Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Novotna (Vera 16.02.2018 13:56) – Obecné téma
  Dobry den, soleni chodniku je v Praze vyhlaskou zakazano. Jsme developersky projekt se spravcovskou firmou, ktera letos poprve zacala velmi intenzivne chodniky solit. Jde o pozemky v nasem vlastnictvi, nikoliv ve vlastnictvi mesta, presto si myslim, ze se vyhlaska tyka take nas. Je to tak? Uz jsem na to spravce upozornovala a dostalo se mi odpovedi, ze si nekteri majitele bytu stezovali, ze chodnik je nedostatecne osetren. Mohou vsak pouzit inertni material. Dekuji.
  • Otázka: zařazení barvení skla (petr 15.02.2018 8:24) – Obecné téma
   Dobrý den, rád bych se zeptal na názor ČIŽP, jak a zda vůbec zařadit, jako vyjmenovaný ZZO, lakovnu ve které jsou lakovány skleněné výrobky vodou ředitelnými barvami o celkové spotřebě barev cca 2,2t ročně? Nevíme jak zdroj podle platné legislativy zařadit a zda s spotřebou cca 2,2t ročně se již jedná o vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší.

   Děkuji za odpověď

   Petr
   • Odpověď: (Jandová 15.02.2018 10:55)

    Odpověď zpracoval Stanislav Bosák, vedoucí oddělení ochrany ovzduší Ředitelství ČIŽP:
    Podle stručného popisu by Vámi uvedená činnost  mohla být stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, pod kódem 5.5. - Zpracování a zušlechťování skla  (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o celkové projektované kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné suroviny ročně. Blíže Vám k zařazení pravděpodobně mohou sdělit inspektoři místně příslušného oblastního inspektorátu ČIŽP. Upozorňujeme však, že Česká inspekce životního prostředí není pověřena zařazováním stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, pouze při výkonu kontrolní činnosti a při vyjadřování v procesu povolování tuto přílohu aplikuje.

  • Otázka: Skalický (Petr 06.02.2018 15:43) – Obecné téma
   Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na případ skladování hnoje nedaleko našeho domu. Jedná se o obecní pozemky (zemědělská půda, trvalý travní porost), které jsou obcí prohlášeny jako místo pro svoz biologického odpadu. Běžně je tu tedy vyvezena posekaná tráva, větve z prořezu stromů a podobně. Místní zemědělec sem však také vyváží hnůj, který je zde již několik let a jeho množství neustále narůstá. Chtěl jsem se tedy zeptat, zda je tento stav v pořádku, případně zda by hnůj neměl být skladován na místech přímo k tomuto účelu určených. Hnůj je samozřejmě skladován na holé zemi, bez jakýchkoliv nepropustných fólií apod. Hromada hnoje je poměrně nevzhledná a v létě se též šíří nepříjemný zápach. Děkuji za odpověď.
   • Odpověď: (Jandová 15.02.2018 16:09)

    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod a oddělením odpadového hospodářství ředitelství ČIŽP:
    Při soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů obcí lze vycházet z obecné povinnosti stanovené v § 12 odst. 1 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že každý je povinen nakládat s odpady (mj. shromažďovat odpady) a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí (tj. také v souladu se zákonem o vodách).

    Zároveň jsou podrobnosti k povinnosti obce zajistit místo pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu nastaveny ve vyhlášce č. 321/2014 Sb. V této vyhlášce je uvedeno, že obec je povinna při soustřeďování odpadu, především odpadu ze stravovacích zařízení, zajistit podmínky na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, a to systémem shromažďování, typem nádob a četností odvozu odpadu.

    Z toho vyplývá, že odpady, ze kterých mohou vznikat výluhy nebo které mohou jiným způsobem ohrožovat životní prostředí, volně na nezabezpečené ploše shromažďovat nelze, neboť únikem těchto výluhů, které jsou podle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) řazeny k závadným látkám, by docházelo k porušování zákona o vodách.

    Rovněž tak tuhá statková hnojiva jsou obecně podle § 39 vodního zákona závadnými látkami a je nutné s nimi zacházet tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod.

    Pokud zemědělec buduje polní hnojiště, je povinen předložit k žádosti o souhlas s umístěním polního hnojiště havarijní plán ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. Na zemědělské půdě mohou být tuhá statková hnojiva uložena nejdéle 24 měsíců pouze na místech vhodných k uložení, pokud není hnojiště situováno ve zranitelných oblastech, kde mohou být statková hnojiva uložena nejdéle po dobu 12 měsíců (seznam zranitelných oblastí lze najít v nařízení vlády č. 262/2012 Sb.). Opakování uložení na stejném místě je možné nejdříve po 4 letech (nutná kultivace půdy). Místa na uložení statkových hnojiv musí být taktéž schválena havarijním plánem dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. Hnůj musí být uložen tak, aby nebyla ohrožena především kvalita povrchových a podzemních vod.

