ODKAZY na další informace o GMO

Ministerstva do jejichž kompetence spadá GMO:

Ministerstvo životního prostředí ČR: www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy

Ministerstvo zemědělství ČR : www.eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/gmo-geneticky-modifikovane-organismy/

Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz, prostřednictvím www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/potraviny-noveho-typu

Webové stránky úřadů kontrolující GMO v ČR dle zákona č. 78/2004Sb., § 27

Celní úřady http://www.cs.mfcr.cz, http://www.celnisprava.cz

Státní veterinární správa http://www.svscr.cz/index.php

ÚKZÚZ http://www.ukzuz.cz/

SÚKL http://www.sukl.cz/, http://www.sukl.cz/vitejte-na-novych-webovych-strankach-sukl

ÚSKVBL http://www.uskvbl.cz/

SRS http://eagri.cz/public/web/srs/portal/

SZPI http://www.szpi.gov.cz/

Orgány veřejného zdraví-SZÚ http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi

Odkaz na úřady státní správy: http://www.statnisprava.cz/

Další informace o GMO:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.: www.vurv.cz/index.php?key=section&id=250

Vysoká škola chemicko-technologická : www.vscht.cz, http://biomikro.vscht.cz/GMO/index.html

Biologické centrum AVČR: www.bc.cas.cz, http://www.bc.cas.cz/zakladni-informace.html

Ústav molekulární biologie rostlin, v.v.i.: www.umbr.cas.cz/depts/gene-manipulations/cz

Informace z oblasti GMO, týkající se ČR., požadavku Kartagenského protokolu (součást Úmluvy o biologické bezpečnosti) a je v anglickém jazyce z důvodu snažší dostupnosti uvedených informací v mezinárodním měřítku. Portál spravuje Ministerstvo životního prostředí ttp://www.mzp.cz/www/webdav_biosafety.nsf$files/Biosafety/index.htm

Okolní země + ostatní:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo životního prostředí: http://www.minzp.sk, http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/geneticky-modifikovane-organizmy/pravne-predpisy/

Slovenská inspekce životního prostředí: http://www.sizp.sk

POLSKO

Ministerstwo Šrodowiska: http://www.mos.gov.pl, http://www.mos.gov.pl/artykul/2086_gmo/8806_gmo.html, http://gmo.ekoportal.pl/kontrole.html,

Inspekce: http://www.gis.gov.pl/

RAKOUSKO

Federální ministerstvo pro zdraví a ženy  http://www.bmgf.gv.at, http://www.bmg.gv.at/cms/site/thema.html?channel=CH0697 ,

Rakouská agentura životního prostředí http://www.ubavie.gv.at/

NĚMECKO

úřad pro ochranu spotřebitele a kontrolu potravin: http://www.bvl.bund.de/cln_027/nn_1143778/DE/06__Gentechnik/03__Wie__GVO__zugel__werden/gentechnik__zulassung__node.html__nnn=true

Bavorské státní ministerstvo pro životní prostředí,veřejné zdravotnictví a ochranu spotřebitelů: http://www.stmugv.bayern.de, http://www.stmug.bayern.de/umwelt/gentechnik/index.htm

MAĎARSKO

Ministerstvo: http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=828

VELKÁ BRITÁNIE

Úřad DEKRA: http://ww2.defra.gov.uk/environment/quality/gm/

Evropská unie + další různé

Portal EU: http://europa.eu/, http://europa.eu/index_cs.htm

Evropská komise - životní prostředí: http://europa.eu/pol/env/index_cs.htm

Referenční laboratoře EU pro GM potraviny a krmiva: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/

Evropský úřad pro bezpečnost potravin: http://www.efsa.europa.eu

Evropská agentura pro životní prostředí: http://www.eea.europa.eu/cs/

Úřední věstník: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Mezinárodní centrum pro genové inženýrství a biotechnologii: http://www.icgeb.trieste.it/~bsafesrv/

Informační systém pro biologickou bezpečnost /Biosafety Clearing House/ http://bch.cbd.int, http://bch.cbd.int/about/countryprofile.shtml?country=cz

Informace o biotechnologiích, apod. :http://www.gmocompass.org/eng/new_documents/

http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/

Koexistence+GMO: http://ec.europa.eu/agriculture/events/vienna2006/index_en.htm

Celosvětová databáze všech GM plodin povolených pěstování, včetně příslušných právních předpisů a rozhodnutí: http://cera-gmc.org/index.php?action=gm_crop_database

Databáze evropského centra výzkumu (JRC) - přehled GMO povolených pro trh EU, případně pro uvádění do životního prostředí v EU (polní pokusy): http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/

Aktuální informace z oblasti GMO, zaměřené zejména na situaci v EU: http://www.gmo-compass.org/eng/home/

Databáze z oblasti genetiky: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/

Vytisknout