Hloubková kontrola ČOV Tábor-Klokoty

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Obsah této stránky:

 

HLOUBKOVÁ REVIZE ČOV TÁBOR-KLOKOTY

V Praze dne 8.11.1997 Ing.Petr SOUKUP
ředitel ČIŽP

O programu hloubkových revizí komunálních ČOV Česká inspekce životního prostředí ( ČIŽP ) vodohospodářskou veřejnost při různých příležitostech již vícekrát informovala.Jejich cílem není pouhá kontrola dodržování zákonnosti ve vypouštění odpadních vod,ale i posouzení vodoprávní a technické dokumentace ČOV,úrovně jejího provozování a údržby,zatížení a využívání jejích kapacitních možností,věrohodnosti jejího sledování a potenciálních možností ovlivnění množství čištěných odpadních vod a údajů o vypouštěném znečištění.Výsledky neslouží k případnému sankcionování,i když ani to není vyloučeno,ale k diskusi s provozovatelem ČOV a příslušným vodohospodářským orgánem o pochybnostech,nedostatcích a problémech zjištěných při revizi.

Hloubková revize ČOV Tábor-Klokoty byla provedena 24.4.1997 a její výsledky projednány 5.6.1997 s provozovatelem ČOV,jejím majitelem,nájemcem a vodohospodářským orgánem.Provozovatel přistupoval k revizi i k jejímu projednání velmi vstřícně a protože souhlasil s publikováním jejích výsledků,můžeme s nimi zájemce seznámit.

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád ČOV je schválený vodohospodářským orgánem.Je zpracován v rozsahu odpovídajícím bývalé oborové normě pro provozní řády kanalizací a ČOV.

Z inspekčního hlediska je důležitá jeho část věnovaná kontrole a sledování čistírny.Postrádali jsme v ní

 • stanovení způsobu uchování vzorků odpadních vod do jejich laboratorního zpracování
 • četnost sledování množství a kvality vypouštěných odpadních vod
 • stanovení rozsahu rozboru odebraných vzorků
 • stanovení rozsahu zpracování údajů ze sledování ČOV

Závěr:
S přihlédnutím k vybavení ČOV kvalitním měrným objektem na odtoku z biologického stupně a k podmínkám uvedeným v povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV provozní řád:

 • není v rozporu s povolením k vypouštění odpadních vod z ČOV
 • je v části kontroly a sledování ČOV přijatelně komplexní a kontrolovatelný (jednoznačný)

Doporučení:
Doplnit provozní řád stanovením způsobu uchování odebraných vzorků odpadních vod do jejich "zpracování" (provedení jejich laboratorního rozboru) a odkazem na podmínky sledování ČOV uvedené v povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV.

JEDNOTLIVÉ OBJEKTY ČOV,JEJICH ZATÍŽENÍ A ÚČINNOST

Oddělovač před ČOV.:
Obtížně přístupný a kontrolovatelný boční přeliv.Kapacitní údaje nejsou známé.

Česle.
Válcové strojně stírané .Vyklízení zapínáno ručně obsluhou.

Měrný žlab na přítoku.
Nevyužívaný pro svůj původní účel.V případě potřeby se zasunutím stavítka do jeho hrdla vypne přítok do ČOV.

Lapák písku.
Provzdušovaný atypický.Počet lapáků - 1.Jedna z prvních aplikací provzdušovaných lapáků písku v republice.

Doba zdržení pro průměrný přítok je cca 8 minut.

Usazovací nádrže.
Pravoúhlé podélně protékané s řetězovými shrabováky.Počet nádrží - 3,provozovaných - 1.Rozdělení nátoků do nádrží stavítky.

Pro provozovanou nádrž a průměrný přítok

 • doba zdržení - 1,3 hod.
 • povrchové zatížení - 1,5 m3/m2hod.
 • účinnost podle BSK5 - 32 %

Oddělovač za mechanickým stupněm ČOV.
Boční přeliv se stavitelnou přepadovou hranou nastavenou pro průtok cca 150 l/s,dobře přístupný a kontrolovatelný.

