Nové pojetí ochrany ovzduší před pachovými látkami v období od 1.srpna 2006

 

Změny obecně závazných právních předpisů upravujících oblast ochrany ovzduší před pachovými látkami provedené v průběhu roku 2006, a to zejména vyčlenění pachových látek ze seznamu látek znečišťujících ovzduší, zrušení jejich emisních limitů, zavedení nového způsobu posuzování přípustné míry obtěžování zápachem i vlastní definice tohoto pojmu a změny v povinnostech provozovatelů zdrojů, omezují zavedené nástroje České inspekce životního prostředí při ochraně ovzduší před těmito látkami.

Ochranu ovzduší před pachovými látkami upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a pro období počínaje dnem 1.8.2006 i vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování a č. 363/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

Nová definice přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího posuzování (§ 1 vyhlášky MŽP č. 362/2006 Sb.):

(1) Přípustná míra obtěžování zápachem je stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo omezením obtěžujícího pachového vjemu.

(2) Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné stížnosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází.

(3) Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje více než 20 osob podle odstavce 2 a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo.

 

Zveřejněno: 24.07.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 13456 x
Vytisknout