Přístup ČIŽP k odstraňování následků orkánu Kyrill v lesích ve VÚ Boletice

V posledních měsících  je značně medializována kauza opakovaných podnětů Hnutí DUHA ve věci údajného poškozování lesních porostů a lesní půdy ve Vojenském újezdu Boletice (VÚ Boletice) v Jihočeském kraji v souvislosti s likvidací následků orkánu Kyrill, které šetří Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), konkrétně její Oblastní inspektorát České Budějovice ( OI ČIŽP České Budějovice). V této souvislosti je vhodné seznámit širší odbornou veřejnost s některými poznatky a opatřeními ČIŽP v dané kauze.

Za účelem prověření postupů při řešení předmětné záležitosti jmenoval ředitel ČIŽP v srpnu 2007 kontrolní skupinu složenou z odborných pracovníků ředitelství ČIŽP a OI ČIŽP České Budějovice. Ke kontrole v terénu byli přizváni zástupci dalších kompetentních orgánů státní správy, a to vrchního státního dozoru ministerstva životního prostředí, Vojenského lesního úřadu ministerstva obrany a Újezdního úřadu VÚ Boletice, kteří se ztotožnili se závěry kontroly ČIŽP.

Kontrolovanou osobou byly Vojenské lesy a statky ČR, s. p., konkrétně divize Horní Planá (VLS). Kontrola v terénu proběhla s určitým opožděním ve dnech 24.-25. 9. 2007, protože do 20. 9. 2007 probíhal v dotčeném území intenzivní vojenský provoz.

Kontrola  byla zaměřena na:

- nezávislé posouzení postupu při zpracování nahodilých těžeb formou reprezentativního vzorku  rozpracovaných nahodilých těžeb v území, kde OI ČIŽP České Budějovice v srpnu tohoto roku uložil opatření k nápravě

- prošetření opakovaných podnětů Hnutí DUHA ve věci nedostatků při zpracování nahodilých těžeb jako důsledku orkánu Kyrill

- zhodnocení postupu orgánů OI ČIŽP České Budějovice při prošetřování podnětů Hnutí DUHA

Cílem kontroly bylo zhodnotit vhodnost a adekvátnost použitých postupů a technologií při likvidaci následků živelné katastrofy ve vztahu k povinnostem v ochraně životního prostředí a zhodnotit stav po provedených těžbách v lokalitách avizovaných podněty Hnutí DUHA, na plochách kontrolovaných OI ČIŽP České Budějovice i na územích dalších, která dosud nebyla předmětem kontroly.

K  žádosti Hnutí DUHA ze dne 21. 9. 2007 o umožnění zúčastnit se kontroly  byla ze strany ČIŽP  sdělena povinnost kontrolního orgánu respektovat ustanovení § 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, tj. zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech a neveřejnost celé akce.  Byla jí však  nabídnuta  možnost v přípravné fázi kontroly na ředitelství divize VLS identifikovat a lokalizovat své  opakované podněty do porostních map za účasti odborného personálu, kterou nevyužila.  Přesto ve spolupráci s lesním personálem, orgány OI ČIŽP České Budějovice a za použití fotografií a nákresů z podnětů Hnutí DUHA byla většina uváděných lokalit identifikována a posouzena.

Dílčím problémem byla skutečnost, že s odstupem času od doby pořízení fotografií, v souvislosti s pokračující těžbou, změnami vodních poměrů v lesích i dalšími úpravami se stav v některých lokalitách změnil.

Terénní kontrola byla konkrétně provedena u Lesních správ VLS Horní Planá a Arnoštov celkem na 17 lokalitách. V těchto lokalitách na OM gravitovalo cca 112 tis. m3 kalamitního dříví (u těchto správ zpracováno 440 380 m3 do termínu kontroly). Z kontroly byl zpracován protokol, z jehož obsahu vyplývá, že bylo zjištěno určité neplnění opatření k nápravě, která byla VLS uložena ČIŽP v srpnu 2007, a to v podobě poškození volně stojících stromů a jejich kořenového systému při přibližování, poškození půdního povrchu a vzniku vodní eroze. Z tohoto důvodu bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Kontrolní orgán se neztotožnil s dosavadní praxí pomalého provádění povýrobních úprav na plochách, kde již byla kalamita zpracována. Z posouzení stavu v jednotlivých lokalitách vyplynulo, že do dne kontroly byla protokolárně předána  pouze 2 pracoviště, tj. odsouhlaseny povýrobní úpravy pracovišť (úprava a úklid přibližovacích linií, odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst a všech zařízení zajišťujících funkčnost lesní dopravní sítě – příkopy, propustky, mostky, svodnice, oprava zařízení sloužících k provozování myslivosti a péči o zvěř), nebo odstraněny další závady uvedené v předmětném protokolu.

Ve vazbě na uzavřené smlouvy o dílo s dodavatelskými subjekty, termínované do 31. 12. 2007 sice nedošlo k prokazatelnému pochybení, kontrolní orgán však zhodnotil uvedenou praxi jako potenciální ohrožení životního prostředí, neboť zejména neupravené přibližovací linky, příkopy a propustky mohou negativně ovlivnit erozní poměry v daných územích. Některé plochy byly totiž vytěženy již v I. pololetí 2007 a termín daný smlouvami o dílo v důsledku možných sněhových poměrů v těchto polohách může být ohrožen. Z tohoto důvodu ČIŽP zahájila s kontrolovanou osobou správní řízení o opatřeních k nápravě a stanoví další kontrolní režim.

