Staré ekologické zátěže - vybrané příklady sanací

Staré ekologické zátěže – vybrané příklady sanací

 

Sanace staré ekologické zátěže Spolana a.s. – základní informace

Výše garance v případě Spolany činí 4,3 mld. Kč. Postupně jsou jednotlivé zátěže sanovány a sanační práce probíhají po etapách již několik let. Do současné doby byla ukončena sanace staré skládky chemických odpadů v k.ú. Tišice na pravém břehu Labe a objektu A 114 A kontaminovaného dioxiny.

Sanační práce v současnosti probíhají na několika lokalitách areálu závodu.

Objekty s dioxiny (A 1420 a A 1030) + doprovodné chlorované kontaminanty z předchozí výroby pesticidů.

Sanační práce byly zahájeny v dubnu 2003. Byl odsouhlasen základní postup sanace spočívající v 1. hrubé dekontaminaci budov, 2. demolici budov a 3. zneškodnění odpadu. Od začátku sanačních prací je doporučováno ochranné překrytí budov a výstavba dekontaminační haly s podtlakovým odsáváním k zamezení průniku kontaminovaného prachu do okolí. V roce 2003 proběhl pilotní pokus likvidace 1 tuny kontaminovaného materiálu metodou nepřímé termické desorpce (ITD) a zásaditého katalytického rozkladu (BCD), který potvrdil vhodnost zvolené technologie. 31.5.2005 nabylo právní moci povolení IPPC vydané KÚ Stč. kraje. Dokumentace EIA je dosud v projednávání. Zhotovitelem sanačních prací je SITA Bohemia, a.s.

Náklady jsou odhadovány na úrovni 2,77 mld. Kč.

Amalgámová elektrolýza (SAE) – kontaminace rtutí

Je vypracován a schválen projekt sanace objektu B 116 A,B, který navrhuje enkapsulaci území a likvidaci vzniklých odpadů (po demolici budovy a odtěžení svrchní vrstvy zemin) uložením na skládku po termické desorpci rtuti. Kromě toho byla ověřena kontaminace dioxinového typu a OCP v okolí SAE. Je připravena dokumentace a vydáno stavební povolení pro 1. etapu sanace (není nutná EIA) – příprava staveniště a přeložek sítí a další práce nezatěžující životní prostředí. V rámci 2. etapy bude dopracováno posouzení EIA a IPPC na základě výběru konkrétní technologie desorpce. V červenci 2005 proběhl pilotní pokus chemické desorpce, jež bude vyhodnocen v nejbližší době. Zhotovitelem sanačních prací je TCHAS, spol. s.r.o.

Náklady jsou odhadovány na 670 mil. Kč

 

 

Znečištění podzemních vod areálu Spolany, a.s.

ČIŽP zadala na konci roku 2004 studii proveditelnosti pro sanační zásah na podzemních vodách v SZ části areálu, kde kontaminace zasahuje až do oblasti přírodní rezervace Černínovska. Studii proveditelnosti vypracovala společnost CZ BIJO, a.s. Byla ověřena kontaminace ClU a toluenem. Oponentní řízení proběhlo s velkou časovou prodlevou ze strany FNM ČR až koncem května 2005. Dosud také není vypsáno výběrové řízení na zhotovitele sanace podzemních vod.

 

Chemopetrol Litvínov, a.s.

V areálu závodu probíhají sanační práce na lokalitách:

Skládky tekutých odpadů Růžodol:

Probíhá celková rekultivace ve 2 etapách. 1. etapa spočívá v likvidaci obsahu lagun R3, R4 a R8 odtěžením a zpracováním (zhotovitel AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.), 2. etapa spočívá v sanačním překryvu lokality včetně biologické rekultivace celé oblasti skládek Růžodol (zhotovitel Vodní stavby)

Ukončena je rekultivace lagun R1,R2,R8a),R8b),R8c) s výjimkou R 14 a odvodňovacího příkopu 5, kde byl v roce 2004 zjištěn únik ropné fáze a probíhají opatření k odstranění kontaminace. V prosinci 2004 byla dokončena těžba z laguny R3.

Skládky popílku K1 – K4 a oblast jižního předpolí skládek

Sanace území spočívá v sanačním překryvu s následnou biologickou rekultivací a odvodem srážkových vod. Práce proběhnou ve 3 etapách. Přípravné práce začaly v roce 2004 na K3, ale zhotovitelem Stavby silnic a železnic, a.s. byly zjištěny odchylky od realizačního projektu a od smlouvy s FNM ČR odstoupil. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele studie proveditelnosti k zamezení šíření kontaminovaných podzemních a povrchových vod do prostoru budoucího jezera Most. Podklady pro výběrové řízení na zhotovitele doprůzkumu a projektové dokumentace byly na FNM ČR předloženy.

Sanace zemin břehu řeky Bíliny biodegradací in-situ

Sanace zbytkového znečištění v prostoru navazujícím na dokončené stavby Skládka kalů z ČOV (dokončeno 5/1998) a Ochrana řeky Bíliny (dokončeno 5/1998). Sanační práce v západní části lokality byly dokončeny v 1/2004, pokračují práce ve východní části s termínem ukončení 12/2005 .

