Sanace Karolina- Ostrava

 

Dne 27.7.2006 se uskutečnil 32. pravidelný kontrolní den akce sanace Karolina – Ostrava. Jeho výjimečnost byla v tom, že hodnotil dokončení sanace území bývalé koksovny Karolina, které se rozkládá v samém centru Ostravy.

Sanace území proběhla ve smyslu tzv. ekologické smlouvy č. 131/96 mezi FNM ČR a OKD, a.s. Ostrava. Vlastní objekt koksovny a souvisejících provozů byl demolován ještě před nabytím účinnosti uvedené smlouvy. Po nezbytných průzkumech, které vymezily plošný a hloubkový rozsah kontaminace, bylo v listopadu 1996 rozhodnuto Českou inspekcí životního prostředí – oblastní inspektorát Ostrava  o opatřeních k nápravě zjištěného závadného stavu. Cílem opatření bylo hlavně odstranit a zneškodnit látky škodlivé vodám vázané na zeminy a podzemní vody, zastavit šíření kontaminace do širšího okolí a umožnit následné využití území za přijatelných zdravotních rizik. Byly stanoveny cílové limity m.j. pro benzen, naftalen, fenoly, ropné látky.

Generální dodavatel stavby OKD, Rekultivace, a.s. Havířov zahájil sanační práce v roce 1997, stavba byla členěna na 12 stavebních objektů. K dosažení stanovených cílů bylo použito m.j. odtěžení zemin, termická desorpce, biodegradace, skládkování, odčerpávání půdního vzduchu a podzemní vody, vyhloubení podzemních těsnících stěn a drenáží, vybudování pozorovacích vrtů, matematické modelování. Monitoring kvality podzemních vod bude probíhat až do r. 2010 a jeho účelem je prokázat trvalé dosažení úrovně cílových limitů. Celková bilance odpadů, se kterými bylo nakládáno, dosáhla 199 350 t.

Kontrola prováděných prací probíhala ve 3 úrovních – interní kontrola nabyvatelem (OKD, a.s.), externí kontrola supervizí FNM ČR (nyní MF) a kontrola ČIŽP. Inspekce prováděla i kontrolu vypouštěných odpadních vod ze sanačních zařízení.

Průběžná kontrola a důkazní dokumenty předložené k jednotlivým sanačním zásahům dokládají splnění uložených opatření. Závěrečné stanovisko Inspekce vydá v roce 2011 po ukončení monitoringu kvality podzemní vody. Pro toto období budou zpracovány a předloženy ke schválení postupy pro případy zjištění nadlimitních obsahů kontaminantů.

Průběh sanace je dokumentován fotografiemi, jejichž autorem je Ing. Břetislav Crha, odpovědný inspektor OI Ostrava, a výběrem fotografií, které jsou použity s laskavým svolením nabyvatele.

Praha, 2006-07-31

Zpracováno z dokumentů Inspekce a OKD, a.s. Ostrava

Sanace Karolina-Ostrava

  Sanace Karolina-Ostrava

Sanace

Sanace

 

 

 

Zveřejněno: 02.08.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 18861 x
Vytisknout