    Z Vašeho dotazu však vyplývá, že v tomto konkrétním případě se o zřízení polního hnojiště nejedná.

    K prověření, zda je Vámi uváděné uložení tuhých statkových hnojiv v souladu s předpisy, Vám doporučujeme obrátit se písemně nejlépe na příslušný vodoprávní úřad podle místa, kde k Vámi uváděné činnosti dochází.

  • Otázka: ochrané pásmo kanalizace (buničovič 02.02.2018 12:09) – Obecné téma
   Dobrý den chtěl jsem se zeptat přes můj pozemek vede kanalizace bez povolení stavba je cca 40 let a obec chce abych dodržel ochranné pásmo 1.5m a odstranil ovocné stromy na pozemku ale kanalizace vede celou obcí a obec jinde neřeší ochranné pásmo na obecních pozemcích a jsou tam taky stromy hned na kanalizaci mohu trvat na obci taky na odstranění všech dřevin v ochranném pásmu. Považuji to za šikanu ze strany obce to by byla celá naše obec bez stromu děkuji
   • Odpověď: (Jandová 16.02.2018 15:26)

    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany přírody ředitelství ČIŽP:
    Pokud máte jako vlastník pozemku (tedy i vlastník ovocných stromů) informace, že kanalizace pod pozemkem není legální, obraťte se na stavební úřad. Z charakteru vašeho dotazu není jasné, zda Vás obecní úřad vyzval ke kácení písemně, případně jaké konkrétní odůvodnění uvedl. Pokud nějaký takovýto písemný dokument existuje a vy kácet nechcete, máte možnost se prostřednictvím podání obrátit na nadřízený orgán úřadu, který vás ke kácení vyzval.

  • Otázka: parkování autobusů v obydlené části obce (Vítkovská 17.01.2018 7:01) – Obecné téma
   Dobrý den,
   vedle našeho domu je v rodinném domě podnikatelské sídlo autodopravy, před tímto domem parkují 2 autobusy. Majitel těchto autobusů je před domem umývá cca 2x týdně, autobusy nechává dlouho nastartované, dokonce se stalo, že nechal nastartovaný autobus u našeho domu a šel si přeparkovat druhý autobus. Doma se nám začalo v kuchyni všechno třepat, hluk byl velmi silný. Autobusem nám projíždí těsně kolem domu ráno, odpoledne, večer. S majitelem autodopravy se mluvit nedá, chová se arogantně, má prý vše povoleno,starosta obce nám sdělil, ať se o to nestaráme, že obec jim to povolila. Je možné, že si tam majitel může opravdu dělat co chce? Děkuji za odpověď.
   • Odpověď: (Jandová 19.01.2018 15:12)
    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod Ředitelství ČIŽP:

    Problematika mytí motorových vozidel je z pohledu ochrany vod řešena v ustanovení § 39 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno. Mytí motorových vozidel je tedy z pohledu ochrany vod možné jen na vodohospodářsky zabezpečených místech (např. mycí linky, zpevněné plochy opatřené záchytnou jímkou apod.). V případě, že by mytím zmíněných autobusů docházelo k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je nutno se obrátit  na místně příslušný odbor životního prostředí nebo na místně příslušný oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí s žádostí o prošetření. Pokud nejste spokojena s výsledkem šetření vodoprávního úřadu, je nutno se obrátit na jeho nadřízený orgán, kterým je krajský úřad.

    K prošetření  podmínek provozu motorového vozidla a hluku s tím spojeného, nemá  oddělení ochrany vod České inspekce životního prostředí příslušné kompetence. V případě výskytu zvýšeného množství imisí v podobě výfukových plynů a vibrací ve Vašem obydlí způsobených provozem autobusové dopravy, Vám doporučujeme obrátit se na příslušný odbor dopravy nebo krajskou hygienickou stanici. 