Skládka tuhých odpadů, skládka vápenného kalu u vlečky a vápenného kalu II (“Bílá místa” – UHLODEHTA)

Sanační práce spočívají v úpravě povrchu a odvádění vod z prostoru skládek. Ve 12/2004 byla předložena projektová dokumentace pro sanaci. Ve stadiu rozpracovanosti je projektová dokumentace pro skládku UHLODEHTA.

Sanace podzemních vod, monitoring, sanace zemin

Sanaci zajišťuje AQUATEST, ohniska kontaminace podzemních vod jsou ohraničena jednotlivými kontaminačními mraky (celkem 13). Práce jsou utlumeny, projekt sanačních prací byl předložen zhotovitelem později a tento dosud nebyl schválen FNM ČR. Je třeba zvýšit intenzitu sanace, aby nedošlo k ohrožení termínu sanace.

 

 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem

Sanační práce byly zahájeny v r. 2003, zhotovitelem sanačních prací je konsorcium firem Geosan a Aquatest. Ekologické zátěže jsou představovány znečištěním budov, zemin, půdního vzduchu a podzemních vod chlorovanými uhlovodíky, organickými chlorovanými pesticidy, ropnými látkami a kovy (Pb,Zn,Cu,As a Hg). V říjnu 2004 byla předána ke schválení dokumentace EIA k termické desorpci Hg. V současné době probíhají sanační projekční práce a projednávání technických řešení sanace podzemních vod a sanační čerpání podzemních vod za účelem odstranění znečištění s termínem ukončení 2010.

Kromě vlastního areálu společnosti probíhá sanace Chabařovické skládky na katastrálním území Chabařovice. Původně na začátku minulého století byla skládka využívána jako výsypka popelovin a škváru z průmyslových závodů v okolí Ústí nad Labem. Kolem r. 1950 byla část skládky popelovin odtěžena a použita pro výstavbu v povrchových dolech. Odtěžením vznikla deprese (Kalová laguna), kam byl ukládán heterogenní chemický odpad. Na území se vytvořily dva propojené průsakové rybníky, do kterých pramenily vývěry z tělesa skládky a následně odcházely výpustí do tzv. bažiny. Skládkování bylo ukončeno v r. 1993. Sanace spočívá v izolaci tělesa pomocí jílového těsnění, podzemní těsnící stěny, včetně drenážního systému a krycího těsnícího systému tak, aby nedocházelo ke styku kontaminovaných skládkových vod se srážkovými.

V roce 2002 došlo v průběhu stavby “Stáčení skládkových vod” k sesuvu severních svahů skládky, v průběhu r. 2003 probíhaly zabezpečovací práce a v r. 2004 byl vypracován projekt na sanaci severních svahů skládky, který znamená navýšení 1,5 mld Kč a překročení garance FNM ČR o tuto částku. V současné době bylo dokončeno stáčecí místo skládkových vod, které jsou odváženy na ČOV Neštěmice a byla zahájena projekční příprava k možnosti napojení areálu skládky na městskou kanalizační síť, která je budována v rámci napojení města Chabařovice na ČOV Neštěmice.

ALIACHEM, a.s. odštěpný závod SYNTHESIA

Jedna z nejvýznamnějších ekologických zátěží v ČR, identifikovány zátěže nad přijattelnou míru rizik pro obyvatelstvo a ekosystémy v podobě nezabezpečených skládek, nebezpečných odpadů, silně kontaminovaných stavebních konstrukcí a zemin, výrazně znehodnocených podzemních vod nebezpečnými organickými polutanty.

V roce 2004 byla zahájena intenzivní příprava sanace skládek Fe kalů. Realizátorem je firma Subterra, a.s. Odpad představuje směs oxidů a hydroxidů železa s obsahem zbytků aromatických aminů a s obsahem anilinu.Byl proveden předsanační doprůzkum, který zjistil odchylky od údajů v analýze rizik (kontaminace Cr a Ni), na jehož základě vydala ČIŽP nové rozhodnutí, v němž byly uloženy sanační limity u nově zjištěných kontaminantů. Prováděcí projekt na realizace vlastní sanace byl předložen v červnu 2005, po jeho schválení budou zahájeny sanační práce.

U ostatních lokalit – laguna betasmoly, laguna destilačních zbytků a saturovaná zóna – nebyly práce zahájeny. Vzhledem k provázanosti jednotlivých lokalit podzemními vodami je nezbytně nutné v co nejkratší době zadat výběrové řízení pro řešení saturované zóny a při realizaci sanace zabezpečit koordinaci prováděných prací z důvodů minimalizace negativního ovlivnění jednotlivých lokalit realizovanými sanačními pracemi v nesaturované zóně na dílčích lokalitách.

ČIŽP 30.9.2005

Zveřejněno: 30.09.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 18838 x
Vytisknout