Kauza nebezpečných odpadů v Žíšově

Na základě smlouvy mezi společnostmi SEMPRA Praha, a.s. a Euro-Izol s.r.o., jejímž jednatelem byl cizí státní příslušník, p. Adolf Gorski ze SRN, došlo v průběhu roku 1994 k návozu chemikálií, údajně pro výrobu polyuretanu, do areálu společnosti SEMPRA, a.s. v Žíšově. Výroba polyuretanu ani jiné aktivity se zde nerozeběhly. Chemikálie (dle zákona o vodách se jednalo o závadné látky) a rovněž dovezený sypký šedý odpad se zvýšeným obsahem PAU, AOX, BTEX, Pb, Cd a NEL byly uloženy jednak v chátrajících objektech bez jakéhokoliv zabezpečení a dále na volném nezpevněném terénu.

 V roce 1995 bylo provedeno ze strany ČIŽP šetření s tím, že byl popsán stav ve věci skladování závadných látek v areálu a v roce 1996 nabylo právní moci rozhodnutí ČIŽP, dle zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve věci uložení pokuty (v souhrnné výši 1.000.000 Kč) a nápravných opatření. Společnost Euro-Izol s.r.o. na rozhodnutí ČIŽP nereagovala, pokutu nezaplatila, nápravné opatření nerealizovala. ČIŽP proto podala dne 25.10.1996 návrh na výkon rozhodnutí Okresnímu úřadu Tábor. Tento návrh nebyl ze strany OkÚ Tábor akceptován a docházelo dále k postupné devastaci jak skladovacích prostor, tak obalů skladovaných závadných látek.

Dne 16.8.2001 byl ČIŽP šetřen havarijní únik skladovaných závadných látek. Došlo k úniku skladovaných látek na zpevněnou, ale neizolovanou podlahu skladu, došlo i ke kontaminaci částečně nezpevněných ploch (cca 10x15 m). Na základě této havárie podala ČIŽP dne 24.8.2001 Okresnímu státnímu zastupitelství Tábor trestní oznámení pro trestný čin ohrožování a poškozování životního prostředí. Toto oznámení bylo následně policií odloženo.

Ani další kroky ze strany ČIŽP (např. podnět Okresnímu úřadu Tábor či Městskému úřadu Soběslav, jednání s Krajským úřadem – Jihočeský kraj, apod.) nevedly k odstranění závadných látek a jejich bezpečné likvidaci. Podstatná je rovněž skutečnost, že jediného společníka a jednatele předmětné společnosti, p. Adolfa Gorského, se nepodařilo dohledat ani prostřednictvím Interpolu a žádné písemnosti se mu nepodařilo doručit.

Po dalším období, kdy se ČIŽP snažila  zjednat nápravu zjištěného stavu, byl dopisem ze dne 2.1.2006 požádán Městský soud v Praze o zrušení společnosti Euro-Izol s.r.o. a o její likvidaci. ČIŽP měla za prokázané, že firma Euro-Izol s.r.o. prakticky neexistuje. Usnesením Městského soudu v Praze, které nabylo právní moci dne 30.9.2006, byla společnost Euro-Izol s.r.o. soudem zrušena s likvidací. Dosud však nedošlo k výmazu společnosti Euro-Izol s.r.o. v likvidaci z obchodního rejstříku.

Dne 18.6.2009 bylo v areálu společnosti SEMPRA Praha a.s. inspektory ČIŽP provedeno šetření za účelem zmapování aktuálního stavu uskladněných odpadů – v návaznosti na informaci o prodeji předmětného areálu. Pozemky, na nichž byly soustřeďovány předmětné odpady kategorie ostatní i nebezpečný, byly společností SEMPRA Praha a.s. v květnu 2009 prodány novému majiteli společnosti (došlo však pouze k převodu vlastnického práva k pozemkům, nikoliv k odpadům - odpady jsou stále ve vlastnictví společnosti Euro-Izol s.r.o. v likvidaci). Nový majitel, na své náklady, odpad v současné době odvezl .

V rámci Jižních Čech se tak podařilo (ve spolupráci s novým vlastníkem dotčených pozemků) úspěšně sanovat jednu z lokalit, kde byly protiprávně uskladněny nebezpečné odpady.

 

Zveřejněno: 23.09.2009 –Admin Administrator ; Přečteno 4368 x
Vytisknout