Mimořádně vysoká pokuta 1.100.000 Kč uživateli honitby za les, zničený zvěří

Oddělení ochrany lesa Oblastního inspektorátu ČIZP v Plzni udělilo pokutu soukromé osobě, uživateli honitby, který ohrozil a poškodil životní prostředí v lesích tím, že v letech 2009 – 2013 při výkonu práva myslivosti vnadil a koncentroval zvěř v honitbě Líšťany - Hunčice intenzivním krmením již od podzimních měsíců, a následně i v době, kdy nelze hodnotit meteorologické podmínky jako dobu nouze a možného strádání zvěře. Škodlivá činnost pokutovaného spočívala v předkládání kukuřičné siláže ve 3 krmelištích, zřízených na zemědělských pozemcích v těsném sousedství lesních porostů s následnou koncentrací sičí zvěře v uvedené honitbě Líšťany – Hunčice v počtech 800 – 1000 ks, což je několikanásobně více než v okolních honitbách, kde byly zjištěny stavy této zvěře od 6 do maximálně 450 ks. Celá honitba má výměru 1657 ha, z toho výměra lesa činí 350 ha – jde tedy o honitbu s malou výměrou lesa, kde koncentrace jelena siky ve zjištěných stavech není únosná a zatížení životního prostředí v lesích tak není akceptovatelné.

Rozsáhlé škody byly zjištěny i v lesních porostech vyšších věkových tříd, včetně mýtních porostů. Některé stromy v důsledku poškození uhynuly. Kromě okusu veškeré dostupné vegetace je půdní povrch kontrolované lokality poškozován sešlapáváním, půdní prostředí je nitrifikováno trusem. Toto poškození půdního fondu se týká i trvalých travních porostů a břehů Černínského potoka, tedy pozemků, které navazují na kontrolované lesní pozemky.

Tímto jednáním pokutovaného došlo k nepřiměřeným škodám na lesních porostech ve smyslu ustanovení § 32 odst. 4 zákona 289/1995 Sb., o lesích. Pokutovaný se tak dopustil správního deliktu, uvedeného v § 4 písm. c) lesního zákona, protože svým jednáním ohrozil a poškodil životní prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů.

Pokutovaný se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán (MŽP) ale rozhodnutí inspekce potvrdil v plném rozsahu.

Pokuta ve výši 1,100000 Kč je tak od 3. 9. 2013 pravomocná.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Praha, 16. září 2013

Foto: ČIŽP, oblastní inspektorát Plzeň

škody - jelen sika

škody sika 2

škody sika 3

škody sika 4

přemnožení jeleni Sika Líšťany 2.pdf

přemnožení jeleni Sika Líšťany.pdf

 

 

 

Zveřejněno: 17.09.2013 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 4821 x
Vytisknout