Činnost ČIŽP v kauze Libčany

 

Postup ČIŽP v kauze Libčany – vývoj kauzy nelegálního nakládání s nebezpečnými odpady

Prokazování porušení zákona o odpadech nebylo v této kauze jednoduché, neboť současná legislativa neumožňuje inspektorům vstup do soukromých objektů fyzických osob. Kontroly mohly být tedy prováděny vždy pouze v zařízení, které bylo schváleno příslušným krajským úřadem, jednalo se tedy o standardní kontrolní činnost.

Česká inspekce životního prostředí je kontrolním orgánem, který mimo jiné provádí i kontrolu dle zákona o odpadech. V kauze Libčany prováděla ČIŽP kontroly již od roku 2003, kdy v objektech začala vyvíjet svoji činnost společnost SNOG HK spol. s.r.o. Na základě kontrol z roku 2003 bylo následně zahájeno správní řízení o uložení pokuty a byla uložena pokuta ve výši 450.000,-Kč. V současné době je tato pokuta u Městského soudu v Praze, kam byla podána žaloba ze strany společnosti SNOG HK spol. s.r.o.

Od roku 2003 neobdržela ČIŽP žádnou stížnost ani petici jak ze strany Obce Libčany, tak ze strany samotných občanů této obce, tedy podnikatelské aktivity výše uvedeného subjektu zřejmě nebudily u místních obyvatel reálné podezření.

ČIŽP sledovala a kontrolovala aktivity této společnosti i na území jiných obcí. Byla to právě ČIŽP, která spolupracovala s orgány Policie ČR při velké kontrolní akci dne 21.4.2006, kdy bylo zjištěno zásadní porušení platných zákonů. Na základě všech zjištěných skutečností podala ČIŽP neprodleně, dne 24.4.2006, podnět na příslušný krajský úřad na odebrání souhlasů k provozu zařízení, které byly společnosti SNOG HK spol.s.r.o. krajským úřadem v minulosti uděleny. K tomuto kroku inspekce přistoupila z důvodu, že společnost SNOG HK spol. s.r.o., jako provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů, nebyla dle zjištění inspekce dále schopna zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech a její činnost ohrožovala nejen životní prostředí, ale i zdraví obyvatel.

Vzhledem k tomu, že ČIŽP má v tomto směru pouze kompetence dané jí zákonem o odpadech a tento případ se vzhledem ke své povaze týkal i dalších orgánů veřejné správy, podala ČIŽP podněty i na jiné instituce. Písemný podnět byl podán na všechny krajské úřady, a to ve věci přezkoumání případných souhlasů vydaných společnosti SNOG HK spol. s r.o. na území ČR. Ze strany ČIŽP bylo rovněž podáno trestním oznámení na polici ČR. Dále byl podán podnět na příslušný stavební úřad, aby jako věcně a místně příslušný orgán, provedl šetření podle platného stavebního řádu, a to vzhledem k tomu, že existuje reálné podezření ze spáchání deliktu (deliktů) podle stavebního zákona. Následně byl ze strany KÚ podán podnět i na živnostenský úřad.

Po ukončení krizového řízení, tedy od 4.5.2006, je zcela v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě tedy Magistrátu města Hradec Králové, aby postupoval v souladu s ustanovením § 79 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a zajistil předmětnou lokalitu tak, aby již nebylo ohroženo životní prostředí a zdraví obyvatel.

ČIŽP v průběhu řešení předmětného případu postupovala po celou dobu v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství a provedla všechny efektivní úkony s cílem co nejlépe zajistit ochranu životního prostředí. Ihned po získaní všech potřebných informací bylo dne 23.5.2006 ze strany ČIŽP zahájeno správní řízení o uložení pokuty a správní řízení o stanovení opatření a lhůt pro zjednání nápravy. ČIŽP dále doporučila cestu poskytnutí financí ze státního rozpočtu na odstranění vzniklé situace, a to nejen v Libčanech, ale i ve Chvaleticích (jiná lokalita s nebezpečnými odpady), a rovněž doporučila změnu legislativy, tak aby podobné případy již nevznikali, případně aby jejich řešení bylo snazší a efektivnější. Na druhou stranu inspekce bohužel prozatím nebyla informována jinými orgány veřejné správy o případném zahájení správního řízení ve věci uložení pokut či nápravných opatření dle příslušné legislativy.

Dne 25.7.2006 vydala inspekce rozhodnutí o uložení pokuty společnosti SNOG HK. Pokuta byla stanovena při horní hranici zákonného rozmezí (hranice 10 000 000 Kč), a to vzhledem k vysoké nebezpečnosti zjištěného jednání a míře ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel v lokalitě. Dalším rozhodnutím inspekce stanovila nápravná opatření, která má subjekt splnit. Případ se však v současné době komplikuje, neboť podobně jako v jiných takto závažných případech byl Krajským soudem v Hradci Králové na subjekt vyhlášen dne 25.7.2006 konkurz. Uložená pokuta tak s největší pravděpodobností s ohledem na současnou platnou legislativu nebude uhrazena, otázka splnění nápravného opatření je rovněž problematická. Společnost tedy pravděpodobně nebude za své protiprávní jednání dostatečně potrestána. Určitá změna legislativy v tomto směru je tedy zřejmě namístě, neboť správní orgán (ČIŽP) odvedl v tomto případě značný kus práce, avšak konečný výsledek tohoto konání není v konečném důsledku dostatečně efektivní. Případný trestní postih konkrétních fyzických osob odpovědných za jednání společnosti je věcí orgánů činných v trestním řízení.

Po zkušenostech s takovýmto případem je třeba ptát se obecně - jak byly prováděny kontroly ze strany všech příslušných orgánů veřejné správy a samosprávy? Tedy například jak byl podnikatelský subjekt kontrolován orgány, které povolily společnosti SNOG HK spol. s.r.o. podnikatelskou činnost v objektu v Libčanech č.p. 28 v předmětném rozsahu? Do budoucna je třeba podobným případům předcházet, a proto je nutné již v procesu povolování podobných zařízení klást na tato zařízení přísnější podmínky. Rovněž je zapotřebí zvýšeného kontrolního úsilí všech kontrolních orgánů, které mají s předmětnou problematikou něco společného.

 

Česká inspekce životního prostředí

V Praze dne 4.8.2006 

Zveřejněno: 04.08.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 14411 x
Vytisknout