Rok 2000 v praxi České inspekce životního prostředí

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Budějovický zpravodaj 9. března 2001

Rok 2000 v praxi České inspekce životního prostředí

 Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích v roce 2000 provedl celkem 1169 kontrol dodržování právních předpisů v oblasti ochrany vod, ovzduší, přírody, lesa a odpadového hospodářství. Po vyhodnocení výsledků kontrol naši inspektoři vyměřili celkem 214 pokut v úhrnné výši 4,456.000 Kč. Mimo pokuty vydal oblastní inspektorát celkem v roce 2000 dalších 439 správních rozhodnutí, z toho 157 rozhodnutí byly výměry na poplatky za znečištění ovzduší a vod, 196 souhlasů k umístění zdrojů znečištění ovzduší vydaných podle zákona o ovzduší, 83 opatření k nápravě zjištěných nedostatků a 3 zastavení, případně omezení škodlivé činnosti pro životní prostředí.

Významnou složkou práce inspektorů ČIŽP je šetření stížností a podnětů od občanů, v loňském roce jsme celkem řešili 107 stížností, z nichž nejvíce v celkovém počtu 34 se jich týkalo ochrany vod, o něco málo stížností jsme zaznamenali v ochraně lesa a přírody. Značná část těchto stížností se týká činnosti fyzických osob (např. skládky exkrementů domácích zvířat poblíž vodních zdrojů), takovéto podněty bohužel ČIŽP nemá kompetence řešit, jsme nuceni je postupovat příslušným orgánům státní správy (většinou na Obecní úřady, případně hygienické stanice) a občané proto mají čas od času pocit, že inspekce nechce vše řešit. Rád bych čtenářům vysvětlil, že inspekce životního prostředí může řešit pouze přestupky proti zákonům v ochraně životního prostředí právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

V oblasti ochrany ovzduší se inspekce v roce 2000 zaměřila na kontroly dodržování emisních limitů, významná kontrola byla zajištěna při kontrole subjektů zabývajících se sběrem odpadů s obsahem látek poškozujících ozónovou vrstvu země. Pravidelnou mravenčí prací zůstává vydávání souhlasů k provozu zdrojů, které mohou znečišťovat ovzduší, vypracovávání posudků k projektům a vyměřování poplatků zdrojům znečišťujícím ovzduší.

V oblasti ochrany vod jsme se zaměřili na znečišťování vod komunálními i průmyslovými vodami, prověřovali jsme celou řadu čistíren odpadních vod, významná akce byla prověrka čistíren v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe. Významnou roli sehrává inspekce při řešení starých ekologických škod ve spolupráci s Fondem národního majetku, Ministerstvem životního prostředí nebo s Pozemkovým fondem. Od roku 2000 v oblasti ochrany vod přibyla významná nová činnost týkající se agendy zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami.

Při nakládání s odpady jsme se zaměřili na činnost autoservisů, stavebních firem, supermarketů. Důraz byl v roce 2000 kladen na kontroly nakládání s chemickými látkami, což je v tomto roce další nová agenda, kterou se náš kontrolní orgán zabývá.

V ochraně lesa se naše pozornost zaměřuje stabilně k inspekční činnosti při provádění nepovolených devastujících těžeb, na kontrolu sanačních zásahů proti biotickým škůdcům. Zajímá nás prioritně ochrana porostní složky ekosystému, enviromentální funkce lesů a ochrana půdní složky lesních ekosystémů.

V obecné ochraně přírody se naše pozornost zaměřila na kontrolu stavu a managementu maloplošných chráněných území ve vztahu k jejich zařazení do sítě Natura 2000. Byly provedeny komplexní prověrky držení a chovu sokola stěhovavého a nakládání s vybranými druhy chráněnými mezinárodní úmluvou CITES. V roce 2000 probíhaly intenzivní přípravy na aplikaci nového zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy.

Ing.Ladislav Krátký

   

Zveřejněno: 09.03.2001 –Admin Administrator ; Přečteno 10527 x
Vytisknout