Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Podezření na černou skládku (Karel 20.06.2018 19:27) – Obecné téma
  Dobrý den.
  Podal jsem anonymní stížnost na stavební úřad ohledně podezření na černou skládku. Jedná se o to,že majitel na pozemku který je podle územního plánu nezastavitelný území a nachází se v přímé blízkosti potoka a rybníka,naváží suť,která obsahuje beton,asfalt,střešní krytinu,železo aj. Už tam navozil minimálně 20 fůr avií.Vyrovnává si tím postupně tento pozemek,který je i veden jako mokřina,takže určitě znečišťuje podzemní vody. Poslal jsem jim i fotodokumentaci. Je úřad povinen se touto stížností zabývat,když jsem ji poslal anonymně?Jakou má stavební úřad lhůtu na vyřízení stížnosti?
  Předem děkuji za odpověď.
  • Otázka: septik (Manasijevićová 18.06.2018 19:15) – Obecné téma
   Bydlíme ve svahu, v místnosti máme cítit moč. Máme podezření, že soused vypouští wc za naším domem. Po nahlášení na příslušném stavebním úřadě mi bylo sděleno, že máme špatnou izolaci. Dům je starý a kamenný. Lze z omítky zjistit obsah močoviny ? Studnu nám již znehodnotili, po rozboru vodu nelze používat ani na mytí. Výsledky vyšly jako fekální odpad. Děkuji za odpověď M.
   • Otázka: Zápach z provozovny jatek. (Havelková 13.06.2018 21:02) – Obecné téma
    Bydlím v Kamenici u Jihlavy,v našem sousedství se nachází provozovna řeznictví- jatka Kratochvíl,nedokážu pochopit už hodně roků,kdo povolil jatka uprostřed vesnice,neustálý hluk,
    řev zvířat,někdy si myslím,že v Kamenici vypukla 3.světová válka,ale na Vás se obracím hlavně kvůli zápachu z celé provozovny a hlavně z udíren,majitel co provozuje jatka v okolí nebydlí,vedení našeho městyse na naše upozornění nereaguje,je možné nějaké řešení.S pozdravem Marie Havelková
    • Odpověď: (Jandová 13.06.2018 21:14)
     Můžete podat podnět k prošetření případu prostřednictvím emailu podatelna@cizp.cz
   • Otázka: Likvidace podnikových odpadních vod (Taklova 13.06.2018 12:48) – Obecné téma
    Dobrý den, dotaz se týká likvidace podnikových odpadních vod s výjimkou splaškových.
    Podle zákona č. 254/2001 Sb., § 38, bod 6) musí původce OV být schopen na výzvu VÚ nebo ČIŽP prokázat zneškodňování OV. Tato konstatace je (na rozdíl od zákona o odpadech) bez dalšího upřesňujícího komentáře ke způsobu tohoto prokázání, resp. typu dokumentů prokazujících zneškodnění OV). Jaké dokumenty tedy musíme předložit kontrolnímu orgánu na jeho výzvu?
    Máme se zabývat dokumentací oprávněné firmy k likvidaci např. až po úroveň jejich provozního řádu (jedná se o interní dokument firem) ?
    Dodáváme, že k přepravě našich OV (akumulovaných v bezodtoké jímce) využíváme externího přepravce.
    • Odpověď: (Jandová 14.06.2018 10:36)
     Odpověď zpracoval Filip Novotný, inspektor z oddělení ochrany vod Ředitelství ČIŽP:
     Problematiku nakládání s odpadními vodami ve smyslu jejich zneškodňování je možné podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) řešit několika způsoby. Předpokládáme, že splaškové vody jsou odváděny prostřednictvím  areálové kanalizace nebo jsou odděleně akumulovány v samostatné bezodtoké jímce.  Z dotazu nevyplývá, jaký druh průmyslové činnosti provozujete, z čehož nelze předjímat charakter odpadních vod. Ve Vašem dotazu jde o způsob soustředěného zachytávání odpadních vod v bezodtoké jímce s následným odvozem na příslušnou čistírnu odpadních vod. Podle § 38 odst. 6 vodního zákona je stanoveno, že ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Vzhledem k tomu, že bezodtoká jímka (žumpa) není zařízení, které by sloužilo ke snížení znečištění v odpadní vodě, nelze z ní vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Z tohoto důvodu je nutné pro správnou funkci bezodtoké jímky zajistit její pravidelné vyvážení. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP lze tento způsob zneškodňování odpadních vod prokázat smlouvou s provozovatelem ČOV nebo dokladem o zaplacení (fakturou) vyvezení obsahu jímky. Doporučujeme Vám doložit kromě dokladu o vývozu odpadních vod z bezodtoké jímky také smlouvu s koncovým  zařízením, které je oprávněno k převzetí odpadních vod. Zabývat se tím, zdali oprávněná osoba nakládající s odpadními vodami postupovala v souladu s provozním řádem ČOV, není dle vodního zákona Vaší povinností, neboť každý, kdo nakládá s odpadními vodami je povinen dodržovat zákonné požadavky.
   • Otázka: pokyny ECHA, Q&A ECHA (Monika Pavelkova 13.06.2018 11:04) – Obecné téma
    Dobrý den,

