Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Cín v bižuterii (Markéta 22.01.2020 20:03) – Obecné téma
  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat zda-li může být v bižuterii obsažen cín. Hledala jsem v REACH, ale nic jsem nenašla. Děkuji za potvrzení.
  • Otázka: Dotaz na správní řízení s OŽP Broumov (Jan Kuba 20.01.2020 18:43) – Obecné téma
   Dobrý den, můžete zahájit správní řízení s Odborem ŽP při MÚ Broumov. Tento odbor již od roku 2010 není schopen řešit vypouštění odpadních vod z domu čp. 162 Zdoňov (CHKO Boumovsko) na okolní pozemky a do Zdoňovkého potoka (výskyt Mihule). Dům je obýván min. 7 lidmi vč. dětí, povolení k vypouštění vod má rok zpětně na 4 EO, ale není zbudována kanalizace, ČOV u domu není zkolaudovaná. Nyní z podkroví vybudovali potrubí s výtokem na silnici 3. třídy (přechod st. hranice s Polskem - Adršpach).
   • Otázka: Parkování na pozemku staveniště hotelu Královská, Bedrichov (Lukáš Vanura 07.01.2020 16:22) – Obecné téma
    Dobrý den, v CHKO Jizerské hory na staveništi hotelu Královka (nad Bedrichovem) majitel firma KISSES s.r.o. nechava parkovat velké množství automobilů (více jak 100). Pozemek není k parkování určen a nebezpečné látky z vozidel jdou přímo do půdy. Myslím si, že parkování není v souladu s EIU. Můžete to prověřit?
    • Odpověď: (Jandová 09.01.2020 12:37)
     Váš příspěvek byl zaevidován jako podnět k prošetření a inspektoři ČIŽP se jím budou zabývat.
   • Otázka: Skladování chladiva R134a (Anna Pokorná 07.01.2020 7:36) – Obecné téma
    Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné, abychom skladovali 500 kg R134a pro pozdější použití. Chladivo by bylo odsáto autorizovanou firmou ze stávajícího zařízení, které bude zrušeno, a pak by bylo ponecháno ve skladu tlakových lahví pro doplňování do dalších chladících systémů ve firmě podle potřeby, což by prováděla opět autorizovaná firma. Lze takto postupovat popř. za jakých podmínek lze toto množství R134a skladovat?
    • Odpověď: (Šírková 14.01.2020 14:38)
     Odpověď zpracovalo oddělení ochrany ovzduší Ředitelství ČIŽP:
     Při ukončení životnosti zařízení s obsahem chladiva 134a musí být jeho znovuzískání („odsátí“) provedeno certifikovanou osobou, která jeho znovuzískání zaznamená do údajů vedených o zařízení. Tyto údaje je osoba, která zařízení provozovala, povinna uchovat po dobu 5 let a osoba, která znovuzískání provedla, je povinna uchovat kopii záznamu. Tlakové nádoby se znovuzískaným chladivem, které má být dále použito (recyklováno), mohou být skladovány. Tyto nádoby musí být označeny – musí být uvedeno označení fluorovaného skleníkového plynu, jeho hmotnostní množství, datum znovuzískání a jméno osoby, která znovuzískání provedla. Použití znovuzískaného chladiva jako recyklovaného při servisu musí být provedeno certifikovanou osobou.
   • Otázka: Krbová kamna s vložkou do 10kw (Pavel Siegl 02.01.2020 12:59) – Obecné téma
    Dobrý den,lze použít jako hlavní zdroj vytápění RD krbová kamna na dřevo s vložkou do 10kw a vyhnout se povinné výměně kotlů po roce 2022?
    Děkuji Siegl
    • Odpověď: (Jandová 03.01.2020 8:21)
     Doporučujeme obrátit se s tímto dotazem na Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší.
   • Otázka: přebytečný kal na čistírnách (Igor Kasalický 30.12.2019 13:06) – Obecné téma
    Dobrý den.
    Dne 11.12.2019 bylo odpovězeno, že přebytečný kal na čistírnách odpadnich vod před odvodněním není závadnou látkou, ale je odpadní vodou. Mám dotaz, zda byla tato odpověď sdělena též Oblastnímu inspektorátu, OOV Plzeň, neboť někteří jejich pracovníci stále požadují zkoušky vodotěsnosti nádrží na přebytečný kal a v protokolech o kontrole toto řeší. Děkuji za odpověď. Igor Kasalický
    • Odpověď: (Jandová 09.01.2020 15:18)
     Dobrý den, ano, oblastní inspektorát má tuto informaci k dispozici.
   • Otázka: Je přebytečný kal na čistírnách odpadních vod závadnou látkou nebo odadní vodou? (Ing. Jiří Lipold 06.12.2019 8:41) – Obecné téma
    Obracím se na Vás s dotazem, zda je přebytečný kal na čistírnách odpadních vod závadnou látkou nebo odpadní vodou.
    Děkuji za odpověď
    S pozdravem
    Ing. Jiří Lipold, ČEVAK a.s.
    • Odpověď: (Jandová 11.12.2019 8:08)

     Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod Ředitelství ČIŽP:
     Přebytečný kal na ČOV, který vzniká a je používán v rámci technologie čistícího procesu na ČOV, je klasifikován jako odpadní voda. Přebytečný kal vyseparovaný z procesu čištění odpadních vod na ČOV, tzn. odvodněný kal z kalové koncovky, je již z pohledu zákona o vodách klasifikován jako závadná látka a při nakládání s takovým kalem se již musí plnit opatření definovaná § 39 vodního zákona. 

