Monitorování zdrojů znečištění kalů z ČOV Modřice

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, monitoruje míru znečištění kalů z čistírny odpadních vod Modřice. Cílem prověrky je získání podkladů o zdrojích znečisťování čistírenského kalu z čistírny odpadních vod (ČOV) Modřice, kterou provozuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK). Na tuto čistírnu jsou připojena města Brno, Kuřim a Modřice, celkem asi 400 tisíc obyvatel a řada průmyslových podniků.

V souvislosti s případem znečistění čistírenského kalu kadmiem, zjištěného v roce 2003 v brněnském strojírenském podniku, bylo prováděno provozovatelem ČOV monitorování nátoku odpadních vod a kvality čistírenského kalu v podstatně větším rozsahu než dříve. Na akci byly vyčleněny prostředky České inspekce životního prostředí a BVK. Vlastní vzorkovací práce prováděly laboratoře BVK, laboratoře LABTECH s.r.o., Brno a laboratoře ECOCHEM a.s., Praha.

Odběry vzorků v roce 2004 byly provedeny na 36 místech u 32 subjektů, v roce 2005 na 29 místech u 27 subjektů, celkem bylo vzorkováno 55 míst u 49 subjektů. V letošním roce vzorkování pokračuje jednak u dříve kontrolovaných zdrojů, jednak u subjektů nových.

Sledování v odpadních vodách je zaměřeno na parametry uvedené v Kanalizačním řádu veřejné kanalizace města Brna, platném pro období od 1.1.2000 do 31.3.2005 (starý) a pro období od 1.4.2005 do 31.12.2010 (nový). Jedná se o tyto hodnoty: nepolární extrahovatelné látky (NEL, zde jsou zahrnuty všechny látky podobných vlastností včetně ropných uhlovodíků), kadmium, chrom, měď, rtuť, nikl, olovo a zinek. V podstatě tytéž parametry byly sledovány v sušině z kanalizačních sedimentů a v odpadech.

Inspekce se zaměřila také na vzorkování odpadů přijímaných do zařízení na úpravu odpadů a produkty jejich úpravy. Výsledky rozborů odpadních vod byly předány na pracoviště Magistrátu města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (MMB OVLHZ) k případnému projednání překročení limitů Kanalizačního řádu.

Výsledkem této činnosti je jednak preventivní působení na subjekty, neboť si uvědomí, že jejich odpady a odpadní vody jsou pod kontrolou a není možné se jich zbavit libovolným způsobem, jednak je to působení sankční, neboť MMB OVLHZ uložil v uvedeném období pokuty celkem 15 subjektům v rozmezí 5 – 90 tisíc korun. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, oddělení odpadového hospodářství, zjištěná porušení v oblasti nakládání s odpady řešila v rámci zákona 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, sankcemi ve výši 130 – 500 tisíc u tří společností a u dvou společností uložením nápravných opatření. Třetím a důležitým výsledkem bylo snížení koncentrace rizikových prvků v čistírenském kalu na hodnoty, které umožňují využití čistírenského kalu v zemědělství jako hnojivo, spálení jako palivo nebo využití jako složky pro výrobu cementu.

 

Zpracoval: ČIŽP

V Praze dne 22.9.2006

Zveřejněno: 22.09.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 15985 x
Vytisknout