Výroční zpráva ČIŽP o poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva České inspekce životního prostředí je zveřejňována na základě § 18 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

V roce 2013 vyřizovala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) celkem 209 žádostí o informace, z toho 55 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 154 ve smyslu zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. V 6 případech pak byla žádost o informaci odmítnuta (a to nejčastěji z důvodu neukončeného správního řízení, z důvodu absence patřičných náležitostí, a dále proto, že některé žádosti nespadaly do kompetencí ČIŽP).

Zájem veřejnosti v oblasti poskytování informací dle příslušných zákonů byl v roce 2013 nepatrně nižší než v roce 2012. V předchozích letech trend vykazoval nárůst (233 v roce 2012, 181 v roce 2011, 207 v roce 2010, 141 v roce 2009).

Nejvíce žádostí o informace vyřídil odbor ochrany ovzduší, odbor odpadového hospodářství a odbor ochrany přírody. Odbor ochrany ovzduší se nejčastěji zabýval žádostmi o poskytnutí informací o emisích znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a postupech jejich zjišťování.

V roce 2013 řešilo oddělení odpadového hospodářství žádosti o informace směřované zejména na případy nakládání s nebezpečnými odpady a nepovoleného nakládání s odpady, konkrétně pak občany zajímaly závěry šetření a výsledků správních řízení ve věci nakládání s odpady jako např. v případě společnosti Nisa Recycling s.r.o. Arnoltice.

Zájem o informace z oblasti ochrany přírody se týkal především obecné ochrany dřevin, kácení dřevin rostoucích mimo les, poškozování významných krajinných prvků a ochrany krajinného rázu, výjimečně byly podány žádosti o informace ohledně konkrétních šetření, jako tomu bylo např. v případě NP Šumava.

Dotazy, které směřovaly do oblasti vod, se týkaly rozhodnutí o opatřeních správních orgánů ve věci nakládání se závadnými látkami a informacemi o sanacích, stavu znečištění vodotečí vůbec.

Odbor ochrany lesa zodpovídal dotazy ohledně výsledků správních řízení a kontrolních šetření ohrožení životního prostředí v lesích (škody zvěří, nezákonné oplocení, poškození stromů). Konkrétně byly informace žádány např. o kontrole v NP Šumava, šetření podnětu v souvislosti s kácením na majetku obce Brozany a neoprávněných těžbách v rámci ORP Česká Lípa.

Předmětem dalších žádostí byly informace o dotčených orgánech státní správy, způsobu vyřešení podnětů, informace o prováděných kontrolách.

Velké množství informací vyřizuje Česká inspekce životního prostředí bezprostředně v rámci diskusního fóra, tedy bez omezení lhůtami zákona. Tyto žádosti nejsou zahrnuty do evidence ve smyslu uvedených zákonů. Převážnou většinu žádostí o informace podala občanská sdružení a fyzické osoby.

Podávání informací přispívá ke zvýšení efektu inspekční činnosti a k vytvoření silnější zpětné vazby ČIŽP s veřejností. Hlavním cílem je udržovat kontakty se sdělovacími prostředky i odbornou a laickou veřejností, informovat o výsledcích kontrolní činnosti ČIŽP věcně a v rozsahu odpovídajícím dodaným podkladům, a také v rámci možností zajišťovat odpovědi na dotazy týkající se kontrolních a dozorových pravomocí ČIŽP.

Kromě informací, které ČIŽP poskytuje podle uvedených zákonů, dává veřejnosti i informace z vlastního podnětu formou výročních zpráv, brožur a letáků, tiskových zpráv nebo na vyžádání médií.

Žádosti o informace je možno podávat na e-mailové adrese: public@cizp.cz

 

V Praze dne 26. 2. 2014

 

Ing. Simona Cigánková

tisková mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 30.01.2015 –Jana Rambousková ; Přečteno 2829 x
Vytisknout