Problematika IPPC po termínu 30.10.2007

Problematika IPPC po termínu 30.10.2007, kdy všechna zařízení pod účinností zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, budou již muset mít pravomocné integrované povolení  ve vztahu k ČIŽP

Tento materiál by měl stručně objasnit úlohu ČIŽP v procesu prosazování integrované prevence po datu 30.10.2007, jako kontrolního orgánu státní správy.

Směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění je do českého práva implementována zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně někte-rých zákonů (zákon o integrované prevenci) ze dne 5. února 2002 s účinností od 1.1.2003!

§ 1 Účel a předmět zákona

 

(1) Účelem zákona je, v souladu s právem Evropských společenství, dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku  uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí.

(2)  Tento zákon

 a)   stanoví povinnosti provozovatelů zařízení,

 b)   upravuje postup při vydávání integrovaného povolení,

 c)   zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí, stanoví způsob

    shromažďování údajů o emisích a přenosech látek evidovaných v tomto registru a   

    poskytování údajů z něho,

 d)  upravuje podmínky pro propojení dosavadních informačních systémů v oblasti

    ochrany ŽP s integrovaným registrem znečišťování životního prostředí,

 e)  stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,

 f)   upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách,

 g)  stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

Po datu 30.10.2007 musejí tedy všichni provozovatelé zařízení spadajícího do působnosti zákona o integrované prevenci, dle § 42 tohoto zákona (kategorie průmyslových činností uvedených v příloze č. 1), mít pravomocné integrované povolení (IP).

§ 42 - Provozovatel zařízení, pro které podal žádost o stavební povolení podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a sta-vebním řádu - stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) do 30. října 1999 a které uvedl do provozu do 30. října 2000, pokud má v úmyslu provozovat toto zařízení po 30. říjnu 2007, je povinen mít integrované povolení k tomuto datu.

Z výše uvedeného tedy mimo jiné vyplývá, že provozovatelé měli čas na podání žádosti o vydání IP více než 4 roky!!!

Správním deliktem právnických a podnikajících fyzických osob je zejména:

§ 37 odst. (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o podstatné změně integrovaného povolení nebo v rozporu s podmínkami integrovaného povolení. Za tento správní delikt se dle odst. § 37 odst. (5) písm. c "uloží pokuta do 7 000 000 Kč."

Pro ČIŽP vyplývají povinnosti dané § 34 tzn. zejména:

a) kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením,

b) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí závažné poškození životního prostředí nebo značné materiální škody

c) rozhoduje o správních deliktech podle § 37,

d) hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům.

 

Při řešení případů provozování zařízení bez platného integrovaného povolení po termínu 30. 10. 2007 bude ČIŽP přihlížet ke všem právně a věcně významným okolnostem, včetně toho, zda a v jakém časovém předstihu podal provozovatel žádost o vydání integrovaného povolení.

 

 

Zveřejněno: 10.08.2007 –Admin Administrator ; Přečteno 99883 x
Vytisknout