Přeshraniční přeprava odpadů

Přeshraniční přeprava odpadů

V souvislosti se vstupem ČR do EU se zvýšilo reálné nebezpečí nelegální přepravy odpadů na území naší republiky. Přeshraniční přepravu odpadů do ČR, z ČR a přes ČR upravují právní předpisy ES a odpadový zákon obsahuje ustanovení nezbytná pro jejich provedení. Rozhodujícím právním předpisem pro přeshraniční přepravu odpadů je Nařízení Rady (EHS) č.259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci ES, do něj a z něj a o jejich kontrole. Příslušným správním úřadem pro přeshraniční přepravu odpadů je MŽP ČR, které vydává souhlasy pro přepravu vybraných odpadů k využití nebo odstranění z ČR do států ES nebo jiných států, souhlas k tranzitu odpadů přes naši republiku a souhlas k přepravě vybraných druhů odpadů k využití(recyklaci) do ČR. Přeprava odpadů k odstranění je do ČR zákonem zakázána.

ČIŽP má v oblasti přepravy odpadů kontrolní pravomoci a s MŽP velmi úzce spolupracuje jak při výměně informací tak účastí při fyzicky prováděných kontrolách. V praxi se ukazuje že podobně jako v ostatních zemích Evropy se další spolupráce neobejde bez spoluúčasti celníků a policie. Spolupráce inspekčních orgánů s mobilními celními skupinami jednotlivých Celních ředitelství byla zahájena velmi úspěšně, do současné doby bylo provedeno 6 kontrol přímo na hraničních přechodech a asi 10 kontrol ve vnitrozemí. Do budoucna se ČIŽP zaměří i na užší spolupráci s policií, jejíž role je v některých případech nezastupitelná. Nutnost spolupráce vyplývá z rozdílných pravomocí při provádění kontrol ale i rozdílného technického vybavení. Jako příklad můžeme uvést kontrolu kamionu, který převážel přes naše území mosazný granulát (upravený odpad) z Rumunska do Norska.. Odpad prověřili celníci ve spolupráci s ČIŽP pomocí vzorkovacích jehel i specielně cvičených psů pracovníků celní správy. Trvalým problémem jsou kontroly převozu autovraků. Při společné kontrole s kolegy z Polska bylo vráceno vozidlo převážející autovraky z Rakouska přes ČR do Polska ( možné foto).

Celkově jde ale o poměrně velký objem kontrol, které provádějí naši pracovníci většinou za součinnosti MŽP, celníků a zahraničních partnerů. Kontroly přeshraniční přepravy odpadů provádějí všechny hraniční oblastní inspektoráty, především Hradec Králové,Plzeň, Brno a České Budějovice. Počet kontrol a jejich četnost se bude zvyšovat, protože na základě získaných zkušeností a kontaktů se zvětšuje aktivita a spolupráce s celníky a PČR v rámci působnosti jednotlivých krajů. Kontroly probíhají mimo jiné jako součást mezinárodního projektu evropských inspekčních orgánů a jsou jednak zaměřeny na odpady, k jejichž přepravě je potřebný souhlas příslušného úřadu, jednak zvláště v poslední době na přepravu odpadů tzv.zeleného seznamu, což jsou většinou odpady, které jsou považovány za druhotné suroviny pro průmyslové využití a k jejichž přepravě se sice nevydává souhlas, nicméně je potřeba dodržovat podmínky dané platnými právními předpisy a odpady je možno zpracovávat pouze v zařízeních, která jsou pro jejich příjem oprávněna. Poznatky z těchto kontrol jsou pro ČIŽP užitečné, protože dokumentují pohyb odpadů a oblasti jejich zpracování. Máme zkušenost i s kontrolou zpracování přepravovaných odpadů, která byla provedena na podnět holandské inspekce a za její přítomnosti. Během dosavadní činnosti ČIŽP a její spolupráce s ostatními orgány státní správy se objevily určité problémy legislativního rázu při výměně některých informací např. s GŘC a větší kapacita kontrolních orgánů ČIŽP ve srovnání např. s MŽP. Tyto otázky však odpovědní pracovníci státní správy dosud vždy vyřešili. V současnosti řešíme aktuálně vzniklý problém dopravy odpadů po železnici, kterou ČIŽP považuje z hlediska množství přepravovaných odpadů za velmi důležitou (podobně jako dopravu lodní).

Z hlediska porušování zákona o odpadech byly zjištěny nedostatky a ve spolupráci s ostatními orgány v rámci správního řízení, ale i pracovníky partnerských organizací ze zahraničí byl náklad vrácen původci na místo odeslání. Byla rovněž zahájena správní řízení o udělení pokuty.

Závěrem lze konstatovat, že v rámci naší republiky i EU zahájily zúčastněné organizace praktickou spolupráci, která bezpochyby v budoucnosti přinese zefektivnění kontrol a zejména zabrání nežádoucímu manipulování s odpady na našem území.

 

 

ČIŽP 30. 9. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Eva Rolečková, tisková mluvčí ČIŽP

Tel. 222 860 348, 731 405 077

e-mail: roleckova@cizp.cz

Zveřejněno: 30.09.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 13865 x
Vytisknout