Aktivační nádrže.
Nádrže tvarově řešené,a v minulosti i využívané,pro mechanickou aeraci válcovými povrchovými aerátory s horizontálním hřídelem ("kessenery"),nyní s hluboko ponořenou pneumatickou aerací s atypickými aeračními elementy vlastní výroby provozovatele.Počet - 4.Rozdělení nátoků do nádrží není regulovatelné,v případě potřeby lze jednotlivé nádrže odstavit z provozu stavítky.

Pro průměrný průtok

 • doba zdržení - 3,6 hod.
 • látkové zatížení podle BSK5 - 0,90 kg/m3den
 • zatížení kalu podle BSK5 - 0,36 kg/kg den
 • účinnost aktivace podle BSK5 - 81 %
 • poměr CHSK/BSK5 na odtoku z biologického stupně ČOV - 2,4 : 1

na přítoku ČOV - 1,6 : 1

 • kalový index - 117 až 175 ml/g

V době revize byla rovnoměrnost aerace dobrá,aktivovaný kal hnědý a jeho objemová koncentrace cca 300 ml/l.

Dosazovací nádrže.
Kruhové.Použit typ určený pro usazovací nádrže,s odtokovým žlábkem umístěným po obvodě a s předsazenou nornou stěnou a stíráním hladiny,který má dodatečně upraven nátok k usměrnění přítoku aktivační směsi ke dnu nádrže.K rozdělení nátoků do nádrží slouží rozdělovací objekt.Počet nádrží - 2.

 

Pro maximální průtok 

 • doba zdržení - 1,6 hod.
 • povrchové zatížení - 1,5 m3/m2hod.

pro průměrný průtok

 • doba zdržení - 2,9 hod.
 • povrchové zatížení - 0,84 m3/m2hod.
 • účinnost biologického stupně podle BSK5 - 81 %

celé ČOV podle BSK5 - 87 %

podle CHSK - 81 %

 • koncentrace odtoku z ČOV podle BSK5 - 25,7 mg/l

CHSK - 60,9 mg/l
NL - 19,6 mg/l
NH4 - 15,1 mg/l
NC - 24,9 mg/l
PC - 1,39 mg/l

 HLOUBKOVÁ REVIZE ČOV TÁBOR-KLOKOTY

V době revize bylo zřejmé,že rozdělení nátoků do nádrží je výrazně nerovnoměrné,stejně jako rozdělení odtoku po obvodě odtokových žlábků.Přepadové hrany odtokových žlábků byly čisté se zeleným nárostem.Hladina obou nádrží byla pokryta souvislou vrstvou vyflotovaného kalu,odtok z nádrží byl však díky norným stěnám před přepadovými hranami odtokových žlábků čirý s ojedinělými vločkami aktivovaného kalu.

Měrný žlab na odtoku z ČOV.
Parshallův měrný žlab velmi dobře provedený,vybavený ultrazvukovým snímačem úrovně hladiny a registračním přístrojem.

Kalové hospodářství.
Provozuje se nevyhřívaná anaerobní stabilizace ve vyhnívacích nádržích doplněných původními kalovými lagunami.Kal se odvodňuje strojně na sítovém pásovém lisu o šířce pásu 1 m.

Objem stabilizačních nádrží - 0,431 m3/EO

Závěr:
Lapák písku je nejen přetížen,ale i jeho řešení není vyhovující.Lze proto očekávat jeho malou účinnost.

Usazovací nádrže mají podstatnou kapacitní rezervu.

Zatěžovací parametry aktivace odpovídají "klasické aktivaci",její účinnost podle BSK5 je však relativně nízká,aktivovaný kal má tendenci bytnět.Aeračním zařízení neodpovídá dnešním požadavkům a možnostem.

Dosazovací nádrže jsou plně kapacitně vytíženy.Zatížení nádrží je díky nedokonalému rozdělovacímu objektu nerovnoměrné.Na jejich vyhovující separační účinnosti se významně podílí norné stěny před odtokovými žlábky.

Biologický stupeň je v současné době zatěžován na hranici své kapacity.

Stabilizace kalu je zhruba na hranici své kapacity.

Vykazované výsledky nejsou zcela v souladu s teoretickým očekáváním i stavem,zjištěným vizuálně při revizi.

Doporučení:
Výměna aeračního zařízení.

Úprava rozdělovacího objektu na nátoku do dosazovacích nádrží.

