Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: shromažďování odpadu v bytě (Jan Trnka 06.12.2017 14:53) – Obecné téma
  Kdo může pomoci v situaci, kdy soused ve svém bytě v osobním vlastnictví shromažďuje odpad?
  • Otázka: prodej nebezpečných chemických látek a směsí do přinesených nádob a v prodejních automatech (Monika Pavelková 15.11.2017 11:41) – Obecné téma
   Dobrý den,

   zaslala jsem dotaz na Helpdesk Cenie i na ECHA, ale bohužel stále nemám relevantní odpovědi na dotaz týkající se prodeje nebezpečných chemikálií do přinesených nádob a v prodejních automatech. Jsou nějaká omezení a zákazy týkající se uvedených prodejů. Pokud si zákazník přinese vlastní nádobu za co vše odpovídá prodejce před naplněním? Musí posoudit zda je vhodný stav nádoby a uzávěru, zda je materiál odolný chemikálii? Stačí vizuální kontrola a je nutné o ní provést záznam? Nebo za stav a materiál nádoby odpovídá zákazník?

   S pozdravem

   M. Pavelková
   • Odpověď: (Jandová 28.11.2017 16:11)
    Odpověď byla zpracována ve spolupráci s CENIA:
    Podmínky nakládání, včetně prodeje nebezpečných chemických látek a směsí, jsou v ČR stanoveny v § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, který je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví. Doporučujeme Vám obrátit se s dotazem na tuto instituci.
  • Otázka: Olejová kamna (Dan 13.11.2017 12:04) – Obecné téma
   Dobrý den, jak postupovat když soused topí v autodílně podomácku vyrobenými olejovými kamny. A navíc doma topí dřevem namočeným v oleji. Předem děkuji za odpověď
   • Odpověď: (Jandová 14.11.2017 9:22)

    Odpověď byla zpracována oddělení ochrany ovzduší Ředitelství ČIŽP:

    Z charakteru dotazu lze usuzovat, že znečišťovatelem je fyzická nepodnikající osoba. V tom případě je nejlepší obrátit se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který má oprávnění uložit provozovateli znečišťujícího zdroje opatření ke zjednání nápravy nebo pokutu.
    Obecní úřad obce s rozšířenou působností nejdříve písemně upozorní provozovatele spalovacího zdroje na to, že u něj existuje podezření na porušování zákona o ochraně ovzduší, a poučí jej o jeho právech a povinnostech, tedy zejména povinnosti dodržovat přípustnou tmavost kouře, technické podmínky provozu kamen a spalovat v nich pouze paliva pro ně určená. Teprve pokud vznikne opakované důvodné podezření z porušování povinností při provozu stacionárního zdroje znečištění, může obec vyslat na místo kontrolu spalovacího zdroje.
    Možnost provádět kontrolu přímo v domě znečišťovatele má obec od letošního roku. Kontrola má možnost kontrolovat jak kamna, tak topivo, jímž se v nich topí. Zejména bude úředníky zajímat, zda se nespaluje jiné než předepsané palivo v suchém stavu. Pokud ano, lze za tento přestupek uložit pokutu až do výše 50 000 korun.

    V případě, že se bude jednat o fyzickou podnikající osobu (automechanik – OSVČ), která autodílnu využívá k podnikání, můžete podat podnět příslušnému Oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí podle místa, kde k Vámi popisované činnosti dochází. Kontakty najdete zde na webu (vlevo nahoře).

  • Otázka: Znečištěné park. staní od motoroveho oleje (Vladimir 09.11.2017 22:02) – Obecné téma
   Dobrý den,
   naše sousedka dlouhodobě znečištuje parkovací stání v ulici vytekajícím olejem z jejího auta, nejenom, že znečištuje zeminu poškozuje zpevněný povrch, ale i podzemní vodu která muže negativně ovlivnovat vody v okolních studnách. Jak máme tuto situaci řešit a na koho se máme obrátit?
   Děkuji za odpověd
   • Odpověď: (Jandová 13.11.2017 22:42)

    Odpověď byl zpracována oddělením ochrany vod Ředitelství ČIŽP:

    Doporučujeme Vám obrátit se písemně na místně příslušný vodoprávní úřad, který je kompetentní Vámi popisovanou situaci prošetřit z hlediska požadavků na ochranu vod.
    V  případě Vámi uváděného poškození zpevněného povrchu bude nutné ověřit majitele této zpevněné plochy (obec, majitelka domu nebo někdo jiný), který pak může žádat nápravu stavu, ať už finančním (náhrada škody způsobené na majetku) nebo věcným plněním (provedení vyčištění zpevněné plochy a uvedení do původního stavu). Na Váš dotaz, který postrádá důležité informace o majiteli zpevněné plochy, nelze dát vyčerpávající odpověď. Doporučujeme Vám proto nejdříve se obrátit na místně  příslušný vodoprávní úřad a na základě výsledků jeho prošetření postupovat dále.

