OI ČIŽP v Plzni zastavil provoz lakovny

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v Plzni zjistil v roce 2006, na základě autorizovaného měření emisí,  překračování emisních limitů těkavých organických látek u společnosti AMI AUTOINTERIŔ, s.r.o. ( lakovna) ve Velké Hleďsebi. Po zjištění této skutečnosti provedla ČIŽP u  společnosti  kontrolu, která ukázala, že provozovatel nemá příslušný souhlas k provozu zdroje. Po ukončeném správním řízení mu byla uložena pokuta ve výši 100 000,- Kč, která byla v odvolacím řízení potvrzena MŽP.

Společnost AMI AUTOINTERIÉR mezitím  požádala KÚ Karlovarského kraje o dodatečné povolení k provozu. Předložený projekt však byl na zařízení, které nesplňovalo emisní limit pro těkavé organické látky. ČIŽP oddělení ochrany ovzduší  Plzeň jako dotčený orgán vydalo pro KÚ nesouhlasné stanovisko k provozu daného zdroje. KÚ toto stanovisko akceptoval a svým rozhodnutím provoz zamítl. Proti rozhodnutí se provozovatel společnosti opět odvolal a odvolání bylo opět  zamítnuto.

Je více než zarážející, že přestože  se provoz lakovny nachází v blízkosti bytové zástavby, OÚ Velká Hleďsebe s tímto nevhodným umístěním souhlasil. Občané žijící v této lokalitě se proto se stížnostmi na zápach z lakovny obrátili na ČIŽP. Provedená kontrola v březnu tohoto roku potvrdila lakování výrobků stále v  nevyhovujícím zařízení a bez příslušného souhlasu orgánů ochrany ovzduší.

Česká inspekce životního prostředí v tomto uvedeném případě využila možnosti platné legislativy a se společností zahájila správní řízení  a po té vydala rozhodnutí o  zastavení provozu předmětného  stacionárního zdroje ke  dni 30.6.2007. Následná kontrola ČIŽP potvrdila, že provoz lakovny  byl zastaven.

Provozovatel opětovně i přes nevhodnost umístění dané provozovny  ve Velké Hleďsebi  v současné době žádá KÚ Karlovarského kraje o dodatečné povolení  provozu  celé provozovny. Vydání souhlasu z hlediska ochrany ovzduší  je v řízení.

Uvedený případ dokumentuje řadu především nežádoucích jevů, kterými se OI ČIŽP Plzeň  opakovaně zabývá, ať už jsou  to problémy s nevhodným umístěním provozů nebo nevstřícností k životnímu prostředí ze strany provozovaných zdrojů, či neadekvátním souhlasem příslušného OÚ.

Ačkoli ČIŽP řeší řadů významných případů týkajících se porušení povinností plynoucích z platných právních předpisů na ochranu životního prostředí, k zastavení provozu však  přistupuje jen ve výjimečných případech.

 

V Praze dne 31.7.2007

Mgr. Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 06.08.2007 –Admin Administrator ; Přečteno 7465 x
Vytisknout