Legislativa

Cílem zákona je stanovit povinnosti fyzických a právnických osob tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví člověka a zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti. Dále zákon stanoví postup udělování oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, systém kontroly nad dodržováním zákona a systém evidence uživatelů a geneticky modifikovaných organismů a genetických produktů.
Vzhledem k tomu, že oblast genetických modifikací se rozvíjí velmi rychlým tempem a dosud nejsou známy všechny potenciální dlouhodobé účinky geneticky modifikovaných organismů, vychází zákon z principu předběžné opatrnosti a obsahuje ustanovení umožňující v případě potřeby rozhodnutím správního úřadu pozastavit nebo ukončit nakládání s geneticky modifikovaným organismem a genetickými produkty. Vydávání správních rozhodnutí v oblasti nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty je podle zákona v působnosti Ministerstva životního prostředí, které při rozhodování přihlíží ke stanoviskům Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, krajů a České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
 Kontrolu nad dodržováním ustanovení zákona vykonává Česká inspekce životního prostředí ve spolupráci s dalšími kontrolními správními úřady státní správy (§ 27,písm. e) – l, zákona).

Zákon č. 78/2004 Sb. o nakládání s GMO a genetickými produkty (platné znění, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb.)
Zákon č. 346/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb.
Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s GMO a genetickými produkty
Vyhláška č. 86/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s GMO a genetickými produkty
Vyhláška č. 29/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s GMO a genetickými produkty, ve znění vyhlášky č. 86/2006 Sb.


Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/18/ES, o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/41/ES, o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003, o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003, o sledovatelnosti a označování GMO
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003, o přeshraničních pohybech GMO

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

Vytisknout