Experti IMPEL se podílejí na misi Evropské komise na podporu Kypru v otázkách životního prostředí a oběhového hospodářství

Úkolem Evropské komise je poskytnout technickou podporu Kypru v oblasti životního prostředí, oběhového hospodářství, vody, katastru nemovitostí a územního plánování. Účelem je navrhnout reformu odvětví odpadů, vypracovat a provádět reformní politiky a definovat, účinně řešit  současné problémy, plnit cíle a plánovat opatření a investice prováděním nových povinností vyplývajících z balíčku opatření pro oběhové hospodářství.

Očekává se, že výsledkem projektu bude revidovaná politika nakládání s komunálními odpady a národní program předcházení vzniku odpadů pro Kypr. Jeho úspěšné provedení umožní Kypru nasměrovat investice do podpory hierarchie způsobů nakládání s odpady a splnit své cíle a povinnosti podle směrnic o odpadech a balíčku opatření pro oběhové hospodářství. Očekává se, že revidované dokumenty o politice nakládání s komunálními odpady a národním programu předcházení vzniku odpadů budou utvářet budoucí politiku Kypru v oblasti nakládání s komunálními odpady a předcházení vzniku odpadů.

 IMPEL souhlasil, že bude součástí tohoto projektu na Kypru. Ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí v jejich úsilí o zlepšení nakládání s odpady a jejich předcházení projekt pokračuje. Dosud se pozornost soustředila na shromažďování údajů a informací na podporu projektu a poskytnutí pevného výchozího stavu, z něhož lze odvodit zjištění a doporučení. I když to bylo během pandemie COVID-19 náročné, projektový tým našel alternativní (a inovativní) způsoby, jak se spojit, vyměňovat si informace a posouvat činnosti kupředu.

Kompletní projektový tým tvoří členové z celé sítě, včetně Itálie, Skotska a Španělska Tým oficiálně zahájil činnost v červenci a nyní se zaměřuje na posuzování údajů/informací a spolupráci s kyperskými kolegy s cílem porozumět prostředí nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů na Kypru. Na podporu tohoto úsilí se 25. srpna koná virtuální workshop. Další (formální) schůzky se budou konat později

Pandemie COVID-19 má nepochybně dopad na projekt, zejména na výzvy spojené s konfrontací tváří v tvář, cestováním a obecně s tím, že věci trvají déle, než se původně předpokládalo. Časová osa a výstupy jako takové jsou průběžně sledovány a v případě potřeby revidovány. S ohledem na to pokračuje pravidelná spolupráce s GŘ pro reformu a ministerstvem životního prostředí Kypru s cílem zajistit důkladnou komunikaci a jasné pochopení stavu projektu. Doba trvání projektu je 15 měsíců – začátek v  dubnu 2020 s ukončením naplánovaným na červen 2021. Během této doby bude dodána řada výstupů, včetně revidovaného národního plánu předcházení vzniku odpadů, revidovaného plánu nakládání s komunálními odpady a strategického posouzení životního prostředí.

 

Zdroj:IMPEL

 

Zveřejněno: 19.08.2020 –Lenka Němcová ; Přečteno 56 x
Vytisknout