Požár v Dolní Řasnici

 

Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) se nelegálně dovezenými odpady z Německa zabývá od konce roku 2005. První vlnu dovozů se podařilo efektivně zastavit již v průběhu roku 2006. Tato ilegální činnost se však přesunula k některým našim východním sousedům. ČIŽP se zabývala i areálem bývalého podniku Zemědělského zásobování a nákupu v Dolní Řasnici. Zde podnikatel uskladnil cca 900 tun použitého textilu a obuvi, který neoprávněně převzal od jiných, avšak již českých podnikatelů, kteří jej dovezli z Německa. Tento materiál zde byl skladován ve dvou halách a měl být dle tvrzení podnikatele tříděn a dále využíván.

Podnikatel neměl od příslušných orgánů Krajského úřadu Libereckého kraje souhlas k provozu zařízení k nakládání s odpady. Haly, kde byl tento odpad uskladněn, nesplňovaly mimo jiné nezbytné hygienické požadavky na provozovnu. Krajský úřad proto příslušný souhlas nevydal. Odpad však zůstal uskladněný v halách a podnikatel nečinil žádné kroky, aby odpad dále využil nebo odstranil.

Dne 12.5.2007 došlo v jedné z hal s odpadem k požáru. Dle názoru odborníků došlo k požáru cizím zaviněním, čemuž přispělo i nedostatečné zabezpečení objektů. Hasičské sbory tento požár likvidovaly téměř 4 dny a došlo při něm k masivním emisím nejrůznějších látek do ovzduší. ČIŽP aktivně spolupracovala se všemi orgány činnými při likvidaci a vyšetřování požáru a neprodleně shromáždila všechny podklady pro zahájení správního řízení. Vzhledem k obavám z opakování požáru, požádala ČIŽP okamžitě orgány obce a Policie ČR o zvýšený dohled na areálem. Ve vztahu ke kapacitním omezením jednotlivých úřadů však jednoznačně nelze předpokládat, stálý monitoring objektu.

ČIŽP neprodleně po zajištění potřebných důkazů uložila podnikateli poměrně vysokou pokutu v řádech stovek tisíc korun za porušení povinností daných zákonem o odpadech.Vzhledem k tomu, že se podnikatel proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, toto rozhodnutí zatím nenabylo právní moci a proces odvolání nyní řeší příslušný územní odbor MŽP.

Jako další krok, který ČIŽP učinila, bylo vydání rozhodnutí o nápravném opatření. Konkrétně byla stanovena povinnost předat veškerý odpad oprávněným osobám k využití nebo k odstranění, a to s objektivně stanoveným termínem, nejpozději do 31.12.2007. Toto rozhodnutí již nabylo právní moci. V případě nesplnění opatření použije ČIŽP všechny relevantní a objektivně dostupné právní nástroje k tomu, aby byl odpad z Dolní Řasnice legálně odvezen.

Dne 27.8.2007 došlo v areálu k požáru druhé haly s uskladněným textilem. Tento požár byl ještě týž den uhašen. I zde mají orgány vyšetřující příčinu požáru důvodné podezření, že k požáru došlo cizím zaviněním. Česká inspekce životního prostředí se na základě svého dosavadního šetření opět domnívá, že je zde podezření na opakované porušení zákona o odpadech a pravděpodobně zahájí s podnikatelem další správní řízení.

ČIŽP se dále snaží prosadit do legislativy taková opatření, aby subjekty, které podobným způsobem významně ohrožují životní prostředí, byly za takovéto skutky efektivněji trestněprávně postižitelní. Navrhovanými opatřeními by se v tomto směru měla velice usnadnit práce Policii ČR ve vztahu k prokázání naplnění skutkové podstaty trestného činu při nakládání s odpady. Tato cesta je velice důležitá, neboť nelegální nakládání s odpady je celospolečensky velice nebezpečnou činností.

 

Zdroj: ČIŽP

Zveřejněno: 30.08.2007 –Admin Administrator ; Přečteno 5764 x
Vytisknout