V jakých situacích se na nás můžete obrátit?

v čem OOP.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S čím.. OOP.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlášení havárií.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Co dělat když...

Když si chcete dovézt z dovolené netypický suvenýr

Je třeba zohlednit, zda je výrobkem z ohrožených druhů rostlin nebo živočichů. Velká část takových suvenýrů je chráněná podle úmluvy CITES. Chráněné a běžně dostupné jako suvenýry jsou zejména rozmanité výrobky z krokodýlů, varanů, hroznýšů a krajt, suchozemských i mořských želv, mořské korály a podobně, z rostlin kupříkladu výrobky z některých tropických dřev. Podobné výrobky lze do České republiky dovézt pouze na základě vývozního povolení země původu a dovozního povolení České republiky, vydaného na základě vývozního povolení. Agenda vydávání vývozních a dovozních povolení ČR spadá do kompetence Ministerstva životního prostředí. Nevýhodou je skutečnost, že získání těchto povolení je administrativně a časově náročné a během pouze krátké dovolené v zahraničí zpravidla nereálné. Na dovoz konkrétního výrobku chráněného úmluvou CITES je vhodné připravit se předem. Před odjezdem na dovolenou je přinejmenším vhodné vědět, které typy suvenýrů lze do České republiky dovézt a které nikoliv (více viz rubrika CITES).

Chcete-li dovézt či vyvézt živočicha nebo rostlinu přes hranice ČR

Je nutné ověřit si, zda se nejedná o živočicha či rostlinu chráněnou podle mezinárodních úmluv (zejména CITES), podle místních zákonů nebo podle zákonů České republiky. Dovoz živých i mrtvých exemplářů CITES je přípustný jen na základě dovozního povolení Ministerstva životního prostředí a povolení k vývozu, vystaveného vyvážejícím státem. Vývoz je možné uskutečnit podobně pouze na základě vývozního povolení MŽP. Stejná omezení platí i pro druhy chráněné zákonem 114/1992. Žádosti o povolení dovozu či vývozu se předkládají Ministerstvu životního prostředí. Vydaná povolení (tzv. vývozní či dovozní permity) musí být předloženy při celní kontrole, popřípadě přiloženy k přepravním listinám. Všechny živé exempláře, bez ohledu na to, zda jsou chráněny či nikoli, podléhají dále veterinárním a rostlinolékařským předpisům.

Pokud chcete zakoupit exemplář CITES na vnitřním trhu

Měli byste vědět, zda je nutné takový exemplář přihlásit k registraci. Některé druhy plazů, ptáků a savců chráněných úmluvou CITES totiž podléhají ze zákona č. 100/2004 Sb. povinné registraci, kterou provádějí krajské úřady nebo CHKO na základě povoleného dovozu nebo doloženého odchovu. Pokud si chcete na vnitřním trhu zakoupit exemplář CITES, podléhající povinné registraci, kupujte pouze exemplář s platným originálním registračním listem. Údaje v něm zanesené musí souhlasit se zakoupeným exemplářem. Registrační list jste povinni v zákonné lhůtě předložit na místně příslušném krajském úřadě nebo CHKO, kde je do něj zaznamenána přeregistrace. Registrační list spolu s dalšími doklady předkládáte, vyzve-li vás orgán ochrany přírody. Doklady o koupi exemplářů CITES se doporučuje uschovat ve všech případech (i když se nejedná o druh podléhající povinné registraci). Seznamy druhů podléhající úmluvě CITES a druhů podléhajících povinné registraci jsou součástí prováděcího předpisu zákona 100/2004 sb.

 

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak postupovat při nedovoleném vypalování porostů?

Může se bivakovat (stanovat) u vody či v lese?

Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin?

Zveřejněno: 20.04.2016 –Admin Administrator ; Přečteno 44317 x
Vytisknout