Celorepubliková kontrolní akce zaměřená na kontrolu autovrakovišť

ČIŽP dozoruje tato zařízení každoročně v rozsahu stanoveném ročním plánem její kontrolní činnosti. Cílem této časově omezené akce bylo zmapovat aktuální situaci v oblasti sběru a zpracování autovraků. Z hlediska dodržování platného práva a jeho vymahatelnosti je totiž situace dlouhodobě problémová – kromě jiného i s ohledem na neúměrně vysoký počet těchto zařízení v ČR ve srovnání s okolními státy. Kontroly byly zaměřeny jak na plnění povinností stanovených zákonem o odpadech, tak na povinnosti související s ochranou vod.

V rámci kontrolní akce bylo provedeno celkem 62 kontrol. Na základě zjištěných porušení právních předpisů bude velmi pravděpodobně ve 14 případech zahájeno správní řízení o uložení pokuty. 15 dalších případů je v současné době stále v šetření a pravděpodobnost, že i v těchto případech bude zahájeno správní řízení o uložení sankce, je reálná. U kontrol v oblasti ochrany vod byl počet zjištěných porušení výrazně nižší, správní řízení bude zahájeno ve 2 případech.

Mezi nejčastěji zjišťovaná či významnější porušení zákona patří nezabezpečení odpadů vzniklých z demontáže autovraků před nežádoucím únikem nebezpečných látek (ropných látek), překročení povolené kapacity zařízení, provoz zařízení v rozporu se schváleným provozním řádem (nedostatečné označení provozovny, přebírání a skladování autovraků na místech jiných, než určuje provozní řád), netřídění některých odpadů vznikajících při demontáži autovraků nebo provozování zařízení na jiných než schválených pozemcích. Zjištěny byly i poměrně časté chyby ve vedených evidencích či nepodávání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

„Pozitivní informací je, že u žádného kontrolovaného zařízení nebylo zjištěno, že by kompletní autovraky přebíralo jinak než bezplatně - tedy že by provozovatel vyžadoval po osobě, předávající do zařízení autovrak, nějaký manipulační, či jiný poplatek. Situace se tak oproti minulým letům zlepšila,“ říká Petr Havelka z ředitelství ČIŽP. V předchozích letech za tyto delikty inspekce uložila sérii pokut, proti kterým podali někteří provozovatelé dokonce žaloby u soudu. Soud však potvrdil oprávněnost uložených pokut a správnost postupu ČIŽP.

Za zásadní problém v této oblasti lze označit samotné množství povolených či provozovaných autovrakovišť. Počet provozoven na území ČR je obrovský; kontroly, které opravdu pravidelně ze všech kompetentních orgánů státní správy provádí pouze inspekce, evidentně nestačí. Kapacity ČIŽP jsou ale značně omezené. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU má ČR na svém území řádově násobky počtu sběren a autovrakovišť. Pro představu: počet povolených autovrakovišť v ČR je cca 580 a stále roste; oproti tomu na území sousedního Slovenska si dlouhodobě vystačí s cca 35 povolenými autovrakovišti, která dokáží kvalitně zajistit potřebnou službu na území celého státu. Počet povolených zařízení tohoto druhu ve srovnání s kapacitami dozorových orgánů pak logicky souvisí s rizikovostí jejich provozu ve vztahu k plnění zákonných požadavků. O některá z těchto zařízení se zajímá i Policie ČR, a to s ohledem na jejich možné zapojení do systému organizovaných krádeží vozidel, jejich následného rozebírání a prodeje na náhradní díly.

Nemalé množství autovraků, zpracovávaných v nelegálních autovrakovištích, tvoří autovraky vozidel, která byla v minulosti nakoupena v zahraničí za účelem jejich následného prodeje v ČR. Jsou-li takové vozy v autobazarech neprodejné, prodejci je sami rozeberou a zpeněží. Další velký objem „nelegálně“ demontovaných autovraků tvoří  tzv. „nevybrané“ autovraky – nákladní vozidla, autobusy, traktory atd. Nemalé objemy provozních kapalin z těchto druhů vozidel mohou při neodborném nakládání ohrozit životní prostředí, zejména podzemní a povrchové vody. Demontáž takových vozidel často provádějí přímo jejich vlastníci v k tomu neručených zařízeních.

Problematika sběru a zpracování autovraků je v rámci odvětví odpadového hospodářství poměrně významná. ČIŽP se jí proto snaží věnovat odpovídající díl svých dozorových kapacit. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že autovrakoviště jsou pouze jednou z rizikových oblastí odpadového hospodářství, a snahou i úkolem ČIŽP je zajistit dozor pokud možno ve všech rizikových problematikách (např. sběrny odpadů, nakládání se zdravotnickými odpady, skládkování odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady, stavební odpady, nelegální skládky, apod.).

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Praha, 20. červen 2012

Zveřejněno: 20.06.2012 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 4115 x
Vytisknout