Šíření kalamitního škůdce v lesích

Suché a teplé počasí ve vegetačním období roku 2003 způsobilo v lesích rozmnožení hmyzích škůdců, především kůrovců. Na porostech se sníženou vitalitou a rezistencí se nárůst kůrovcové populace projevil i v loňském roce. Situace v našich lesích mobilizovala většinou velké vlastníky lesů k aktivnímu zpracování kůrovcového dříví nebo jeho asanaci a k přijímání preventivních opatření. K obdobnému postupu však nepřistoupili někteří, zejména drobní soukromí vlastníci. Vzhledem k tomu, že přemnožení škůdci napadají i lesy sousedních vlastníků, jedná se o škody velkého rozsahu. Typickým příkladem je problém napadení lesních porostů kůrovcem ve vlastnictví pana J. D. H. na Vlašimsku, který řeší Česká inspekce životního prostředí ve spolupráci s orgánem státní správy lesů.

V roce 2003 byl lesní majetek pana J. D. H. postižen větrnou kalamitou a poté byly vývraty a po nich porosty napadeny kůrovcem. Výskyt kůrovce byl toho roku pouze na ojedinělých stromech nebo v malých kůrovcových ohniscích. Orgán státní správy lesů ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí uložil proto vlastníku lesů opatření k nápravě a majitel se zavázal napadenou kůrovcovou hmotu zpracovat. K nápravě však nedošlo a stav v lesích tohoto vlastníka se nadále zhoršuje. Ze šetření orgánu státní správy lesů Vlašim v roce 2003 vyplynulo, že se zde vyskytuje 593 m3 nezpracovaného kůrovcového dříví. Za rok 2004 rozsah napadeného dříví vzrostl, což lze hodnotit jako stav alarmující. Vážně je ohrožena nejen podstata vlastníkova lesa, ale i porosty vlastníků okolních. Úhrnem je tu k začátku roku 2005 cca 10 ha odumřelých lesů, tedy cca 5 000 m3 kůrovcového dříví. Průvodním jevem uvedeného způsobu “hospodaření” je vznik nezalesněných holin, popř. nezajištěných kultur. A tento příklad není ojedinělý.

V tomto případě vlastník lesa přerušil veškerou komunikaci s orgány zahajujícími správní řízení, zdárný průběh zahajovaných řízení se tím velmi zkomplikoval a dá se říci, že je vážně ohrožen v celé své podstatě.. Proto podaly Lesy České republiky, s.p., město Vlašim a Česká inspekce životního prostředí na pana J. D. H. trestní oznámení. Vedle kvantifikace poškození lesů Česká inspekce životního prostředí stanovila i ekologickou újmu způsobenou na lesních ekosystémech. Ta představuje cca 33 mil Kč.

Jiný vážný případ přemnožení kůrovce se vyskytl na Ústeckoorlicku. Majitel lesa v červnu roku 2003 zemřel a do konce roku 2004 probíhalo dědické řízení. S ohledem na gradaci lýkožrouta smrkového vydal v průběhu dědického řízení OSSL – MÚ Vysoké Mýto rozhodnutí, jímž byla stanovena povinnost zpracovat a asanovat kůrovcové dříví v rozsahu cca 1 500 m3 na ploše 100 ha do 15.1. 2003. Při kontrole na jaře roku 2004 ČIŽP zjistila, že zde dochází k intenzívní nahodilé těžbě a na některých místech k mýtní těžbě – holoseči. Při kontrole za přítomnosti potenciálních dědiců ČIŽP zjistila, že od úmrtí majitele zde nikdo nevykonává funkci odborného lesního hospodáře. V  průběhu dalších šetření v prosinci 2004 a v lednu 2005 ČIŽP opět zjistila, že v uvedeném lese nadále probíhají těžby zdravých stromů, přičemž kůrovcové dříví tu zůstává nezpracováno. ČIŽP proto zahajuje správní řízení o uložení pokuty.

Další případ je ze Středočeského kraje. ČIŽP kontrolovala vytěžování porostů v lesích patřících jihočeské firmě. Přitom bylo zjištěno více než 600 m3 kůrovcové hmoty. ČIŽP uložila pokutu 400 tisíc Kč a nařídila zpracování kůrovcového dříví. Další tři nižší pokuty do 25 tisíc Kč uložila pak v průběhu listopad 2003 – září 2004. V roce 2004 začala firma kůrovcové dříví zpracovávat, ale nezalesňovala. Nezalesněno zůstalo 4, 15 ha lesní plochy, nezajištěno 1, 22 ha, zjištěno 871 m3 kůrovcové hmoty, 0, 81 ha stromů poškozeno okusem od zvěře a 20 stromů poškozeno těžbou. Protože popsané případy nejsou v našich lesích výjimečné a uvedená nečinnost není dostatečně legislativně ošetřena, jeví se nezbytné iniciovat novelizaci zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a to zavedením tzv. “nuceného výkonu rozhodnutí” do lesnické praxe. Umožnilo by se tak včasné zpracování a asanace kůrovcového dříví v případě nezbytnosti a za určitých podmínek, které by zajistil stát.

 

 

Zpracovala: ČIŽP

V Praze dne 9. 2. 2005

Kontakt: Eva Rolečková, tisková mluvčí

roleckova@cizp.cz; tel. 222 860 348, fax 283 892 662

Zveřejněno: 10.02.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 11461 x
Vytisknout