Stav VVP Libavá z pohledu ČIŽP

 Vojenský výcvikový prostor Libavá (VVP) s rozlohou 32 724 ha je druhým největším v ČR a je součástí Olomouckého kraje. Hospodářsky využívané území činí 21 163 ha, z toho lesních pozemků je 17 288 ha a zemědělské půdy 2 619 ha atd. Plochy pro výcvik vojsk zaujímají rozlohu 10 434 ha. Tolik jen základní údaje pro představu o využívání VVP.

Z pohledu ochrany životního prostředí se jedná o cenné území ovliněné zejména dřívější činností vojsk a dnešní snahou správců území zachovat a zlepšovat stav. K hlavním typům vegetace patří vojenské plochy, zachovalé lesy, nivy vodních toků a vegetace na území bývalých obcí. Část území Vojenského újezdu Libavá je zařazena do seznamu NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita, vylišeno bylo 10 typů stanovišť a 2 druhy živočichů – netopýr černý a střevlík hrbolatý. Ptačí oblast Libavá byla vymezena k ochraně evropsky významného druhu chřástala polního, vyskytuje se zde také tetřívek obecný a čáp černý. Z kriticky ohrožených druhů se vyskytuje rak říční, jasoň dymnivkový, mihule potoční, čolek velký a karpatský. Tento úvod byl nutný pro zdůraznění významu tohoto území pro životní prostředí.

Činnost ČIŽP OI Olomouc se opakovaně zaměřila na stav VVP Libavá z pohledu ochrany životního prostředí. V rámci kontrol lesních správ Vojenských lesů a statků, s.p., divize Lipník nad Bečvou (VLS) byla uložena opatření k nápravě v rámci LS Potštát a LS Libavá v roce 2005  a 2006 pro Vojenskou ubytovací a stavební správy (VUSS) k odstranění mnoha kilometrů většinou již poničeného plotu z lesních pozemků po dvou bývalých raketových základnách. Finančně a technicky náročné opatření bylo splněno, jak bylo zjištěno kontrolou provedenou dne 28.5.2008.

Z iniciativy OOL OI Olomouc bylo po předchozím jednání s Vojenským lesním  úřadem Praha a všemi zainteresovanými stranami dohodnuto, že budou zpracovávány napadené a odumřelé smrky na pozemcích Armády ČR. Těchto ploch se smrkovými porosty na nelesních pozemcích (v minulosti byly zemědělsky využívány) je ve stáří kolem 50 let na území VVP přes 1 000 ha.  Ministerstvo obrany ČR zastoupené VUSS Brno zadalo ochranná opatření. Smluvně jsou tyto práce zajišťovány VLS od roku 2007 a probíhají i v současné době.  Provádění těžeb a následné asanace umožňuje uvolnění ploch a zvyšuje pestrost stanovišť, což podle názorů odborníků pozitivně ovlivňuje výskyt tetřívka.

V lednu 2007 postihl různou měrou lesní porosty ČR ničivý orkán Kyrill. Lesy v Olomouckém kraji nebyly sice výrazně postiženy, ale oblast Oderských vrchů zasáhl orkán v několika pásech,  zejména na LS Libavá. Na základě požadavku MŽP, odboru péče o krajinu byl stanoven pro inspekci složkový úkol, který měl zhodnotit, zda se podařilo odstranit následky orkánu Kyrill. Termín zpracování vycházel z rozhodnutí Vlády ČR a týkal se také VLS. V rámci kontroly bylo sledováno kromě včasnosti likvidace kalamity, ochrana půdního povrchu lesních pozemků a provedení potěžebních úprav, zejména asanací zbytků po těžbě (většina štěpkována s ponecháním na místě) a asanace případných erozních rýh. Důležitým bodem hodnocení byl stav obnovy postižených porostů, zejména využívání stanovištně vhodných dřevin, které mají do budoucna zvýšit odolnost a stabilitu a plnění všech funkcí lesa.

Je třeba říci, že VLS, s.p., divize Lipník nad Bečvou zvládla se ctí zpracování kalamity i následné práce. Kontrolou bylo konstatováno, že nejvíce postižené lesnické úseky Čermná, Bělá – Buš a Podlesí mají zpracovány všechny plochy a v převážné části již také obnoveny (zákonný termín pro obnovu ještě neuplynul). V souborech lesa zvláštního určení (jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření) je stanoven podíl melioračních a zpevňujících dřevin 20 – 25 %. Tento podíl byl při výsadbě dodržován a v některých případech i překročen. VLS je používána dvojsadba smrku a buku se záměrem ochránit sazenice buku před škodami zvěří s tím, že část jedinců smrku bude při následné výchově odstraněna. Na plochách se vyskytuje i přirozené zmlazení jeřábu, buku, javoru, břízy, které pozitivně ovlivní druhovou skladbu.

Zpracoval - OOL OI ČIŽP Olomouc

Holiny VVP

 

 VVP

 VVP

 

 VVP

Zveřejněno: 12.06.2008 –Admin Administrator ; Přečteno 7961 x
Vytisknout