Působnosti

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají tyto příslušné orgány:

 

Ministerstvo životního prostředí

a)    je ústředním správním úřadem na úseku ekologické újmy,

b)    vykonává vrchní státní dozor,

c)    vede souhrnnou evidenci   případů ekologické újmy,

d)    přezkoumává rozhodnutí inspekce,

e)    spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států,

f)    poskytuje orgánům Evropských společenství informace požadované, právními akty Evropských společenství.

 

    Česká inspekce životního prostředí

a)    přijímá sdělení o bezprostřední hrozbě ekologické újmy nebo o vzniklé či zjištěné ekologické újmě  ,

b)    kontroluje dodržování povinnosti stanovených tímto zákonem nebo rozhodnutím či opatřením vydaným na jeho základě a je oprávněna kontrolovat údaje poskytnuté provozovatelem včetně údajů o rozsahu znečištění,

c)    zjišťuje a eviduje případy ekologické újmy,

d)    vydává rozhodnutí o uložení preventivních opatřeních nebo nápravných opatřeních,

e)    rozhoduje o náhradě nákladů ,

f)    ukládá pokyny nebo jiná opatření na základě tohoto zákona,

g)    vede přehledy informací o případech ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby a o projednávaných nebo uložených preventivních opatřeních a nápravných opatřeních,

h)    ukládá pokuty za správní delikty,

i)    plní další úkoly příslušného orgánu vyplývající z tohoto zákona.

Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí pokud se příčina vzniku ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby nachází na území národního parku nebo CHKO.  

Ministerstvo obrany přezkoumává rozhodnutí újezdních úřadů vydaných na základě tohoto zákona.

Ministerstvo zdravotnictví vykonává vrchní státní dozor nad krajskými hygienickými stanicemi z hlediska hodnocení analýzy rizik pro lidské zdraví.

Krajské hygienické stanice vydávají na základě požadavku inspekce, správy národního parku, CHKO nebo újezdního úřadu odborná stanoviska k analýzám rizik pro lidské zdraví a k nápravným opatřením při ekologické újmě na půdě.

Újezdní úřady jsou příslušným orgánem v rozsahu působnosti inspekce na území vojenských újezdů.

 

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

1) Provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 zákona je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů podle zákona o ekologické újmě.

2) Bez zabezpečení finančního zajištění nelze vykonávat činnost uvedenou v příloze zákona.

3) Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který prokáže:

a)    na základě hodnocení rizik, že na základě provozní činnosti může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 000 000 Kč,
b)    újmu jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 000 000 Kč a provozovatel je současně registrován v Programu EMAS, nebo se do něj přihlásil,
c)    má certifikovaný systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14000, nebo zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.

 

TERMÍNY ZAJIŠTĚNÍ

Způsob hodnocení rizik, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění pro provozovatele a bližší podmínky provádění a způsob finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření stanoví vláda nařízením s účinností od 30. 4. 2011 . Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravních opatření musí mít provozovatelé s účinností od 1.1. 2013.

 

SPRÁVNÍ DELIKTY

Provozovatel se dopustí správního deliktu tím že:

a) neprovede preventivní opatření podle § 6 odst. 1 nebo podle § 6 odst. 4 věty první hrozí mu uložení pokuty do 5 000 000 Kč,

b) nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy, o nichž měl nebo mohl vědět, nebo o provedených preventivních opatřeních podle § 6 odst. 2, hrozí mu uložení  
    pokuty do 1 000 000 Kč,

c) neprovede veškerá proveditelná nápravná opatření podle § 7 odst. 1 nebo podle § 7 odst. 4 věty první uloží se mu pokuta do 5 000 000 Kč,

d) nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech vzniku ekologické újmy nebo okolnostech nasvědčujících jejímu vzniku, o nichž měl nebo mohl vědět, nebo o provedených nápravných opatřeních podle
    § 7 odst 2, hrozí mu uložení pokuty do 1 000 000 Kč,

e) vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu bez zabezpečení finančního zajištění v rozporu s § 14 hrozí mu uložení pokuty do 1 000 000 Kč.

Vytisknout