  • Otázka: kácení dřevin mimo les (Chudobova 16.10.2017 20:46) – Obecné téma
   Dobrý den. Prosila bych odpověď na dotaz, jaký právní statut zaujímají dřeviny na obecních pozemcích, a zda spadají do majetku města, a jako takové pak podléhají při žádosti o kácení dřevin rozhodnutí zastupitelů. Případně prosím o odkaz na nějakou judikaturu týkající se této problematiky. Děkuji, Ch.
   • Odpověď: (Jandová 18.10.2017 14:22)

    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany přírody ředitelství ČIŽP:

    Ochrana dřevin rostoucích mimo les je řešena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) a ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 189/2013 Sb.“).

    Dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., jsou dřeviny chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků.

    Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je dle § 8  odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a vyhlášky č. 189/2013 Sb., třeba povolení orgánu ochrany přírody a to konkrétně pro následující dřeviny:

    • Stromy, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod roven nebo větší než 80 cm (vyjma ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň).

    • Zapojené porosty dřevin jejichž kácená plocha je rovna nebo větší než 40 m2.

    • Stromy, které jsou součástí stromořadí a mají jakoukoliv velikost obvodu kmene ve 130 cm nad zemí.

    Pokud dřeviny rostou na pozemku, který je ve vlastnictví obce, jsou majetkem obce. Obec pak zodpovídá za stav dřevin a měla by o ně řádně pečovat. Nakládání s majetkem obce je řešeno v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, a jsou zde podrobně popsány kompetence jednotlivých orgánů obce (zastupitelstvo, rada, starosta).

    Dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., povolení ke kácení dřevin vydávají obecní úřady.

    V případě, že dřeviny rostou na obecním pozemku, obecní úřad vydává povolení ke kácení dřevin na základě žádosti obce jako vlastníka pozemku, na němž dřeviny rostou. V tomto případě hrozí nebezpečí z podjatosti úřední osoby, která vykonává agendu podle zákona č. 114/1992 Sb. Podjatost úředních osob je řešena v § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podjatosti úředníků při rozhodování o zájmech obce se zabývala Svatava Havelková v časopise Ochrana přírody, číslo 1/2013. Článek je dostupný na následujícím elektronickém odkazu:

    http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/podjatost-uredniku/

    Dále k dané problematice je i Usnesení Nejvyššího správního soudu čj. As 89/2010 ze dne 20.11.2012 dostupné na následující internetové stránce:

    http://www.nssoud.cz/Uvod/art/1

  • Otázka: Neuznaná reklamace (Pavel 11.10.2017 17:27) – Obecné téma
   Dobrý den
   Potřebuji vědět jestli děláte znalecke posudky ohledne mobilu a jestli to něco stojí? Dal jsem totiž telefon asi rok a půl starý na reklamaci protože nechytal signal telefon mi vratili opraveny s tim že vyměnily zakladovou desku. Telefon asi 14 dni fungoval a najednou jsem psal z pravu a telefon mi zacal problikavat a najednou se vypl a když jsem ho zapnul byly už pouze prouzky na displey a jeste k tomu abych nezapomnél par dni před mi začal dělat problemy horni reproduktor. Dal jsem telefon znovu na opravu a po tydnu mi napsali sms že telefon mám na obchodě ale že byla opravěně zamítnutá oprava. Telefon jsem nosil v obalu a nebyl ani praskly displey.telefon jsem zakoupil v Olomouci Electro word. Stál mě 8000kč a má ještě 5 měsícu záruku.
   • Odpověď: (Jandová 17.10.2017 16:35)
    Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), na jejíž web jste se obrátil s dotazem, je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Doporučujeme Vám tedy obrátit se o radu na Českou obchodní inspekci (ČOI).
  • Otázka: Vykopaná zemina (Jitka P. 04.10.2017 12:00) – Obecné téma
   Může občan vykopanou zeminu ze svého pozemku vyvážet na polní cestu? Musí mít k ukládání zeminy povolení? Je vykopaná zemina odpad? Děkuji za odpověď
   • Odpověď: (Jandová 17.10.2017 16:29)

    Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství, ředitelství ČIŽP:

