ČOV Ústí n.L. - Neštěmice, napojení odpadních vod z areálu podniku Spolchemie

ČOV Ústí nad Labem – Neštěmice napojení odpadních vod z areálu průmyslového podniku Spolku pro chemickou a hutní výrobu   Čistírna odpadních vod v Ústí nad Labem – Neštěmicích byla kompletně dokončena v prosinci 1997. Do zkušebního provozu byla uvedena počátkem roku 1998, do trvalého provozu roku 2000. ČOV Ústí nad Labem -Neštěmice je mechanicko – biologická čistírna a s aktivačním čištěním typu R- AN – D – A (regenerační zóna – anaerobní zóna – předřazená denifitrikace – nitrifikace). Tento systém umožňuje biologické odstraňování dusíku a fosforu. Fosfor je navíc ještě srážen chemicky železitým koagulantem. Kalová koncovka je mezofilní anaerobní stabilizací kalu s jeho následným odvodněním na odstředivce. Projektovaná kapacita v době dokončení čistírny činila 181000 EO a 9 mil. m3 odpadních vod. V době uvedení ČOV do provozu byla téměř plně využita její hydraulická kapacita, kdežto přivedené zatížení činilo pouze 40% projektovaných hodnot, odpadní vody byly silně naředěny balastními vodami. Během let 2000 – 2002 docházelo k napojování dalších úseků městské kanalizace na ČOV a zároveň k omezování průniku balastních vod do kanalizace, což vedlo ke zvýšení koncentrace odpadních vod při současném snížení jejich objemu. V roce 2002 ČOV vyčistila 7,3mil m3 odpadních vod, které obsahovaly 1368 tun BSK, 3101 tun CHSK, 1951 tun NL, 115 tun N anorg. a 36 tun fosforu. Z ČOV do toku Labe bylo vypuštěno 46 tun BSK, 215 tun CHSK, 58 tun NL, 55 tun N anorg. a 6,6 tun fosforu. Znečištění bylo odstraňováno s velmi vysokou účinností a emisní limity byly bezproblémově plněny.

Protože skutečné látkové zatížení ČOV bylo v té době stále pouze 50% projektované hodnoty, bylo od poloviny roku 2002 připravováno napojení odpadních vod z areálu průmyslového podniku Spolku pro chemickou a hutní výrobu na ČOV. Byly a jsou od roku 2002 prováděny úpravy jak v technologii ČOV tak na kanalizaci.

Odpadní vody Spolku pro chemickou a hutní výrobu byly /a doposud jsou / v areálu podniku čištěny ve třech průmyslových ČOV, separátně pro každý druh výroby / pryskyřice, epichlorhydrin,barvy a anorganická chemie/ s cílem co nejvyššího odstranění specifických kontaminantů – organické sloučeniny, AOX, barevnost, Hg / a poté vypouštěny do toku Bíliny bezprostředně před jejím soutokem s Labem. Vzhledem ke kolísání množství a kvality odpadních vod docházelo poměrně často k překračování povoleních limitů pro vypouštění těchto předčištěných odpadních vod, ač limity nebyly nijak přísné. To vedlo, díky malému průtoku vody v Bílině k častým , díky barevnosti a specifickému zápachu odpadních vod dobře pozorovatelným , závadám v jakosti vody a tyto byly předmětem kritiky laické i odborné veřejnosti. ČIŽP tuto situaci monitorovala a v případech zjištění porušení předpisů ukládala podniku pokuty.

V období let 2001-2002 byly uloženy 3 pokuty v celkové výši 550000,-Kč za překračování povolených limitů pro vypouštění odpadních vod a havarijní znečištění Bíliny způsobené únikem nečištěných odpadních vod do toku.

Díky tomuto vytrvalému tlaku se situace v čištění i monitoringu odpadních vod ze strany podniku postupně zlepšovala, přesto množství vypouštěného znečištění bylo stále vysoké a z důvodu problematického složení odpadních vod nebyl předpoklad dalšího zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod při použití ekonomicky únosných metod čištění a současném zachování sortimentu a objemu výroby.

V roce 2001 bylo vypuštěno do toku Bíliny cca 5 mil. m3 odpadních vod s obsahem 637 tun BSK , koncentrace 147mg/l/, 2300 tun CHSK, 534mg/l, 1590 tun NL,368mg/l, 31 tun Nanorg. a 3 tuny fosforu, což jsou hodnoty, které u ukazatelů organického znečištění několikanásobně překračují znečištění v té době vypuštěné z městské ČOV. Mimo výše uvedených ukazatelů odpadní vody obsahují pestrou směs organických sloučenin ze skupiny nebezpečných závadných látek, kovů a vysoké koncentrace anorganických solí, které nepříznivě ovlivňují proces biologického čištění.

