Ohlašovací povinnost provozovatelů

Ohlašovací povinnost provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší – souhrnná provozní evidence za rok 2007

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 12. února tohoto roku, v části pojednávající o změně zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zavádí nový režim pro podávání souhrnné provozní evidence stacionárních zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší i kontrolu dodržování povinností souvisejících s plněním ohlašovací povinnosti.

Uvedenou změnou zákona o ochraně ovzduší se rozšiřuje soubor nástrojů pro vymáhání včasné  a správnými údaji naplněné souhrnné provozní evidence zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší o sankční pravomoc České inspekce životního prostředí za uvedení nesprávných údajů v této souhrnné evidenci.

V tomto roce, ve kterém provozovatelé uvedených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší příslušným orgánům státní správy ohlašují v souhrnné provozní evidenci provozní údaje za období roku 2007, je podle tohoto zákona konec lhůty pro předání souhrnné provozní evidence posunut z 15. února na 31. března.

       

 V Praze  dne 27.2.2008

 

Zveřejněno: 27.02.2008 –Admin Administrator ; Přečteno 5821 x
Vytisknout