Emisní bilance ČR 1998

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Výchozím podkladem pro emisní bilanci látek znečišťujících ovzduší za rok 1998 pro velké zdroje ( celkem 2 390 zdrojů ) byly údaje Souhrnného vyhodnocení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší za rok 1998, ověřované Českou inspekcí životního prostředí (ĆIŽP) . Aktualizace databáze REZZO 1 , tj. dalších technických údajů o zdrojích a jejich provozu ( údaje o kotlích, palivu , technologiích a odlučovačích ), byla provedena ve spolupráci s ČIŽP z údajů formulářů, předložených provozovateli zdrojů podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 117/97 Sb.

Aktualizace údajů o emisích středních zdrojů byla provedena pro všechny okresy ČR z údajů Souhrnného vyhodnocení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší za rok 1998, ověřovaných referáty životního prostředí okresních úřadů.

Pro zpřesnění emisní bilance malých zdrojů byl využit model pro aktualizaci dat, využívající údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů, provedeného FSÚ v roce 1991, jehož výstupem jsou údaje o spotřebě základních druhů fosilních paliv spalovaných v domácnostech. Tyto údaje byla ve spolupráci s regionálními dodavateli paliv a energií ( regionální plynárenské a energetické společnosti a teplárenské podniky ) aktualizovány za rok 1998.

Zveřejněno: 14.12.1999 –Admin Administrator ; Přečteno 10838 x
Vytisknout