Od počátku roku 2003 byla předčištěná odpadní voda z areálu průmyslového podniku Spolku pro chemickou a hutní výrobu / tedy voda stejného složení, která byla vypouštěna dříve do Bíliny / svedena na městskou ČOV v Neštěmicích, které bylo pro tento zkušební provoz rozhodnutím RŽP OKÚ Ústí nad Labem vydáno povolení na dobu do 31.12.2005 s mírnějšími limity na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Zároveň bylo značně rozšířeno spektrum sledovaných ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách o řadu specifických organických sloučenin s ohledem na přítok průmyslových odpadních vod. Přivedením průmyslových odpadních vod se zásadně změnil charakter odpadních vod tekoucích na městskou ČOV. Před napojením Spolku se podíl průmyslových odpadních vod pohyboval kolem 10% / CHSK / po napojení se zvýšil na 50%. Zatímco objem odpadních vod přitékajících na ČOV se příliš nezvýšil / 9,6 mil.m3 v roce 2004/ a to díky zásadnímu omezení přítoku balastních vod, došlo v průběhu let 2003 a 2004 k výraznému zvýšení látkového zatížení ČOV téměř na dvojnásobek hodnot z roku 2002. Přestože množství odpadních vod, tekoucích ze Spolku na ČOV, bylo zvyšováno postupně, již v průběhu února 2003 došlo k výraznému vzestupu odtokových koncentrací v ukazatelích Nanorg. CHSK a NL. Dále bylo na odtoku ČOV patrné intenzivní zabarvení vody pocházející z výroby barviv ve Spolchemii a.s.

Na základě výsledků místního šetření ze dne 11.4.2003 ČIŽP uložila dne 2.7.2003 provozovateli ČOV, Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s., pokutu ve výši 300000,-Kč za nedovolené vypouštění odpadních vod, které způsobilo vznik hnědé pěny a červeného zabarvení vody v  profilu toku Labe do vzdálenosti cca 100m od výpusti ČOV. Pokuta nabyla právní moci 24.7.2003 v nezměněné výši.

Na základě požadavku ČIŽP OI Ústí nad Labem zadala společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice Vysoké škole chemicko technologické v Praze úkol o posouzení vlivu odpadních vod ze Spolku na nitrifikaci a denitrifikaci a odstranění barevnosti OV. Oponentem této výzkumné práce se stala fa. AQUACONTACT Praha v.o.s.

V polovině dubna 2003 došlo k samovolnému náběhu nitrifikace a denitrifikace. V září 2003 byla ČIŽP OI Ústí nad Labem předložena zpráva fa. AQUACONTACT Praha o zadaném úkolu s návrhy opatření v technologickém procesu na zlepšení kvality odtékajících OV. Eliminace zabarvení OV je problematická (vysoké provozní náklady). V průběhu října 2003 byly projednány výsledky studie za účasti správce toku, KÚ a ČIŽP a se závěrem, že eliminace zabarvení vod je problematická a vyžadovala by značné finanční náklady a vnášení dalšího značného množství chemikálií do vypouštěných odpadních vod a proto bylo doporučeno řešit problém odvedením vod novým výpustním objektem dále od břehu Labe.

Bylo dohodnuto nadále sledovat zkušební provoz přes zimní období (nitrifikace, denitrifikace).

V lednu 2004 bylo v rámci výzkumného úkolu 1021 “Posudková činnost pro ČIŽP” zahájeno pravidelné vzorkování přítoku a odtoku ČOV. Toto vzorkování prováděl VÚV Praha za účasti pracovníků ČIŽP OOV-Ř a OI Ústí nad Labem. Cílem bylo zjistit složení odpadních vod po připojení Spolku na ČOV a účinnost čistícího procesu, zvláště pak s ohledem na organické polutanty. Byly odebírány 24 hodinové slévané vzorky přítoku a odtoku z ČOV a vzorky aktivovaného kalu. Odběry byly prováděny po dobu čtyř týdnů s četností 1x týdně.

Po vyhodnocení výsledků těchto odběrů bylo konstatováno, že připojením Spolku se výrazně změnil charakter odpadních vod přitékajících na ČOV. Koncentrace organických polutantů na odtoku odpadních vod z čistírny je u většiny sledovaných ukazatelů výrazně nižší až o 80% než na přítoku ČOV. Poměrně málo klesla koncentrace trichlorbenzenu o cca 30%, koncentrace dichlorpropyletherů neklesla, naopak došlo k uvolňování. Koncentrace některých organických látek v aktivovaném kalu na ČOV byla poměrně vysoká a mohla by způsobovat problémy při jeho zpracování nebo uvolňováním polutantů do odtoku z ČOV.

Při kontrole dne 12. 3. 2004 bylo zjištěno, že v roce 2003 byly odpadní vody vypouštěny v rozporu s platným vodohospodářským rozhodnutím. Dne 10.5.2004 byla ČIŽP uložena provozovateli pokuta za nedovolené vypouštění odpadních vod spočívající v opakovaném a několikanásobném překročení koncentračních limitů pro amon.N a NL. Pokuta byla uložena ve výši 1000000,- Kč a byla na základě odvolání provozovatele OVSS MŽP snížena na 500000,- Kč z důvodu přílišné výše. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.9.2004.