Nechat technologicky posoudit dosavadní způsob provozování biologického stupně ČOV a optimalizovat ho ( ČIŽP k tomu vyzvala nezávisle na provozovateli prostřednictvím MŽP VÚV TGM Praha ).

Požadavek:
Zvýšit podíl odpadních vod čištěných za deště.

MNOŽSTVÍ ČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD A MOŽNOSTI JEHO OVLIVNĚNÍ

Množství čištěných odpadních vod lze ovlivnit objekty k tomu určenými,tj.oddělovači před ČOV a za jejím mechanickým stupněm.

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV umožňuje provozovateli čistit průměrně 141 l/s a maximálně 268 l/s odpadních vod.

Závěr:
Nastavení oddělovače za mechanickým stupněm ČOV ( na 150 l/s odpovídajících zhruba stávající kapacitě biologického stupně ČOV) umožňuje biologicky čistit pouze průtok odpadních vod odpovídající průměrnému povolenému průtoku,takže maximální povolený průtok lze čistit jenom mechanicky.

Množství odpadních vod zneškodňovaných na ČOV kromě nastavení oddělovačů dále ovlivňují:

a) malý spád přítokové stoky za oddělovačem před ČOV
b) četnost vyklízení česlí,při pozdním vyklízení vzdutí od zanesených česlí může dosahovat až k hraně oddělovače před ČOV
c) malý spád za oddělovačem za mechanickým stupněm
d) případná nevhodná manipulace ( škrcení průtoku ) s uzávěry nátoku aktivace

Doporučení:
Vybavit strojně stírané česle automatickým,nejlépe plovákovým,ovládáním vyklízení.

Požadavek:
V provozním řádu ČOV stanovit obsluze povinnost zajistit trvalou činnost vyklízení česlí při každém odlehčování na oddělovači před ČOV a požadavek,aby uzávěry nátoku aktivace byly vždy za normálního provozu v plně vyhrazené poloze.

SLEDOVÁNÍ ČOV

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV stanoví povinnost sledovat jejich vypouštění 8 hodinovými slévanými vzorky a to 2x měsíčně v parametrech pH,BSK5,CHSK,NL a NH4.Měrný ani odběrový profil není stanoven,stejně jako způsob uchování odebraných vzorků do jejich laboratorního zpracování,četnost sledování a způsob vyhodnocení výsledků sledování.

Provozní řád ČOV ve srovnání s povolením upřesňuje navíc odběrový profil,který stanoví v měrném žlabu na odtoku z ČOV.

Ve skutečnosti je odtok z biologického stupně ČOV z hlediska množství sledován měrným zařízením kontinuálně,z hlediska jakosti 8 hodinovými slévanými vzorky odebíranými ručně obsluhou po 2 hodinách a ponechávanými volně bez konzervace.Odběry vzorků se provádí 1x týdně a jejich rozbor je ve srovnání s podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod rozšířen o NC,NO3 a Pc.

Měrné zařízení je pravidelně kontrolováno.

Obsluha ČOV neumí využít všech možností,které ji poskytuje kvalitní měrné zařízení,např.neumí z registračního přístroje zjistit maximální průtok.

Rozbory odebraných vzorků provádí laboratoř s osvědčením pro všechny sledované ukazatele s výjimkou BSK5!

Závěr:
Sledování ČOV není v rozporu s povolením k vypouštění odpadních vod z ČOV,ani s jejím provozním řádem.HLOUBKOVÁ REVIZE ČOV TÁBOR-KLOKOTY

Měření průtoků a množství odpadních vod je neúplné,neboť se neměří přítok,ale pouze odtok z biologického stupně ČOV.

Měrný objekt na odtoku z biologického stupně ČOV je kvalitně proveden a vybaven.Údaje o průtocích a množství biologicky čištěných odpadních vod je možné považovat za věrohodné.

Vzhledem k tomu,že vzorky pro sledování kvality odebírá obsluha a ponechává je volně bez konzervace a že laboratoř provádějící rozbory nemá osvědčení pro stanovení BSK5,jsou kvalitativní údaje provozovatele zpochybnitelné.

Doporučení:
Doplnit měření na přítoku do ČOV,kde je měrný žlab vybudován a lze ho zřejmě po dovybavení a případné úpravě využívat.