Předmětem kontroly bylo i posouzení adekvátnosti postupu OI ČIŽP České Budějovice ve správních řízeních, tj. uložení pokut 3 dodavatelským subjektům za erozivní rýhy s následným splachem lesní půdy do vodoteče. V terénu byla zjištěna přiměřenost udělených sankcí s tím, že důsledky protiprávního jednání byly odstraněny.

Součástí kontroly bylo též dodržování dalších ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., zejména § 32 z pohledu obranných opatření proti šíření a přemnožení škodlivých organismů, úniku znečišťujících látek a použití biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin při zpracování dříví, kde nebylo prokázáno porušení předpisů. Nesporný vliv na zjištěný stav měla  i rozhodnutí o opatřeních k nápravě, uložených ČIŽP, 2 dodavatelským subjektům. Dřevní hmota v případech hrozícího nebezpečí kůrovců, tj. při skladování na OM je asanována postřikem.

Z pohledu dodržování ustanovení § 33 odst. 5 a § 34 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb. lze z provedené kontroly shrnout :

-    z  detailního popisu jednotlivých kontrolovaných lokalit vyplývá, že i když byly a některé lokality dosud jsou pod značným tlakem zpracované a zpracovávané dřevní hmoty, nebylo by objektivní hodnotit stupeň poškození lesů z hlediska dopadů antropické činnosti na lesní ekosystém, nebezpečí eroze, poškození půdy a vodního režimu v daném území jako procesy nevratné.

-    jako potenciálně nebezpečné pro možné ohrožení životního prostředí v lesích, zejména z pohledu eroze, je neukončení povýrobních úprav a tím opožděné protokolární předávání pracovišť po skončení těžebních prací;

-    použité technologie vzhledem k rozsahu kalamity jsou hodnoceny jako přiměřené daným ochranným podmínkám (např. dle údajů kontrolované osoby bylo formou subdodávek využito 32 lanovkových systémů s plným nebo částečným závěsem ).

 I když lze z kontroly v terénu na identifikovatelných plochách podnětů Hnutí DUHA a plochách dříve kontrolovaných OI ČIŽP České Budějovice situaci hodnotit jako přiměřenou rozsahu živelní pohromy, nebyla kontrolovanou osobou kontrolnímu orgánu předložena průkazná dokumentace o zvýšené četnosti a důslednosti kontrol subjektů provádějících těžební práce a dopravu dřeva ve smyslu již uložených opatření k nápravě.

Po zvážení všech souvislostí, zejména objemu těžeb, gravitace dřevní hmoty na jednotlivá odvozní místa a použití technologií, zhodnotil kontrolní orgán na základě dostatečně reprezentativního vzorku stav v kontrolovaných lokalitách jako odpovídající objemu těžeb a přibližování dřevní hmoty s minimálními dopady na lesní ekosystém, kdy nedošlo k nepřiměřenému poškození lesa, zvýšenému nebezpečí eroze ani k nepřiměřenému poškození půdy a vodního režimu.

Kontrolní orgán se v rámci terénní kontroly zabýval i návrhy opatření, uvedenými v podnětech Hnutí DUHA a přijal toto stanovisko:

- souhlasí s předchozími závěry OI ČIŽP České Budějovice, že poškození půdního krytu na holinách není plošné, ale lokální;

- z posouzení možností přiblížit dřevní hmotu i jiným způsobem a na jiné OM vyplývá, že v porostech, kde napadla většina polomového dříví je velmi omezená cestní síť,  gravitace dřevní hmoty objektivně probíhala na velmi malý počet OM, což vytvářelo tlak na jednotlivé přibližovací linky;

- souhlasí s názorem Hnutí DUHA, že s ukončením prací není v některých kontrolovaných lokalitách stav blízký stavu původnímu, popř. žádoucímu bez provedení potřebných povýrobních úprav;

- není prováděna těžba polomů s použitím technologií, které nerespektují přírodní podmínky a vážně poškozují lesy jako složku životního prostředí, stejně jako není nepřiměřeně ničena lesní půda pojezdy těžké techniky a nebyl zjištěn únik olejů z těžebních strojů. Výjimkou  je neplnění opatření k nápravě, uložených v srpnu t.r. a potenciální nebezpečí eroze v důsledku zpoždění povýrobních úprav vytěžených ploch , které bude řešeno zahájením správních řízení o opatřeních k nápravě a o pokutě;

- nepotvrdilo se, že dosavadní konání ČIŽP a zahájená správní řízení nevedla k zastavení dalšího poškozování lesů a lesní půdy ve VÚ Boletice;

- nebyly zjištěny závažné důvody vedoucí k využití § 3 odst. 4 zákona č. 282/1991 Sb., tj. omezit, popř. zastavit výrobu až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin v souvislosti s pokračováním těžeb, změnou vodních poměrů v důsledku počasí, částečnou úpravou poškozených linek a ploch.

Výsledky kontroly v podobě  zahájených správních řízení o pokutě v důsledku neplnění uložených opatření k nápravě a správního řízení o opatřeních k nápravě s cílem urychlit povýrobní úpravy a protokolární předávání vytěžených ploch firmami provádějícími služby kontrolované osobě (VLS) spolu s kontrolním režimem z úrovně ČIŽP v daném území do konce roku 2007 jsou reálným zohledněním zájmů ochrany lesů v daném území.

 

 

Zpracoval: ČIŽP OOL

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 16.11.2007 –Admin Administrator ; Přečteno 6287 x
Vytisknout