Na základě výsledků revizí provedených koncem roku 2004 a v prvním pololetí 2005 lze konstatovat, že kvalita čistícího procesu a tím i vypouštěné odpadní vody se stabilizovala. V roce 2004 ještě došlo v zimním období k menšímu výpadku procesu nitrifikace a denitrifikace vlivem nízkých teplot a tím zhoršení kvality vypouštěných vod v ukazateli Nanorg. Vlivem připojení průmyslových vod ze Spolku došlo při porovnání se stavem před připojením Spolku ke zvýšení koncentrace znečištění OV na odtoku ČOV, především v ukazatelích CHSK, RAS a AOX, avšak k překročení koncentračních ani bilančních limitů vypouštěného znečištění, stanovených v platném vodoprávním rozhodnutí, nedošlo. Z předložených rozborů vypouštěných odpadních vod za období leden až červen 2005 je patrné, že stanovené limity vypouštěného znečištění nejsou ve většině ukazatelů překračovány, pouze v ukazateli AOX a NL došlo k překročení 1x (povolený počet překročení je třikrát za období 12 měsíců). Při místních šetřeních nebyly zjištěny žádné zjevné nedostatky v provozu ČOV.

Rekonstrukce ČOV není dosud v celém rozsahu provedena pro nedostatek finančních prostředků. Prozatím bylo dokončeno vystrojení další aktivační nádrže provzdušňovacím systémem , dovystrojena třetí dosazovací nádrž a z nevyužívané usazovací nádrže byla vytvořena havarijní jímka pro zachycení případných úniků nečištěných odpadních vod ze Spolku. Chybí ještě dokončit úpravu předčištění a primární sedimentace a osazení dalších dmychadel. Při kontrole provozu ČOV dne 1. 7. 2005. bylo ČIŽP sděleno, že útvar investic SčVK a.s. Teplice požádá vodoprávní úřad o prodloužení zkušebního provozu čistírny do 31.3.2007, neboť se nepodaří v termínu stanoveném ve stavebním povolení tj. do konce roku 2005, realizovat všechny plánované stavební úpravy na čistírně. Vystrojení čistírny chybějící technologií se bude provádět od srpna 2005.

Z hlediska zlepšení kvality vody v Labi se jeví připojení předčištěných odpadních vod z areálu průmyslového podniku Spolku pro chemickou a hutní výrobu na městkou ČOV Ústí n.L. –Neštěmice jednoznačně pozitivně, neboť došlo k výraznému snížení zatížení toku organickými sloučeninami / viz. tabulka /.

Na druhé straně, původně bezproblémová ČOV, čistící komunální odpadní vody s vysokou účinností a stabilitou se stala po napojení průmyslových odpadních vod potenciálně problémovou, kdy výskyt problémů a stabilita provozu přímo souvisí s množstvím a složením průmyslových odpadních vod a schopností provozovatele ČOV zajistit takovou technologickou kázeň při vypouštění průmyslových vod do kanalizace, která zabrání kolapsu ČOV. Odpovědnost za porušení limitů pro vypouštění nese provozovatel ČOV a to i v případě, že závadný stav byl zaviněn porušením sjednaných podmínek / kanalizačního řádu / ze strany Spolku.

Napojení těchto vod také znamenalo přechod zdroje do vyšší velikostní kategorie / nad 100000EO / a tedy nutnost plnění přísnějších limitů pro vypouštěné odpadní vody. Zároveň došlo k poměrně značnému zpoplatnění dosud nezpoplatněného zdroje za množství znečištění v ukazatelích CHSK, RAS a AOX.

Z výše uvedených důvodů byla a zůstává tato ČOV velmi pečlivě sledovaným zdrojem, kontrolovaným ČIŽP několikrát v průběhu kalendářního roku.

 

ČOV Ústí Neštěmice- údaje za rok 2004

přivedené zatížení 137000 EO, přivedený objem – 9,6mil m3 majitel – SVS a.s., provozovatel Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

povolení podle NV č. 82/1999 Sb. s měkčími limity pro zkušební provoz

Bilance za rok 2004

Obrázek bez popisku

pozn. N – nejsou data o přítoku u AOX; technologie tento typ znečištění neodstraňuje u RAS

Porovnání zatížení Labe před / rok 2001 a 2002 / a po zavedení odpadních vod Spolku na ČOV /rok 2004 /.

Obrázek bez popisku

pozn. N- data nejsou k dispozici a pro bilanci jsou nepodstatná, z tabulky je jasně patrné snížení vypouštěného množství organického znečištění a to především vlivem účinného odstranění NL a také snížení množství vypouštěného AOX – pravděpodobně sorpce na kal.

 

 

ČIŽP 30.9.2005

Zveřejněno: 30.09.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 18478 x
Vytisknout