Přehled kontrolních laboratoří a měřících skupin

Kontrola správnosti měření objemu a sledování znečištění vypouštěných odpadních vod dle § 103 a § 103a vodního zákona

V souladu s ustanovením § 103 odst. 4 a § 103a odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách zajišťuje Státní fond životního prostředí České republiky úhrady nákladů spojených s prováděním odběrů vzorků a následných analýz odpadních vod, stejně jako kontrolou správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod, pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 a 2 může správnost měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontrolovat odborně způsobilá osoba vybraná Státním fondem životního prostředí České republiky (dále jen "měřící skupina") a podle ustanovení § 103a odst. 2 může správnost sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontrolovat kontrolní laboratoř.

Za účelem zajištění plnění výše uvedené zákonné povinnosti má Fond, na základě provedených výběrových řízení, uzavřené smlouvy na stanovené období s vybranými dodavateli, dle níže uvedeného aktuálního přehledu. Uvedené společnosti vystupují ve vztahu ke znečišťovateli v pozici kontrolní laboratoře nebo měřící skupiny.

Pracovníci těchto společností, využívající oprávnění dle § 103 vodního zákona, postupují při výkonu činnosti v souladu s ustanovením § 6 a 17 vyhlášky č. 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, a jsou povinni před započetím činnosti vhodným způsobem prokázat znečišťovateli svou příslušnost ke kontrolní laboratoři nebo měřící skupině.

Aktuální přehled kontrolních laboratoří

 

Vytisknout