  • Otázka: Septik (Novotná 15.01.2018 12:40) – Obecné téma
   Dobrý den, obec má svou ČOV. Několik domácností není připojeno na kanalizaci. Může obecní zastupitelstvo(starosta) žádat doklad jak nakládají s odpadními vodami? Nebo to přísluší pouze ČIŽP? dĚKUJI
   • Odpověď: (Jandová 17.01.2018 11:33)

    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod Ředitelství ČIŽP:
    Výkon státní správy podle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) nepřísluší jenom České inspekci životního prostředí, ale i vodoprávním úřadům podle ustanovení § 104 odst. 1 vodního zákona. V souladu s ustanovením § 110 odst. 1 vodního zákona vodoprávní úřady kontrolují dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad. Podle ustanovení § 104 odst. 2 vodního zákona mezi vodoprávní úřady patří: obecní úřady, újezdní úřady na území vojenských újezdů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad.

    Pokud není domácnost připojena na kanalizaci, je tato domácnost povinna zajišťovat zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat zneškodňování odpadních vod z této domácnosti v souladu s vodním zákonem. V případě akumulace odpadní vody v bezodtoké jímce (žumpě) má vlastník bezodtoké jímky povinnost o vyvezení jímky uchovávat doklady (smlouva, faktura), neboť vodoprávní úřady či Česká inspekce životního prostředí mohou podle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona požadovat prokázání zneškodňování odpadních vod akumulovaných v jímce. V případě zneškodňování odpadní vody z domácnosti prostřednictvím vodního díla určeného pro čištění odpadních vod (septik, certifikovaný výrobek s označením CE) musí vlastník doložit povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Pokud k provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod postačuje ohlášení vodoprávnímu úřadu,  a jestliže vodoprávní úřad s provedením vodního díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami (§ 15a odst. 4 vodního zákona).

    Obecní úřad, jakožto vodoprávní úřad, může v přenesené působnosti po domácnostech nepřipojených ke kanalizaci požadovat doklady prokazující nakládání s odpadními vodami v souladu s vodním zákonem v jeho platném znění.


  • Otázka: Chov Krkavce velkeho (Monika 06.01.2018 20:24) – Obecné téma
   Dobry den rada bych se zeptala jake/jaka povoleni je potreba mit k legalnimu chovu Krkavce Velkeho(s cites doklady samozrejme)- tykaji se jich napriklad "povoleni k chovu zvere" "Povoleni k chovu nebezpecneho zivocicha" nebo pouze "udeleni vyjimny na chov zvlaste chraneneho zivocicha" Popr.: jake instituce kontaktovat?
   • Odpověď: (Jandová 08.01.2018 15:24)
    Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením ochrany přírody Ředitelství ČIŽP:

    Druh krkavec velký, latinsky Corvus corax, není řazen mezi tzv. CITES exempláře, tj. není uveden v nařízení Rady (ES) č. 338/97, ve znění pozdějších předpisů a ani v přílohách Úmluvy CITES. Je však uveden v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb. jako zvláště chráněný druh (ZCHD) v kategorii „ohrožený“ podle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákona č. 114/1992 Sb.“) a pochopitelně v souladu s § 14 a § 16 vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

    V ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je uvedeno, že zvláště chráněné druhy je též zakázáno držet, chovat apod., resp. je to možné pouze na základě pravomocné výjimky („povolení“) ze zákazu dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Tyto výjimky vydává formou rozhodnutí ve správním řízení konkrétnímu držiteli (chovateli) krajský úřad, případně příslušná Správa národního parku nebo Agentura ochrany přírody (má-li držitel bydliště na území Národního parku nebo CHKO) nebo újezdní úřad (na území vojenských újezdů).

    Držením (chovem) ZCHD bez platné výjimky se fyzická osoba dopouští přestupku, za který může dostat sankci ve výši do 10.000,- Kč (právnická či fyzická podnikající do 1.000.000,- Kč). Nedovoleně držený jedinec dle § 89 zákona č. 114/1992 Sb může být rovněž odebrán. Pokud se jedná o nález handicapovaného zvláště chráněného živočicha, tak ten, kdo se ho ujal, je povinen jej bezodkladně předat k ošetření do záchranné stanice, jak je uvedeno v § 52 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Seznam záchranných stanic je uveden na webu https://www.mzp.cz/cz/zachranne_stanice nebo také na http://www.zvirevnouzi.cz/.

    Podle mysliveckého zákona (zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) je krkavec velký řazen také mezi zvěř (v § 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb.). Dle § 7 odst. 1 zákona o myslivosti je chov zvěře v zajetí možný jen se souhlasem orgánu státní správy myslivosti. Příslušným orgánem je krajský úřad, rozhoduje se opět ve správním řízení. Pokud jde o druhy zvěře zvláště chráněné podle předpisů o ochraně přírody, je k jejich chovu nejprve potřeba výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody; udělení výjimky předchází rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti a představuje dohodu požadovanou podle § 66 zákona o myslivosti.