Doplnit měrný žlab na odtoku jednoduchým odečtem úrovně hladiny k umožnění pohotové orientační kontroly správnosti nastavení a údajů registračního přístroje.

Seznámit obsluhu ČOV s možnostmi a uživatelským ovládáním registračního přístroje,který je součástí měrného zařízení instalovaného na odtoku z biologického stupně ČOV.

Odebrané vzorky konzervovat chladem jejich uchováváním v lednici.

Požadavek:
Stanovit způsob konzervace odebraných vzorků do jejich laboratorního zpracování a zakotvit ho v provozním řádu ČOV.

Stanovení BSK5 zadávat laboratoři,která má pro tento ukazatel osvědčení,resp.je nuté,aby stávající laboratoř,která provádí rozbory odebraných vzorků získala osvědčení i pro BSK5.

ZATÍŽENÍ ČOV

Závěr:
ČOV je ve srovnání s projektem zatížena hydraulicky cca na 50 % a látkově cca na 60 % projektového předpokladu.Limit množství odpadních vod uvedený v povolení k vypouštění odpadních vod "čerpá" pouze ze 60 %.Z hlediska uzančních zatěžovacích parametrů je,jak už bylo dříve uvedeno, biologický stupeň plně vytížen,stejně jako stabilizace kalu.Usazovací nádrže mají kapacitní rezervy.

ÚČINNOST ČOV

Závěr:
Kvalita odpadních vod na odtoku z biologického stupně ČOV je s výjimkou koncentrace podle BSK5 výrazně lepší než je kvalita stanovená v povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV.

"ÚZKÉ PROFILY" ČOV

Závěr:
"Úzkými profily" ČOV jsou hrubé předčištění a při dalším případném zvyšování zatížení i biologický stupeň,dále oba oddělovače a způsob rozdělení nátoku u separačních nádrží nezaručující rovnoměrnost jejich zatěžování.

Hydraulické řešení dosazovacích nádrží není ideální.

Doporučení:
Aerační zařízení neodpovídá současným možnostem a z energetického i funkčního hlediska by bylo vhodné aerační systém modernizovat.

REAKCE PROVOZOVATELE ČOV

Provozovatel ČOV,Vodovody a kanalizace jižní Čechy a.s. se sídlem v Českých Budějovicích,divize Tábor,reagoval na závěry hloubkové revize a na jejich projednání velmi vstřícně a konstruktivně.Přijal následující opatření:

 1. česle na přítoku do ČOV vybaví plovákovým ovládáním chodu jejich strojního vyklízení
 2. měrný žlab na přítoku do ČOV vybaví vodočetnou latí a měrnou křivkou tak,aby bylo možné zjišťovat okamžitý přítok ČOV
 3. kromě provozované usazovací nádrže bude zprovozněna ještě další usazovací nádrž,která bude využíváná jako dešťová zdrž
 4. úpravou úrovně přepadová hrany oddělovače před biologickým stupněm se umožní biologicky čistit odpadní vody až do maximálního bezdeštného průtoku povoleného v povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV
 5. bude upraven rozdělovací objekt na nátoku do dosazovacích nádrží tak,aby zajišťoval rovnoměrnost jejich zatěžování
 6. měrný objekt na odtoku z biologického stupně ČOV bude vybaven vodočetnou latí k operativní kontrole nastavení a údajů měrného zařízení
 7. jednotlivé odebrané vzorky budou v litrových vzorkovnicích shromažďovány v lednici,jejich slití provede laboratoř před odvozem k rozboru
 8. rozbory vzorků bude provádět laboratoř s osvědčením pro celý rozsah ukazatelů limitovaných v povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV

Lze konstatovat,že všechna upozornění,požadavky a doporučení ČIŽP provozovatel ČOV zohlednil a navržená opatření jsou jejich akceptací a řešením!Pokud budou realizována,stane se hloubková revize ČIŽP provedená na ČOV Tábor - Klokoty modelovým případem úspěšné realizace dlouhodobého záměru ČIŽP doplnit inspekčí postupy o veřejně deklarovanou spolupráci s majitelem resp.provozovatelem ČOV při zlepšení úrovně vybavení,provozování a sledování ČOV a tím i návazně při zvýšení ochrany recipietu.

Zveřejněno: 08.11.1997 –Admin Administrator ; Přečteno 15714 x
Vytisknout