    Vykopaná zemina nemusí být ve všech případech odpadem. Zákon o odpadech přímo uvádí, že se nevztahuje na vytěženou nekontaminovanou zeminu, která může být využita ve svém přirozeném stavu v místě vytěžení. Vykopaná zemina může být taktéž využita i v jiném místě a být tedy tzv. „vedlejším produktem“, ovšem pouze za předpokladu, že její využití je mimo jiné v souladu se stavebním zákonem a není zatížena škodlivinami.Terénní úpravy povoluje stavební úřad (příp. jsou ohlašovány stavebníkem příslušnému stavebnímu úřadu). V případě, že využívání zemin není v souladu se stavebním zákonem, je možné zeminu považovat za odpad (nesplňuje zákonnou definici vedlejšího produktu). V případě, že by se tedy jednalo o odpad, tak kontrolu fyzických osob (občanů) upravuje § 80 odst. 1 písm. a) zákona  o odpadech, kde je uvedeno, že obecní úřad kontroluje, zda se fyzická osoba, která není podnikatelem, zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem.

  • Otázka: Na koho se obratit ohledne nekorektni provoz vodnich elektraren (Marie Musilova 03.10.2017 14:35) – Obecné téma
   Dobry den,
   Chetla jsme se zeptat na koho se ma obcan obratit kdyz se jedna o nekorektni provoz vodnich elektraren, provoz "na sucho", ovlivnujici tok reky a vytvarejici nadmerne hluk? Provoz vzdy zahadne "zesili" na noc. Stezuje to mistim lidem zivot.
   Dekuji za radu.
   • Odpověď: (Jandová 04.10.2017 10:00)

    Dobrý den, doporučujeme obrátit se písemně s žádostí o prošetření na příslušný Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) podle místa, kde k této činnosti dochází. Kontakty na jednotlivé inspektoráty najdete zde na webu ČIŽP – vlevo nahoře sekce Kontakty. Podnět k prošetření můžete také podat prostřednictvím emailu na adrese podatelna@cizp.cz

  • Otázka: Kontaminace spodních vod ( Jitka Myslíková 05.09.2017 13:56) – Obecné téma
   Dobrý den,
   ráda bych touto formou zadala podnět k prošetření z Vaší strany. jedná se o bývalý areál firmy Agropodnik, (Mydlovary u Dívčic (okres České Budějovice);626210, parcelní číslo 1568/2. Firma Dirninger s.r.o, rakouská firma, ktará si v místě otevřela pobočku, zde vyrábí nemalé nádrže a jiné výrobky z nerezavějící oceli. Tyto výrobky pak čistí pomocí různých kyselin,které by se neměli dostat, jak do půdy tak vodních zdrojů. Všechny výrobky z nerezavějící oceli , které jsou ošetřeny kyselinou jsou nakonec čištěny a oplachovány vodou, kterou bez ostychu vypouštějí do kanalizace nebo na plochu areálu ( jako by toho kolem Mydlovar bylo málo ). Firma svou činnost, zde provádí, více jak 10let. Jsem přesvědčená, že takové jednání by si v rakousku nedovolili.
   Děkuji
   S pozdravem JM
   • Odpověď: (Jandová 06.09.2017 9:51)
    Váš podnět byl zaevidován a Česká inspekce životního prostředí se jím bude zabývat.
  • Otázka: Odpady ze stavby (Kamila Vítek Derynková 30.08.2017 11:09) – Obecné téma
   Dobrý den,

   zajímalo by mne, na koho se obrátit v případě znečišťování luk stavebním odpadem. Na domě na soukromém pozemku v Krušných horách provádí rekonstrukci. Stavební odpad skladují před domem na zámkové dlažbě a odvážejí sporadicky. Při větrném počasí (v místě velmi častém) se lehčí stavební odpad (izolační polystyren, izolační vata, plasty z obložení fasády) rozlétává po okolních lukách (většinou v soukromém vlastnictví) a nikdo ho již neuklízí. Bezprostředně sousedící pozemky s domem jsou v Ptačí oblasti Východní Krušné hory a v katastru vedeny jako trvalý travní porost.

   Děkuji za informaci.

   S pozdravem
   • Odpověď: (Jandová 05.09.2017 10:35)

    Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:
    Nakládání se stavebním odpadem, který vzniká fyzickým osobám (občanům) například při rekonstrukci domu svépomocí, je kompetentní prošetřit příslušná obec, v jejíž působnosti k vámi uváděné činnosti dochází.V případě, že rekonstrukci provádí stavební firma, je možné se obrátit s žádostí o prošetření na obec s rozšířenou působností, případně příslušný Oblastní inspektorát ČIŽP.  Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 41263 x
  Vytisknout