Nelegální přeprava odpadů

V poslední době se stále častěji objevují důkazy, že sílí nelegální pohyb odpadů nejenom napříč Evropou, ale i do zemí jako je Indie, Pákistán či Nigérie. Velká Británie publikovala zprávu, z níž vyplývá, že asi 23 tisíc tun odpadu z elektrických a elektronických zařízení bylo přepraveno do zemí mimo OECD na Dálném východě, na indický subkontinent, do západní Afriky a do Číny, a to bez povolení jejich Agentury ochrany životního prostředí. Takovýto nebezpečný odpad může způsobit vážné potíže lidem i škody na životním prostředí, zvláště je-li posílán do afrických či asijských zemí, kde není odpovídajícím způsobem demontován a odstraňován.

V rámci IMPEL (neformální síť inspekčních orgánů Evropské unie, přistupujících a kandidátských zemí, včetně Norska) projektu, který se zaměřil na kontroly evropských přístavů, bylo zjištěno, že přibližně 20 % kontrolovaných lodí přepravovalo odpad nelegálně. Většina těchto odpadů pocházela z domácností. Množí se důkazy o zapojení organizovaného zločinu i v této oblasti.

Odborníci z inspekčních orgánů EU považují nelegální přepravu odpadů za skutečný problém, který se dotýká celé Evropy, a tato situace si naléhavě vyžaduje koordinovanou reakci orgánů zabývajících se životním prostředím z celé EU.

IMPEL proto organizuje velkou konferenci, která se uskuteční ve dnech 16.-18. března v Praze. “First IMPEL TFS (Transfrontier shipment of waste) Management Conference on illegal waste shipment” bude konferencí, která má za úkol přivést k jednání hlavní zástupce, kteří v jednotlivých zemích celé Evropy mají problematiku přepravy odpadů na starosti. Konference nabízí nejenom možnost výměny zkušeností mezi účastníky. Jejím hlavním cílem je najít cesty k posílení a zefektivnění spolupráce mezi orgány ochrany životního prostředí, inspekčními orgány, policií a celními orgány v odhalování a postihu nelegálního nakládání s odpady v mezinárodním měřítku. Důležitým úkolem, který si konference předsevzala, je i dosažení shody na prioritách a v odpovídajícím rozdělení lidských a finančních zdrojů, které by měly zajistit nápravu nynějšího stavu a naplnění povinností nařízení č. 259/93 EU (O dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství).

Konference je organizována Českou inspekcí životního prostředí společně s partnerskými organizacemi z Nizozemí, Velké Británie, Německa, Malty a sekretariátu IMPELu.

Bližší informace o konferenci je možno získat na webových stránkách http://europa.eu.int/comm/environment/impel/

 

 

Eva Rolečková

Tsiková mluvčí ČIŽP

Kontakt: 222 860 348, 731 405 077, roleckova@cizp.cz

V Praze dne 9.2.2005

Zveřejněno: 10.02.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 11152 x
Vytisknout