Ochrana přírody

 

OBECNÁ A ZVLÁŠTNÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., ze dne 19. února 1992, o ochraně přírody a krajiny - aktuální znění (k datu 14.8.2016) nebo zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí České republiky, ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - aktuální znění (k datu 14.8.2016) nebo zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 166/2005 Sb., ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 - aktuální znění (k datu 14.8.2016) nebo zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 152/2006 Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení - aktuální znění (k datu 14.8.2016) nebo zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 316/2009 Sb., o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších) - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

 

 

 

CITES

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy 

Vyhláška č. 210/2010 Sb.,  prováděcí vyhláška k zákonu č.100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy  - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy 

Vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech  - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy 

Nařízení Rady a nařízení Komise Evropského společenství - odkaz do oddílu CITES

 

ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

Nařízení vlády č. 17/2004 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

 

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO)

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

 

OCHRANA PŮDY

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu  - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

 

OSTATNÍ

Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě  - aktuální znění zde na Portálu veřejné správy

Invazní nepůvodní druhy - nařízení EU  (odkaz do oddílu CITES /Legislativa/ Další související předpisy)

Zveřejněno: 15.08.2016 –Admin Administrator ; Přečteno 85474 x
Vytisknout