Philip Morris ČR a.s. - pokuta

  Za porušení zákona na ochranu vod č. 254/ 2001 Sb. udělila ČIŽP společnosti Philip Morris ČR pokutu ve výši 2 611 150,- Kč. Společnost prováděla v letech 2003, 2004 a 2005 odběr podzemních vod v rozporu s povolením vodoprávního úřadu a odebírala podzemní vodu v množství větším než bylo tímto úřadem povoleno.

Odebraná podzemní voda měla být využita na základě povolení pro zálivku zeleně, oplachování vozovek, jako technologická voda pro kotelnu a pro sociální zařízení. Podle předložené neúplné provozní dokumentace bylo zjištěno, že v roce 2005 mělo být údajně odebráno 7 380 m3 podzemních vod, přestože v povolení vodoprávního úřadu bylo subjektu povoleno odebírat 5 640 m3/ rok podzemní vody. Touto skutečností byl porušen § 8 odst. 2 vodního zákona a zároveň byly splněny podmínky pro uložení pokuty.

Vzhledem k tomu, že subjekt nedoložil prvotní doklady o odečítání vodoměrů a nebylo ověřeno cejchování a správná instalace vodoměrů, bylo odebrané množství podzemní vody stanoveno na základě poměrového výpočtu, který vycházel z dostupných přehledů odečtu vodoměrů a konečného odečtu demontovaného vodoměru, který provedla odborná firma a pokuta byla v souladu s ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb. stanovena výpočtem a za poslední tři roky od provedeného dozoru. Během tohoto období bylo odebráno 52 223 m3 podzemní vody nad rámec povolení a sazba za 1m3 nedovoleně odebrané pozemní vody je 50 Kč.

ČIŽP během správního řízení vycházela jednoznačně z platného legislativního stavu pro odběr podzemních vod, ve kterém není uvedeno, že by podzemní vody byly čerpány za účelem snižování hladiny podzemních vod pro ochranu objektů. Důležitým bodem v této souvislosti byl i hydrogeologický posudek vypracovaný v dubnu 2002 pro 6 studní tvořící jeden celek. V jeho závěru je pak uvedeno, že zpracovatel posudku nedoporučuje překročit využitelné množství čerpaných vod z důvodů zanášení studničních objektů a zachování režimu podzemních vod. Pokud by tedy společnost Philip Morris čerpala podzemní vody za účelem ochrany budov, jak uváděla ve svých vyjádřeních, muselo by být čerpání prováděno současně ze všech studní a nikoli pouze z jedné. Nelze tedy akceptovat námitku společnosti Philip Morris ČR a.s., že čerpáním podzemní vody pouze z jedné studny jsou chráněny památkové objekty a nedochází k  negativnímu ovlivnění okolí. Pro objektivní zhodnocení případu ČIŽP nahlédla také do spisu vedeného u vodoprávního úřadu v  Kutné Hoře. V dokumentaci však nebyla zaznamenána okolnost, že by společnost žádala o využívání čerpaných vod pro snižování hladiny vod podzemních.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal a pokuta mu byla snížena na 2 470 450,- Kč a rozhodnutí odvolacího orgánu nabylo právní moci dne 11.10.2006.

 

Zveřejněno: 15.12.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 8807 x
Vytisknout