    Pokud jde o „povolení chovu nebezpečného živočicha“, neboli přesněji „chov zvířete vyžadujícího zvláštní péči“, tak podle § 13 odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tak tato povolení vydává krajská veterinární správa. Ve vyhlášce č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, ve znění pozdějších předpisů, ale není druh krkavec velký (ani vyšší taxonomická jednotka zahrnující tento druh) uveden. Protože kompetence České inspekce životního prostředí ale nezasahují do oblasti „chovu zvířat vyžadující zvláštní péči“, doporučujeme tuto skutečnost ověřit na příslušné krajské veterinární správě.

    Aktuální znění výše uvedených ustanovení je možné nalézt na webu https://www.zakonyprolidi.cz/

  • Otázka: Fotografie (Michal Václavík 03.01.2018 18:35) – Obecné téma
   Fotografie
   • Otázka: Zemědělská usedlost JZD (Michal Václavík 03.01.2018 18:24) – Obecné téma
    Dobrý den,
    bydlím ve Lhotě u Lipníka N/B.
    V této obci se nachází bývalé objekty JZD. Tyto objekty zakoupila nová majitelka, která v těchto objektech chová hospodářská zvířata.Několikrát jsem upozornil orgán životního prostředí,hygienu,stavební úřad, obecní úřad na špatné hospodaření v těchto objektech.V objektech se nachází zvířata, která tam nemají být dle příslušných kolaudačních rozhodnutí.Močůvka se skladuje v jímkách, kde majitel prokázal na základě nějakého dokladu jejich nepropustnost (tím že prostor v jímkách natřela nějakým prostředkem).Hnůj se skladuje na odstavné ploše pro vlečku a vyváží se 1x za 14dnů.V obci máme jako jeden ze zdrojů pitné vody vlastní studny.Zápach, který se šíří z těchto objektů je někdy, až neúnosný.Vždy, když přišel příslušný orgán na kotrolu(majitel byl vyzván písemně)bylo vše v pořádku(úklízelo se snad i v noci).
    Přikládám fotografie, kde je vidět nakládání s hnojem za poslední měsíc.
    Prosím o informaci na, který příslušný úřad se mám ještě obrátit, než to definitivně vzdám a odstěhuji se z této obce.
    S pozdravem Michal Václavík.
    • Odpověď: (Jandová 10.01.2018 14:06)
     Dobrý den,
     váš příspěvek byl Českou inspekcí životního prostředí zaevidován jako podnět, kterým se bude zabývat. Pokud chcete být o výsledku šetření informován, pošlete prosím na adresu ol.podatelna@cizp.cz svou adresu, na kterou chcete být vyrozuměn.
   • Otázka: deponie bez stavení povolení (Horst 02.01.2018 16:59) – Obecné téma
    Deponie.Dobrý den.V roce 2015 jsem se stal spolumajitelem pozemku který je určen dle katastru sportovištěm. Po koupi tohoto pozemku bylo zjištěno že Město nechalo na tento pozemek navézt deponii výkop ku z kanalizace bez povolení bývalého majitele a zároveň bez stavebního povolení.Začali jsem tedy tuto věc řešit přes město a bylo nám řečeno že tato deponie z kanalizace byla rozhrnuta v roce 2012 a tímto pádem už není odvolání ,protože je vše promlčené.Zjistili jsme že naše stížnost na tuto deponii byla dne 20.11.2015 a kolaudace kanalizace byla provedena dne 12.12.2012 a nabyla právní moci 15.12.2012.Přitom tento pozemek nebyl určen na deponii prý tato deponie podle stavebního deníku měla být odvezena na určené místo ale firma žádala o více financí za více práce, tak se tam ta deponie nechala,protože město nemělo finance. Rád bych,aby nám někdo poradil co stou to situací má mé dělat.Víme kdo tam navezl deponii,víme kdo to povolil ale nedokážeme aby to někdo uklidil.Je možné oslovit Operační program Životního prostředí který schválil dotaci na kanalizaci města ,že tato deponie není na určeném místě kde má být.Děkuji za odpověď.
    • Odpověď: (Jandová 12.01.2018 15:10)
     Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:
     Domníváme se, že případný přestupek (delikt) není prekludován, resp. nenastala v tomto případě prekluze, a že se tedy jedná o trvající přestupek dle zákona o odpadech. Přestupek bude trvat, dokud nebude deponie zeminy odstraněna. Pokud se zemina na místě stále nachází, pak Vám doporučujeme obrátit se na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, referát či odbor životního prostředí anebo na příslušný oblastní inspektorát ČIŽP. 


   Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 43460 x
   Vytisknout