Obnova lesních ploch po nezákonné těžbě

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Lesní porosty zaujímají přibližně jednu třetinu rozlohy České republiky, jsou základem stability a rovnováhy v krajině a jednou ze základních složek životního prostředí. V 90. letech minulého století se v souvislosti se změnou vlastnických poměrů objevil nový fenomén – nezákonné těžby dřeva v lesích. Někteří noví vlastníci prostě nerespektovali zákon, který ukládá vlastníkovi povinnost po vytěžení dřeva do dvou let plochu zalesnit. Po přijetí novely lesního zákona v roce 2000 a novely trestního zákona v roce 2002 se sice stoupající trend nezákonných těžeb zpomalil a v roce 2001 došlo k poklesu nově zjištěných těžeb, ale nepodařilo se zlepšit bilanci zalesňovací povinnosti. Nejvíce jsou tak postiženy  menší soukromé lesní majetky, získané od původních vlastníků, a začínají se objevovat případy poškozování lesů v menších majetcích měst a obcí. V majetku státu a v rozsáhlých majetcích soukromých vlastníků k nezákonným těžbám téměř nedochází.

Česká inspekce životního prostředí průběžně šetří nezákonné postupy vůči životnímu prostředí v oblasti lesa, ukládá pokuty, příp. podává trestní oznámení. Kromě toho se v poslední době intenzívně zabývala mapováním rozsahu nezákonných těžeb a nelegálně vzniklých holin od začátku roku 1996. Podařilo se zmapovat rozsah neobnovených ploch po nezákonných těžbách od začátku roku 1996 do konce roku 2000, tzn. takových, kde již vypršela dvouletá zákonná lhůta pro zalesnění a kde tedy prokazatelně došlo k porušení zákona o lesích. ČIŽP zjistila, že na území ČR je nyní celkem 1.105,72 ha lesních ploch, které po nezákonných těžbách již měly být zalesněny. Z toho však bylo zalesněno pouze 289,38 ha, tj. 26%, naopak 816, 34 ha, tedy 74% zalesněno nebylo. Na 95,43 ha bylo navíc zjištěno jiné porušení zákona, např. výsadba nevhodných dřevin apod. Dalších 458, 66 ha  tvoří ty lesní plochy po nezákonných těžbách, kde zákonná lhůta pro zalesnění dosud neuběhla. Nejvíce postiženými bývalými okresy jsou: Vsetín, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Šumperk, Zlín a Havlíčkův Brod.

ČIŽP je připravena všechny získané údaje poskytnout orgánům státní správy všech stupňů. Zejména si slibuje zlepšení situace tím, že je dostanou k dispozici obce s rozšířenou působností, aby hned od počátku své činnosti měli jejich představitelé přehled o stavu lesa a tím i životního prostředí v obvodu své působnosti.

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP
V Praze dne 18. 4. 2003

Zveřejněno: 23.04.2003 –Admin Administrator ; Přečteno 11569 x
Vytisknout