Modernizace spalovny průmyslových odpadů,provozna Pardubice

Postup České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát  Hradec Králové, v průběhu procesu EIA na stavbu „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“

K záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice", jehož oznamovatelem je společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se inspekce v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. vyjadřovala opakovaně v jednotlivých fázích posuzování tj. k zjišťovacímu řízení, k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí a k jejímu doplňku i k posudku.

Připomínky a požadavky odborných oddělení, které vždy směřovaly k tomu, aby provozovatel jednoznačně prokázal schopnost navrhovaného zařízení plnit veškeré legislativní požadavky na jeho provoz a požadavky na rozsah kontroly tohoto typu zařízení a schopnost plnit legislativou dané limity znečišťování životního prostředí, byly postupně plněny.

Požadavky inspekce se promítly i do návrhu závěrečného stanoviska posuzovatele, proto inspekce s předloženým posudkem souhlasila.

Následuje komentář k jednotlivým  stanoviskům OI Hradec Králové:

ž    Stanovisko k zjišťovacímu řízení čj. 45/ŘI/053445/07 ze dne 29.8.2007

K oznámení měla inspekce, zejména oddělení odpadového hospodářství a oddělení ochrany ovzduší, řadu zcela zásadních připomínek k technickému řešení vlastní spalovny a k navrženému způsobu nakládání s přijímanými odpady, které ve svém stanovisku konkrétně uvedla. Za těchto okolností odmítla vydat stanovisko a vyžadovala zpracování dokumentace

ž    Stanovisko k dokumentaci čj. 45/ŘI/006974/08 ze dne 19.2.2008

I když se zpracovatel dokumentace vypořádal s většinou připomínek inspekce, přesto zůstaly některé nevyřešené problémy v oblasti ochrany ovzduší (např. teplota v dohořívací komoře spalovny), odpadového hospodářství (režim příjmu a skladování odpadů) a ochraně lesa. Inspekce proto znovu ve stanovisku formulovala své požadavky.

Ještě před vydáním svého stanoviska si inspekce ověřovala technické řešení spalovny z různých pramenů. Např. v lednu 2008 ve spalovně Malešice, ve které je instalováno zařízení na katalytickou destrukci PCDD a PCDF, ověřovala, zda účinnost zařízení, jehož obdoba byla navržena v posuzované spalovně, odpovídá v dokumentaci uvedeným parametrům.

ž    Stanovisko k doplňku dokumentace čj. ČIŽP/45/IPP/0815335.001/08/KGJ ze dne 18.8.2008

V tomto stanovisku inspekce konstatovala splnění všech svých požadavků a nevznesla dalších připomínek.

ž    Stanovisko k dokumentaci čj. ČIŽP/45/IPP/0815335.002/09/KDR ze dne 11.2.2009

Předložená dokumentace v částech týkajících se oblastí v kompetenci inspekce nepřinesla žádné nové skutečnosti. Inspekce pouze konstatovala, že výstavba a následný provoz musí být v souladu s aktuálním Plánem odpadového hospodářství Pardubického kraje a s územním plánem.

ž    Stanovisko k posudku čj. ČIŽP/45/IPP/0815335.003/08/KDR ze dne 3.11.2009.

S návrhem závěrečného stanoviska a s podmínkami pro fázi projektu, výstavby a provozu spalovny, které akceptovaly připomínky inspekce v předchozích fázích posuzování, inspekce souhlasila.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pracovníci OI Hradec Králové věnovali posouzení stavby "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice", v jednotlivých fázích a jejích možných vlivů na životní prostředí v rozsahu svých kompetencí mimořádnou pozornost. Občanským iniciativám vždy poskytovala všechny jimi vyžádané informace.

 Vzhledem k obsahu všech odborných stanovisek ČIŽP by inspekce při veřejném projednání nevznášela proti technickému řešení navrhované spalovny žádných dalších připomínek.

 

V Praze dne 15.12.2009

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 15.12.2009 –Admin Administrator ; Přečteno 4797 x
Vytisknout