,4

10,1

---

10,10

0,97

---

Min. mg/l

18,10

0,05

---

30,4

6,9

---

5,30

0,32

---

Limit ”p” mg/l

není limitován

10

1,0

      zatížení ČOV Brno před a po rekonstrukci

Obrázek bez popisku

 

 

 

 

 

vypouštěné znečištění do toku a účinnost čištění před a po rekonstrukci

Obrázek bez popisku

 

 

Z tabulek je patrné, že rekonstrukce ČOV Brno umožnila navýšit množství znečištění odstraněného na ČOV a podstatně zvýšit účinnost při odstraňování sloučenin dusíku z odpadních vod. V ostatních parametrech se množství znečištění vypouštěné do toku markantně nezmenšilo, protože již výsledky staré ĆOV byly dobré. Rekonstrukcí by se však podstatně měla zvýšit stabilita provozu ĆOV i stabilita odtokových parametrů vypouštěné odpadní vody. Z hlediska plnění požadavků vodního zákona a kontrolní činnosti se v současné době jedná o bezproblémový zdroj, který je však z důvodu jeho velikosti a důležitosti pro kvalitu vody v toku Svratky, stále nadstandardně sledován několikrát ročně.

 

ČIŽP 30.9.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Eva Rolečková, tisková mluvčí ČIŽP

Tel. 222 860 348, 731 405 077

e-mail: roleckova@cizp.cz

 

 

 

Zveřejněno: 30.09.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 15799 x
Vytisknout