Postup ČIŽP při řešení nápravy stavu znečišťování ovzduší provozem slévárny šedé litiny v Hostinném

Informace pro tisk

 

Postup České inspekce životního prostředí při řešení nápravy stavu znečišťování ovzduší provozem slévárny šedé litiny v Hostinném  

TV Prima natočila pro publicistický pořad Proti srsti relaci o stížnostech občanů města Hostinné na místní slévárnu a znečišťování ovzduší vlivem jejího provozu (odvysílán 5.1.2005). Informace o postupech ČIŽP v tomto pořadu nebyly zcela přesné a považujeme proto za nutné je vysvětlit a doplnit fakty. Základním omylem je, že by snad ČIŽP nebrala stížnosti místních zastupitelů a občanů dostatečně vážně. Jedná se o nedorozumění, plynoucí z neznalosti právních postupů. Problémem neúnosného znečišťování ovzduší provozem slévárny šedé litiny společnosti Krkonošská slévárna, s.r.o., Dvůr Králové nad Labem, provoz Hostinné, a postupnou nápravou tohoto stavu se ČIŽP zabývá intenzívně a postupuje v režimu, který umožňuje stávající právní úprava ochrany ovzduší. Zahájila správní řízení o pokutě tři dny po obdržení protokolu o měření jako důkazního materiálu, na místě proběhlo cca 10 kontrol, ČIŽP je v kontaktu s místními orgány i stěžovateli. Pro informaci uvádíme podrobný popis situace v Hostinném a postupů ČIŽP v této věci:

Vlastní zdroj znečišťování ovzduší se nachází v blízkosti bytové zástavby a provozovaná zařízení - studenovětrné kuplovny - jsou zařízení zastaralá, velice nízké technické úrovně, u kterých jsou snižování emisí a minimalizace vlivu jejich provozu na ovzduší obtížně technicky řešitelné a jen stěží mohou být okamžité.

V prvním období Česká inspekce životního prostředí kontrolovala dodržování povinností vyplývajících přímo z právní úpravy ochrany ovzduší, zejména dodržování emisního limitu tuhých znečišťujících látek jako jediného limitovaného polutantu, a dále pak dodržování podmínek vyplývajících z provozního řádu. Na základě výsledků autorizovaného měření emisí provedeného v roce 2003 bylo zjištěno, že na provozovaném zařízení byl překročen emisní limit tuhých znečišťujících látek. Za toto překročení udělila ČIŽP provozovateli pokutu ve výši 320 tis. Kč, po podaném odvolání byla pokuta potvrzena odvolacím orgánem. Dále bylo uloženo opatření ke zjednání nápravy. Provozovatel kuploven provedl v stanovené lhůtě opravu pecí i zařízení sloužícího k záchytu tuhých znečišťujících látek (“mokrých lapačů”) a stanoveného emisního limitu těmito opatřeními ještě na konci roku 2003 dosáhl. ČIŽP prosadila také instalaci registračního zařízení, které zaznamenává provoz čerpadla mokrého odlučovače.

Po realizaci uvedených opatření - dodržení emisního limitu tuhých znečišťujících látek, - však i přes dodržování ostatních stanovených povinností stížnosti obyvatel na neúnosné znečišťování ovzduší přetrvávaly, a proto ČIŽP podnikla další krok, jehož výsledkem bylo limitování emisí dalších znečišťujících látek. V polovině roku 2004 ČIŽP podala Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podnět, aby byly jako sledované znečišťující látky v odpadních plynech z kupolových pecí vymezeny k plnění emisních limitů další dvě znečišťující látky – oxid uhelnatý a pachové látky. Dále ČIŽP krajskému úřadu navrhla, aby provedl hodnocení míry obtěžování obyvatelstva zápachem v lokalitě ovlivněné uvedeným provozem. Krajský úřad Královéhradeckého kraje svým rozhodnutím výše uvedené znečišťující látky jako další sledované látky skutečně vymezil a po podaném odvolání odvolací orgán ke konci roku 2004 jeho rozhodnutí potvrdil. Podle tohoto rozhodnutí je provozovateli stanovena povinnost sledovat a v důsledku toho obecné emisní limity dodržovat u oxidu uhelnatého v období počínaje dnem 1.1 2005 a u pachových látek ode dne nabytí právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu (5.11.2004) s tím, že povinnost prvního měření emisí pachových látek byla stanovena do 11.7.2006.

ČIŽP provede v průběhu měsíce ledna tohoto roku - v prvním měsíci platnosti rozhodnutí KÚ - vlastní měření emisí všech látek znečišťujících ovzduší, pro které má tento zdroj znečišťování ovzduší stanoveny emisní limity (tuhé znečišťující látky, oxid uhelnatý, pachové látky) a v případě překročení emisních limitů bude postupovat v souladu s právní úpravou ochrany ovzduší - pokuta, opatření k nápravě – a v případě přetrvávajícího překračování emisních limitů a nesplnění nápravných opatření až nařízení zastavení provozu, nemůže to však učinit bez nezbytných kroků předcházejících tomuto krajnímu řešení, aniž by se dostala do střetu se zákonem, jehož dodržování je povinna kontrolovat.

Provozovanými zařízeními jsou dvě studenovětrné kupolové pece provozované bez likvidace odpadních kychtových plynů, vybavené mokrým odlučováním látek znečišťujících ovzduší, sloužící k výrobě šedé litiny. Technické možnosti zařízení nedovolují odstraňování plynných znečišťujících látek z kychtových plynů. S výjimkou tuhých znečišťujících látek však nejsou emise plynných znečišťujících látek u stávajících studenovětrných kuploven obecně závaznými právními předpisy upravujícími oblast ochrany ovzduší limitovány. Limitování emisí dalších znečišťujících látek je možné dosáhnout pouze postupem, který umožňuje zákon o ochraně ovzduší a který Česká inspekce životního prostředí v tomto případě využila.

Veřejnosti se může zdát, že zákonné lhůty pro správní řízení včetně odvolacích lhůt případ protahují, zákon však dává prostor všem zúčastněným.

 

Eva Rolečková

Tisková mluvčí ČIŽP

V Praze dne 4. 1. 2005

 

Zveřejněno: 06.01.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 11791 x
Vytisknout