Sanace bývalé skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov

 

Jedná se o starou zátěž, která je evidována v regionálním seznamu priorit kraje Vysočina na prvém místě. Hlavním důvodem je ohrožení zdroje kvalitní podzemní vody využívané pro zásobování vodovodu městyse Dolní Cerekev.

Tato skládka byla zdrojem znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky, organochlorovými pesticidy, dusitany, dusičnany, chloridy, těžkými kovy a dalšími látkami. Tyto látky byly v lokalitě ukládány od roku 1971 do roku 1983, kdy byla skládkování ukončeno. Teprve na začátku 90. tých let byla skládka překryta vrstvou inertního materiálu a provedena opatření k zamezení pronikání srážkových vod.

V roce 2007 byl zpracován realizační projekt sanace. Celkové náklady sanačních opatření jsou dle projektové dokumentace předpokládány ve výši 38.299.267 Kč.

Financování sanace je zajištěno ze strukturálních fondů EU a dále ze zvláštního účtu kraje Vysočina určeného pro odstraňování dlouhodobých havárií.

Smlouva o dílo na realizaci zakázky byla mezi smluvními stranami - obcí Dolní Cerekev (IČ: 00285765) jako objednatelem a společností DEKONTA, a.s. (IČ: 25006096) jako zhotovitelem uzavřena dne 27.2.2007.

Cílem sanačních prací je dosažení limitů daných rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru LVHZ sp. zn. OLVHZ 338/2006 Zv-2 ze dne 24.5.2006. Sanace skládky zahrnuje vymístění tělesa skládky s nebezpečnými odpady, odstranění znečištění podzemních vod v podloží skládky a následnou rekultivaci vytěženého prostoru.

Ke dni 4.10.2007, kdy byl poslední kontrolní den, byly realizovány sanační práce v celkové hodnotě 25.980.296,- Kč. V současné době probíhá poslední fáze technických prací – odstraňování znečištění z podzemních vod.

Na lokalitě jsou využívány nejmodernější technologie, včetně čištění čerpaných znečištěných podzemních vod technologií reverzní osmózy. Sanace této lokality je příkladem dobré spolupráce samosprávy, státní správy a ČIŽP.

PB100002.jpg

PB100001.jpg

PB100004.jpg

PB100006.jpg

 

Zveřejněno: 06.12.2007 –Admin Administrator ; Přečteno 6435 x
Vytisknout