IRI (IMPEL Review Initiative) na České inspekci životního prostředí + Závěrečná zpráva z IRI

IRI (IMPEL Review Initiative)  na České inspekci životního prostředí + Závěrečná zpráva z IRI

 

Ve dnech 8. 9. – 11. 9. 2015 proběhlo na České inspekci životního prostředí IRI  (IMPEL Review Initiative). IRI je dobrovolné hodnocení inspekčního a dozorového cyklu, které je prováděno v jednotlivých organizacích, které se zabývají ochranou životního prostředí (inspekce a agentury životního prostředí) ve členských zemích organizace IMPEL. První IRI se konalo v roce 2000 a od té doby prošlo hodnocením již 21 evropských organizací. Hodnotitelský tým byl složený z expertů sedmi členských zemí IMPEL (Velké Británie, Německa, Rakouska, Rumunska, Portugalska, Itálie a Kosova) a IRI bylo zaměřeno zvláště na směrnici o průmyslových emisích a směrnici Seveso (prevenci závažných havárií). Cílem IRI je poskytnout organizaci nezávazná doporučení k možnému zlepšení jejího výkonu a na druhé straně jsou v rámci IRI také vyhledávány příklady tzv. „dobré praxe“ v činnosti hostitelské organizace a ta je poté dále doporučena k implementaci ostatním členským státům IMPEL, což pomáhá ke zlepšování kvality a souladu v aplikaci legislativy životního prostředí EU napříč členskými státy. 

Z hodnocení vyplynulo, že Česká inspekce životního prostředí je organizace, která hraje klíčovou roli v ochraně životního prostředí a v České republice jsou obě směrnice, směrnice o průmyslových emisích i směrnice Seveso, plně implementovány. Bylo konstatováno, že je ČIŽP nejen specializovanou organizací, ale že má také vysoce kvalifikované zaměstnance. Rozložení zaměstnanců na  služebné mladší a služebně starší s řadou zkušeností v regulačním sektoru je na ČIŽP vyvážené. To bylo hodnoceno jako jasně silná stránka ČIŽP, která by měla být zachována, a mělo by se na ní dále stavět. Vysoce byla hodnocena spolupráce ČIŽP s ostatními orgány státní správy, zejména co se týká inspekcí v rámci směrnice Seveso.  Oceněna byla kvalita webových stránek ČIŽP, na kterých může veřejnost nalézt mnoho důležitých informací a jako dobrá praxe byla shledána skutečnost, že na webových stránkách MŽP jsou vyvěšovány zkrácené zprávy z inspekcí podle směrnice o průmyslových emisích.

Významnou výzvou pro všechny regulační orgány v Evropě je zajistit, aby výsledky činnosti byly zaměřeny na zlepšení životního prostředí a ne pouze např. na kontroly podmínek uvedených v povolení. ČIŽP bylo doporučeno vypracování jasných environmentálních cílů, odvozených od cílů MŽP stanovených ve Státní politice životního prostředí České republiky 2012 – 2020 a dále stanovení a používání indikátorů, které by pomohly při plánování a provádění inspekcí a demonstrovaly by výkon ČIŽP. Dále bylo konstatováno, že současný systém vydávání povolení krajskými úřady může vést k nejednotnosti povolení a bylo doporučeno prozkoumat možnosti, jak učinit podmínky v povoleních více konzistentní v celé ČR, například vybudováním národní databáze pro podmínky v povoleních, využití formuláře pro standardní podmínky & souhrnných závazných pravidel nebo sestavením týmu vydavatelů povolení, který by byl složen ze zástupců všech krajů. Nyní není stanovisko ČIŽP k povolení závazné a krajský úřad ho nemusí vzít na vědomí, bylo by dobré zvážit, zda ho neučinit závazným právní cestou.  

Vzhledem k tomu, že všichni regulátoři v oblasti životního prostředí v Evropě jsou pod finančním tlakem, bylo ČIŽP doporučeno zvážení možnosti zmírnění tohoto tlaku    vybíráním poplatku za uskutečněnou inspekci nebo poplatku při zjištění nesouladu s legislativou. Také byla doporučena možnost zvážit vytvoření registru stížností, kde by byly uloženy všechny stížnosti, které ČIŽP obdržela a stížnosti kategorizovat, kvantifikovat a určit úroveň důležitosti odpovědi na stížnost. Vyřizování všech stížnosti je časově náročné a tento čas by mohl být využit na šetření významnějších případů. ČIŽP již využívá mnoho systémů, ve kterých jsou uchovávány informace. Výzvou do budoucna je zvážit jak by mohly být tyto informace ještě efektivněji využity              při práci inspekce a dále pomohly prokázat souvislost mezi prací ČIŽP a výsledky v oblasti životního prostředí. Ve členských zemích IMPEL  existuje mnoho příkladů a mohly by být užitečným výchozím bodem pro ČIŽP.

Dále bylo konstatováno, že ČIŽP má k dispozici pouze velmi omezenou sadu nástrojů pro vymáhání práva ve srovnání s mnoha jinými členskými státy EU a jejich inspektoráty. Ukládání pokut (zvláště tam, kde jsou jejich úrovně nízké), dočasné uzavření zařízení nebo odejmutí povolení jsou poměrně omezené nástroje, s nimiž může ČIŽP chránit životní prostředí. Opět platí, že ostatní inspektoráty ve členských zemích IMPEL používají různé nástroje pro zajištění souladu s legislativou. Příklady zahrnují poradenství, odborné vedení, varování, trestní sankce, skryté kontroly, "Name & Shame", "Name & Fame" například. Různorodost využívaných nástrojů k zajišťování souladu s legislativou a při prosazování, které se používají ve vhodné situaci a správným způsobem, vede často k lepším výsledkům.

V Evropě jsou mzdy zaměstnanců pracujících v oblasti životního prostředí obvykle nižší než v jiných sektorech hospodářství, a proto je pro organizace nábor nových zaměstnanců a udržení zkušenějších pracovníků, kteří často odcházejí z veřejného do soukromého sektoru, kde dostanou vyšší plat a další příležitosti, často výzvou.     K řešení tohoto problému by mohla ČIŽP zvážit řadu možností, jako jsou pružnější pracovní podmínky a cílenější balíčky vzdělávání a rozvoje, vytvoření "kompetenčního rámce", který by mapoval dovednosti a zkušenosti zaměstnanců ČIŽP a jejich propojení s cílenějším vzděláváním a rozvojem, což by pomohlo i strategicky vyhodnotit, ve kterých oblastech ve skutečnosti jsou nedostatky znalostí. 

Na závěr bylo konstatováno, že cíle environmentálního práva EU v rámci přezkumu na České inspekci životního prostředí jsou v České republice plněny. Navíc uspořádání inspekce a prosazování práva v oblasti životního prostředí jsou v souladu s doporučením, které stanoví minimální kritéria pro inspekce životního prostředí (RMCEI).  Závěrečnou zprávu z IRI na ČIŽP můžete nalézt zde: Czech IRI Report_Final_v.14.01.16.pdf

Zveřejněno: 18.01.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 1157 x
Vytisknout