Činnost ČIŽP za 1.pololetí 2007

Česká inspekce životního prostředí provedla za první pololetí roku  2007  celkem 8 416 kontrol  a uložila 1236 pokut v celkové částce 82 656 800 Kč .V rámci celé ČR uložil nejvíce pokut  Odbor odpadového hospodářství  ČIŽP ( OOH), a to ve výši  36 295 000,- Kč. To je více než za celý rok 2005, kdy objem pokut činil 29 840 000,- Kč.  Ve srovnání s rokem 2006 ( za celý rok  63 756 000,- Kč) je objem pokut přibližně stejný, ale je třeba si uvědomit, že nárůst pokut v roce 2006 byl způsoben především přeshraniční přepravou odpadů. V prvním pololetí roku 2007 OOH ČIŽP neřešilo žádné série podobných zásadních případů jako v roce 2006, a i přesto je výše uložených pokut výrazně vyšší než v předchozích letech ( kromě roku 2006). Jeden z důvodů je zaměření se na případy vyššího významu např. sklady nebezpečných odpadů, navýšení horních sazeb sankcí za jednotlivé delikty dle zákona o odpadech,. atd.

 ČIŽP řešila v   prvním pololetí 2007  přes 1520  podnětů,  tj. téměř o 30% více než v roce 2006 ( 1981 podnětů za celý rok 2006). Nárůst podnětů zaznamenala především ochrana přírody a   odpadové hospodářství.

Šetření podnětů a stížností tvoří zhruba 8% z celkové činnosti ČIŽP. Podněty a stížnosti jsou důležitým prvkem komunikace ČIŽP s veřejností. Občanská veřejnost upozorňuje mnohdy na porušení zákona, které by jinak zůstalo skryto. Oprávněné podněty jsou východiskem pro další postup ČIŽP.

V  prvním pololetí 2007 došlo také ke zvýšení počtu  vydaných stanovisek a vyjádření pro jiné orgány dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a to zejména v souvislosti s termínem 30.10.2007, kdy musí mít všechny podniky uvedené do provozu před 30.10.2000 platné integrované povolení.  Za první pololetí bylo zpracováno 464 stanovisek k žádostem o vydání integrovaného povolení a ve srovnání  s celkovým přehledem za rok  2006 ( 562 stanovisek) se tedy opravdu jedná o podstatný nárůst.   Zvýšilo se také množství stanovisek k záměrům v procesu EIA.

 

 

 V Praze dne 9.10.2007

Ivana Awwadová

 

 

Zveřejněno: 10.10.2007 –Admin Administrator ; Přečteno 5467 x
Vytisknout