    na internetové stránce ECHA jsou zveřejněny zpřesňující pokyny k EU legislativě chem. látek a směsí formou dokumentů ECHA (různé Pokyny) a odpovědí ECHA na dotazy v sekci Q&A. Mám dotaz do jaké míry jsou tyto dokumenty a odpovědi závazné pro subjekty, které mají co do činění s chemickými látkami (výrobci, dovozci, distributoři, následní uživatelé). Může ČIŽP sankcionovat kontrolované subjekty za nepoužití postupů v těchto pokynech a odpovědích ECHA nebo se jedná pouze o doporučené postupy bez právní (a sankční) závaznosti?
    • Odpověď: (Jandová 13.06.2018 14:24)
     Odpověď na dotaz byla zpracována specialistou na chemické látky ČIŽP:
     Pokyny Evropské agentury pro chemické látky a stejně tak i otázky a odpovědi umístěné na jejich stránkách nejsou závazným zdrojem práva a samotná agentura v pokynech uvádí, že se jedná o dokumenty vysvětlující povinnosti vyplývající z nařízení REACH a CLP. Konečný výklad evropských nařízení provádí jen Evropský soudní dvůr. Inspekce nemůže kontrolovat a případně sankcionovat nesoulad přímo s pokyny ECHA, ale vždy kontroluje a posuzuje soulad s přímo použitelnými nařízeními EU a se zákony ČR.

     Nicméně pokyny a další vysvětlující dokumenty ECHA jsou v celé Evropě využívány povinnými subjekty i kontrolními orgány k intepretaci těchto velmi komplexních právních předpisů. Shodná intepretace ustanovení přímo použitelných předpisů různými subjekty vede k harmonizovanému prosazování práva EU.  

   • Otázka: dodávání bezpečnostního listu (Monika Pavelková 13.06.2018 8:29) – Obecné téma
    Dobrý den,

    zajímají mě odpovědnosti za bezpečnostním list v případě kdy dodavatel BL vyrábí pro dodavatele směsi na zakázku tuto směs, s níž dodavateli směsi předává i požadované BL v jazykových mutacích, které vyžaduje dodavatel směsi. Pokud si dodavatel směsi uvedený na obalu směsi u dodavatele BL neobjedná českou verzi BL a přitom dodává směs na český trh, kdo je pak zodpovědný za to, že na českém trhu chybí český BL směsi. Jak ČIŽP posuzuje případ kdy je na směsi uveden jiný subjekt jako dodavatel než v BL a ČIŽP při kontrole směsi obdrží od kontrolovaného subjektu pouze anglickou verzi BL? Kdo pak může být pokutován - dodavatel směsi, dodavatel BL nebo oba?
    • Otázka: únik látky (Helena 07.06.2018 6:49) – Obecné téma
     Dobrý den, náš pozemek je ve svahu a nad ním se nachází sousedův. Soused zde má asi tak 5 m od plotu postavenou plechou halu cca 15 dlouhou a cca 6 m širokou.Pravděpodobě na černo. Zde v obytné zóně provozuje opravu svých aut, houpaček, kolotočů a ap. - provádí různá broušení a stříkání. V poslední době jsem zjistila, že od této stavby vede jakási hadice, ze které cosi vytéká přímo na náš pozemek. Prosím o radu co s tím. Děkuji.
     • Odpověď: (Jandová 08.06.2018 9:14)
      Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením ochran vod Ředitelství ČIŽP:
      Doporučujeme Vám obrátit se na místně příslušný vodoprávní úřad, který je kompetentní prošetřit vypouštění neznámé látky na váš pozemek. Ve věci, zda je sousedova stavba postavena na černo, či nikoli, doporučujeme obrátit se na místně příslušný stavební úřad. 
    • Otázka: Znečištění potoka v Rudníku (Simona Valentová 05.06.2018 12:50) – Obecné téma
     Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak řešit problém, když fabrika vypouští do potoka velmi znečištěnou vodu a potok je pak velice zakalený? Nebo na koho se mohu s tímto problémem obrátit? Děkuji za odpověď
     • Odpověď: (Jandová 06.06.2018 10:37)
      Doporučujeme vám obrátit se písemně na příslušný vodoprávní úřad podle místa, kde k Vámi uváděné činnosti dochází. Obrátit se také můžete na Českou inspekci životního prostředí prostřednictvím adresy podatelna@cizp.cz nebo na Oblastní inspektorát ČIŽP podle místa, kde k uváděné činnosti dochází. Kontakty na oblastní inspektoráty najdete zde na webu v sekci Kontakty vlevo nahoře.
    • Otázka: Laserové řezání gumy (Jan Skružný 02.06.2018 7:23) – Obecné téma
     Dobrý den, při laserovém řezání gumy a plastů vzniká velké množství prachu a smradu. Jak je možné tento odpad řešit. Jsou na to nějaké předpisy, jak je možné toto zařízení používat? jak likvidovat prach? Děkuji
     • Odpověď: (Jandová 04.06.2018 15:45)
      Odpověď zpracoval Stanislav Bosák, vedoucí oddělení ochrany ovzduší Ředitelství ČIŽP:
      Zpracování syntetických polymerů, včetně řezání polymerů laserem, je stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, k jehož provozu je zákonem o ochraně ovzduší vyžadováno povolení orgánu ochrany ovzduší v případě, že roční projektovaná kapacita zpracovávaných polymerů je vyšší než 10 tun. Tato činnost je v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší uvedena pod kódem "6.5. Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok".
      Podmínky ochrany ovzduší (specifické emisní limity a technická podmínka pro omezování látek obtěžujících zápachem) jsou uvedeny v prováděcím předpise k zákonu o ochraně ovzduší, vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Emisní limity pro veškeré činnosti jsou stanoveny pro organické látky, vyjádřené jako celkový uhlík (TOC) a amoniak pro výrobu předmětů tepelnou úpravou s použitím aminoplastů nebo fenoplastů jako např. furanových, močovinoformaldehydových, fenolových nebo xylenových pryskyřic. Emisní limit pro tuhé znečišťující látky (prach) stanoven není. Celou stavbu zdroje i technické prostředky pro omezování emisí („filtry“) schvaluje v povolení příslušný krajský úřad. Kontrolou dodržování podmínek ochrany ovzduší a projednáváním přestupků je pověřena Česká inspekce životního prostředí.                     

