Čistírenský kal odtékal přímo do Dřetovického potoka. Padly dvě pokuty za celkem 600 tisíc

Pokuty v celkové výši 600 tisíc korun uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu (OI) Praha Statutárnímu městu Kladno (300 tisíc) a Technickým službám Hostivice (300 tisíc) za porušení vodního zákona. Toho se dopustily tím, že do retenční nádrže Dříň, která je součástí stokové sítě průmyslové zóny Kladno – východ, uložily cca 230 m3 přebytečného kalu z Čistírny odpadních vod (ČOV) Švermov.

„Oba subjekty neučinily při zacházení se závadnou látkou – čistírenskými kaly přiměřená opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových vod, Dřetovického potoka, a neohrozily jeho prostředí,“ komentoval případ Robin Náse, zástupce ředitele OI Praha.

V únoru 2016 ověřovali inspektoři ČIŽP informace o údajném ukládání čistírenských kalů do dešťové retenční nádrže Dříň na pozemku k.ú. Vrapice. „Zjistili jsme, že v retenční nádrži je skutečně uložen čistírenský kal, který dále unikal odtokem až do Dřetovického potoka. Ověřili jsme, že se jedná o přebytečný kal z ČOV Švermov, kterou provozuje Statutární město Kladno a ČOV Hostivice, jejímž provozovatelem jsou Technické služby Hostivice,“ řekl Náse.

Na místě a následně příkazem byla vlastníkovi retenční nádrže, kterým je Statutární město Kladno, uložena opatření k nápravě, a to okamžité zabránění dalšího odtoku kalu a jeho bezodkladné odstranění z nádrže a přítoku do Dřetovického potoka. Odebrány byly také vzorky a analýzou bylo prokázáno, že uložené kaly vykazují charakter látek závadných. „Přebytečný kal obsahoval podle provedených rozborů velké množství organických látek, které podléhají dalšímu rozkladu a mají proto nepříznivý vliv na kyslíkovou rovnováhu. K tomu jsme přihlédli při stanovení výše pokuty,“ řekl Náse. 

Oba provozovatelé se odvolali, odvolací orgán (MŽP) však obě rozhodnutí inspekce potvrdil. Technické služby Hostivice podaly proti rozhodnutí žalobu k soudu.

 

Zveřejněno: 05.04.2018 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 808 x
Vytisknout