   • Otázka: Archivace (Anna Pokorná 18.11.2019 9:06) – Obecné téma
    Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké jsou archivační doby pro firmu u dokumentů, které se týkají ochrany ovzduší jako je povolení k provozu, provozní evidence, hlášení do ISPOP, provozní deníky, protokoly o měření emisí, evidenční knihy u chladících zařízení, protokoly o kontrolách ČIŽP apod.
    • Odpověď: (Jandová 19.11.2019 15:56)

     Odpověď byla zpracována ve spolupráci s odděleními ochrany ovzduší a integrovaných agend Ředitelství ČIŽP:
     Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je v §17 odst. 3 písm. c) uvedena minimální doba pro uchovávání provozní evidence 6 let; v §17 odst. 3 písm. i) je uvedena minimální doba uchovávání výsledků jednorázových a kontinuálních měření emisí taktéž 6 let.

     O uchovávání jiných dokumentů tento předpis nepojednává.

     Podle zákona č. 73/2012 Sb. a přímo účinných nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) pojednávajících o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, jsou veškeré minimální lhůty pro uchovávání dokumentů 5 let.


     ISPOP slouží ke zpracování, příjmu a skladování vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v podobě elektronických formulářů (a příslušném datovém standardu) a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Týká se subjektů, které mají ze zákona povinnost ohlásit veřejné správě informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na jednotlivé složky životního prostředí (znečišťování vod, ovzduší, půdy, produkce odpadů a další). V každém zákoně, podle kterého je prováděno ohlašování v rámci tohoto systému, je archivační doba jednotlivě stanovena.

     Hlášení do IRZ v ISPOP je dané zákonem č. 25/2008 Sb. § 3 odst. 6 „Provozovatel vede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006“.

     Podle odstavce 5 tohoto článku Nařízení: „Provozovatel každé dotčené provozovny uchovává pro příslušné orgány členského státu k dispozici evidenci údajů, ze kterých byly ohlášené informace získány, a to po dobu pěti let od konce daného ohlašovacího roku.“ Tzn. vč. provozních evidencí, provozních deníků, protokolů o měření emisí, rozborů látek v odpadech, evidenčních knih u chladících zařízení, která prokazují povinnost ohlašovat či neohlašovat do IRZ úniky a přenosy látek, odpadů. Archivační doba pro firmu u dokumentů, které se týkají hlášení IRZ do ISPOP je 5 let plus běžný rok.

     Co se týká povolení k provozu, tak by měl být archivován originál původního povolení a všechny jeho změny po celou dobu provozování předmětného zařízení.

   • Otázka: pokácení stromu 8.11.2019 (Lucie Mazalová 14.11.2019 21:28) – Obecné téma
    V obci Knínice ,okres Blansko, byla pokácena více jak padesátiletá bříza na obecním pozemku, který sousedí s naším. Při dotazu, proč se tak stalo, mi bylo sděleno, že ohrožovala náš bytový dům pádem větví. Onen strom se nacházel v takové vzdálenosti od našeho domu, že by padající větev na budovu dopadnout nemohla a nikdo z oslovených sousedů se takového rizika neobával. Po pokácení stromu a rozřezání kmene bylo patrné, že ten je zcela zdravý a zřícení celého stromu rovněž nehrozilo. Při mém osobním jednání na úřadě jsem se dotazovala, kdo strom odborně posoudil, proč nebyl odborně prořezán místo pokácení, zda byly splněny všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb - přeměření stromu ve 130 cm nad zemí, posouzení závažnosti důvodů a funkčního a estetického významu dřeviny. Dočkala jsem se jen vyhýbavých a neurčitých odpovědí. Žádala jsem nápravu stavu ze strany obce tím, že přislíbí výsadbu nového stromu. Na toto obec reagovala tím, že v příštím roce plánuje městys na části uvedeného pozemku vybudovat parkovací místa. A že až poté může být projednána náhradní výsadba. Je takové jednání obce v pořádku? Lze nějak prošetřit?
    • Odpověď: (Jandová 19.11.2019 10:04)
     Váš příspěvek byl zaregistrován jako podnět k prošetření a ČIŽP se jím bude zabývat.
   • Otázka: Kácení podél železniční trati SŽDC (Šumperák 26.10.2019 20:18) – Obecné téma
    To jak se chová vaše organizace k Správě dopravní cesty je zarážející. Upřednostňujete stromy na úkor bezpečnosti a zdraví cestujících. Sedněte si v době prudkého do motoráčku na odlehlé lokálce a projedte se ve vlaku když se budou stromy nebezpečné naklánět. Prášky na nervy sebou. Protože jste ale srabi, nikdy v době většího větru motoráčkem nepojedete, ale druhé lidi bohužel na výběr moc nemají.
    • Odpověď: (Jandová 01.11.2019 9:53)
     Příspěvek neobsahuje konkrétní dotaz, na který by bylo možné reagovat. Obecně lze pouze uvést, že Česká inspekce životního prostředí je kontrolní orgán, který neupřednostňuje ničí zájmy, ale vždy postupuje podle zákona.


   Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 71475 x
   Vytisknout