Odpadové hospodářství

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do 31.12.2012
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, účinný od 1.1.2013
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změnně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31.12.2012
  • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, účinný od 1.1.2013
 • Zákon č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, ve znění účinném od 1.9.2012
 • Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31.12.2012
  • Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, účinný od 1.1.2013
 • Nařízení vlády č. 111/2002 Sb. , kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, ve znění pozdějších předpisů   
 • Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 304/2002  Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 305/2002  Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zveřejněno: 29.11.2012 –Admin Administrator ; Přečteno 77440 x
Vytisknout