Informaci o Ostramu a. s.

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Velmi závažná situace nastala v tomto podniku při povodních v r. 1997. V areálu Ostrama se nachází 116 velkoobjemových nádrží. Při kulminaci povodně na Odře v tomto prostoru v noci ze 7.7. na 8.7.byl areál podniku zatopen do výšky 90-400cm. Značným vztlakem byla porušena souvislost a těsnost namáhaných nádrží a rozvodů a u většiny z nich došlo ke vzniku netěsností až k úplnému zborcení. Pouze nádrže, kde byla vztlaková síla nízká (t. j. situované výše, resp. zaplněné produkty) bylo možné po kontrole a případné opravě použít.

K havarijnímu úniku došlo až v souvislosti s poklesem hladiny dne 11.7. Díky prováděnému monitoringu byl havarijní stav včas podchycen. Většinou ručně, s použitím místních materiálů byl odtok vody a oleje z prostor Ostrama zastaven. Přestože se jednalo o rychlý zásah, nepodařilo se zabránit průniku ropného znečištění do drážního propustku, do Černého potoka a dále do Odry. Za normálních okolností odvádí Černý potok předčištěné odpadní vody z přilehlé průmyslové oblasti. Avšak při povodni stoupla jeho hladina místy o více než 5 m. Asanační systém, který byl na tomto místě instalovaný, se nedal použít na likvidaci havárie, neboť v toku byl materiál z cca 300 zničených garáží, stovky až tisíce železničních pražců, stromy, stovky m3 řeziva, sudů apod. V mostních otvorech pak tento materiál vytvářel několik metrů vysoké zátarasy, které po menších úpravách sloužily jako norné stěny s vysokou účinností. Sanační systém na řece Odře , vybudovaný po roce 1986 byl pro účely sanace rovněž nepoužitelný. Taktéž i čistírna odpadových vod Ostrama a.s.. Jako odlučovače olejů byly využity dvě provozuschopné nadzemní nádrže. Hladina vody a tím i ropného produktu uvnitř podniku byla ovládána a řízena v závislosti na postupu sanačních prací. Tím se podařilo zabránit dalšímu znečištění prostor areálu a vodních toků.

Celkem bylo odtěženo na Černém potoce a v areálu závodu 9.217 m3 směsi ropných látek s vodou. Po odvodnění bylo z tohoto množství získáno 3.480 m3 odpadního oleje. Použito bylo dále cca 4.000 kg sypkých absorpčních prostředků, 1000 ks sorpčních hadů, 2.500 m sorpčních koberců apod. Práce byly velmi komplikovány nutností převozu velkých objemů směsi olej-voda na větší vzdálenosti (do Bohumína), i nutností asanace značné části břehových porostů, mýcení křovin a kontaminovaných stromů.

Díky obětavosti a nasazení hasičů, vojska, vodohospodářů a pracovníků specializovaných firem, nedošlo k výraznějšímu ovlivnění kvality vody v řece Odře, a tím i k umocnění tragických následků povodně u nás ani v Polsku. Sanační práce byly řízeny pracovní skupinou, která pracovala z pověření MMO a MŽP za účasti a částečně i pod vedením ČIŽP Ostrava. I nadále je problematika Ostrama průběžně sledována oblastním inspektorátem ČIŽP v Ostravě.

Současný stav je následující: Provoz čistírny odpadních vod a provoz hydraulické ochrany je normální a zabezpečuje tak dle vyjádření oblastního inspektorátu ČIŽP spolehlivou ochranu vnějšího prostředí před možnými negativními i havarijními dopady z areálu Ostrama. Zachování této činnosti má z hlediska ochrany životního prostředí rozhodující význam.

Protože povodní byla zničena rozhodující část technologického zařízení Ostrama, především nadzemních nádrží, ve kterých jsou i nadále zbytky ropných látek, jsou rováděny demontážní práce, spojené s asanací a s odstraňováním škodlivých látek. K obnovení výroby po povodních nedošlo.

V současné době , jak je popsáno výše, není Ostramo v provozu. Velkým problémem jsou staré ekologické zátěže.

Zveřejněno: 01.08.1997 –Admin Administrator ; Přečteno 11256 x
Vytisknout