Stručná informace o Synthesii

Stručná informace o SYNTHESII
 1. Pokuty

Pokuty ukládáné na úseku vodního hospodářství jsou pokutami za nedodržování podmínek platných povolení k vypouštěných odpadních vod

 • čištěných - výpust z BČOV Pardubice do Velké strouhy (čistí komunální odpadní vody z města Pardubice a odpadní vody z areálu SYNTHESIA)
 • nečištěných - kanalizačním systémem A mají z areálu SYNTHESIA odtékat dešťové a neznečištěné chladící vody. Ve skutečnosti segregace odpadních vod není dokončena.

Pokuty jsou ukládány za překračování platných emisních limitů (mg/l) a hmotnostních toků (t/rok) některých ze stanovených ukazatelů.

Poslední uložené pokuty

 • výpust z BČOV (provozovatel VEOLIA WATER ČR, a.s.), rozhodnutí odvolacího orgánu MŽP ČR čj. 550/528/OVSS-VI/05/Hd ze dne 25.8.05, kterým je potvrzena výše pokuty 900 000 Kč udělená rozhodnutím ČIŽP OI Hradec Králové čj. 5/OV/4443/04/Če-P3/05 ze dne 25.4.05za překračování limitů "p" v ukazatelích 2-naftol, dichlorbenzeny, trichlorbenzeny nad rámec povolených překročení a limitů "m" v ukazatelích toluen, dichlorbenzeny, trichlorbenzeny, chlorgfenoly, dichlorfenoly, 2-naftol, zinek a anilin a za překročení hmotnostního limitu v ukazateli 2-naftol
 • výpusti kanalizace A (výpustě A6, A7, A8 a Pohránovský odpad), rozhodnutí odvolacího orgánu MŽP ČR čj. 550/534/OVSS-VI/05/Hd ze dne 8.9.05, kterým je potvrzena výše pokuty 3 400 000 Kč udělená rozhodnutím ČIŽP OI Hradec Králové čj. 5/OV/4603/05/Če-P04/05 ze dne 25.4.05za překračování limitů "p" v ukazatelích NL, N-celk, P-celk, fenol, N-NH4 nad rámec povolených překročení a limitů "m" v ukazatelích NL, fenol, P-celk, BSK-5, CHSK-Cr, NEL, benzen, toluen, xyleny, N-nh4 a za překročení hmotnostních limitů na jednotlivých výpustech.

Jednoznačně se projevuje vliv znečištění odpadních vod z areálu SYNTHESIA specifickými organickými látkami (BČOV) a nedostatečná segregace technologických vod (kanalizace A).

 

 1. Provedená opatření

Níže uvedená opatření měla příznivý, i když ještě ne dostatečný vliv na bilanci vypouštěného znečištění:

ve vztahu k BČOV

 • technologická opatření při výrobě Lasamidu (organický meziprodukt pro výrobu diuretika) v roce 2003, došlo ke snížení koncentrace AOX v odpadních vodách
 • recyklace a regenerace odpadních vod na R57 (název objektu) - přivedeny odpadní vody z výroby Lasamidu s vysokým obsahem čpavku, jsou alkalizovány a parou je vyháněn plynný čpavek , který je jímán do vody -čpavková voda je vracena do výroby.
 • v r. 2003 ukončena výroba vodouředitelných barviv AZO I
 • rok 2004 ukončena výroba v objektu KAB (barviva na bázi anilinu) a výroba ftalanhydridu

ve vztahu ke kanalizaci A

 • v roce 2003 přepojení objektů AZO II (vodouředitelná barviva) a SB (speciální barviva) z kanalizace A (byly připojeny částečně) na kanalizaci B (tj. na BČOV)
 • úprava suterénů výrobních objektů RY 57 a Ry 37 - důsledné oddělení chladících vod vypouštěných do kanalizace A od technologických odpadních vod vypouštěných do kanalizace B (a na BČOV)
 • postupná rekonstrukce využívaných stáčecích míst z železničních cisteren
3. Připravovaná opatření
  v r. 2005 ukončení výroby na objektech MP IV (prováděny pouze hydrogenace pro potřeby jiných středisek) - snížení odtoku neodbouratelného CHSK-Cr o cca 500 t/rok na BČOV příprava přepojení veškerých technologických vod z výroby nitrocelulózy na BČOV - k tomuto řešení má ČIŽP řadu výhrad (využití retenční nádrže Lhotka, která je starou ekologickou zátěží, k akumulaci a homogenizaci odpadních vod a možné negativní ovlivnění BČOV). Výhrady byly formulované v dopise čj. 5/OV/6806/05/Če ze dne 29.8.05.
  1. Únik NOX v 9/05 v SBU Nitrocelulóza

  V současnosti má ČIŽP k dispozici výrobní čísla poškozeného a sousedících zásobníků nitrační směsi a zajišťuje se výrobní dokumentace nádrží u jejich dodavatele. Předpokládá se požádat o vypracování expertního posudku - posouzení materiálové vhodnosti použitých zásobníků.

  Zveřejněno: 30.09.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 14287 x
  Vytisknout