      „Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou5) organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší; řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok (kód 6.5. dle přílohy č. 2 zákona)

      ---------------------------------------------------------------

        Emisní limity1) [mg/m3]  Vztažné

      ----------------------------------------  podmínky

        TOC  NH3 

      ---------------------------------------------------------------

        852)  504)     C

        503)

      ---------------------------------------------------------------

        Vysvětlivky:

        1) Neplatí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic přímo v místě jejich konečného použití (např. během stavby budov).

        2) Platí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic s aminy.

        3) Platí pro zařízení na výrobu polyuretanových dílců, stavebnin s použitím polyuretanu, nevztahuje se na polyuretan nadouvaný uhlovodíkem (např. pentan).

        4) Platí pro zařízení na výrobu předmětů tepelnou úpravou s použitím aminoplastů nebo fenoplastů jako např. furanových, močovinoformaldehydových, fenolových nebo xylenových pryskyřic,

        5) Celková projektovaná spotřeba organických rozpouštědel zahrnuje spotřebu přípravků použitých při vlastní výrobní činnosti a rovněž přípravky užívané např. na čištění procesního zařízení či pracovních prostorů.

        Technická podmínka provozu:

        Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování, na filtr s aktivním uhlím apod.“

      Pro případy zdrojů s  celkovou roční projektovanou kapacitou zpracovávaných polymerů  rovnou nebo nižší než 10 tun zákon o ochraně ovzduší povolení orgánu ochrany ovzduší nevyžaduje, specifické emisní limity nestanoví a zdroj je provozován pouze na základě povolení stavebního úřadu. Pro provoz jsou závazné pouze obecné emisní limity, a
      to pro prach na úrovni  200 mg/m3 při hmotnostním toku rovném nebo nižším než 2,5 kg/hodinu,  150 mg/m3  při hmotnostním toku prachu vyšším než 2,5 kg/hodinu  a  pro organické látky (TOC) na úrovni 150 mg/m3  při hmotnostním toku TOC vyšším než 3 kg/hodinu. Kontrolou a projednáváním přestupků je pověřen obecní úřad obce s rozšířenou působností.

      Podnět na zahájení řízení za porušení podmínek ochrany ovzduší můžete podat místně příslušnému oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí, nebo obecnímu úřadu.

    • Otázka: páska od etiket (Lenka 29.05.2018 9:56) – Obecné téma
     Dobrý den, váhám, jak zařadit odpad - "povoskované" pásky zbylé po odlepení papírových etiket. Mohou to být 150102 plastové obaly? Odpad vzniká při balení výrobků. Děkuji.
     • Odpověď: (Jandová 31.05.2018 11:28)
      Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:
      Na základě Vašeho dotazu sdělujeme, že Česká inspekce životního prostředí není kompetentní k tomu, aby v případě nejasností se zařazením odpadu podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 93/2016 Sb., v platném znění) jakýkoli odpad takto zařadila.

      Zákon o odpadech s touto eventualitou počítá tak, že v případech, kdy nelze původcem a oprávněnou osobou odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

      Katalog odpadů pak v § 9 stanovuje náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů, které zahrnují: 

      a) název odvětví nebo oboru, ve kterém odpad vzniká, a popis technologického procesu, při kterém odpad vzniká,

      b) charakteristiku vstupních surovin používaných v technologickém procesu, při kterém odpad vzniká,

      c) údaje o složení odpadu a jeho nebezpečných vlastnostech a

      d) návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.    Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 48623 x
    Vytisknout