Vysoká pokuta za nezákonné těžby dříví ve Východních Čechách

Společnost během roku 2011 opakovaně porušovala povinnosti vlastníka lesa v souvislosti s nezákonnými těžbami dříví na jejím lesním majetku v okolí Poličky, Hlinska v Čechách a Trutnova. Uložená pokuta sankcionovala nezákonné těžby, které uvedená společnost zadala a organizovala v období od května do prosince 2011 v šesti lokalitách, v rámci kterých byly vytěženy holoseče o celkové výměře 9,87 ha, a při kterých bylo vytěženo cca 4 200 m3 dříví.

V listopadu 2011 Městský úřad Hlinsko zaznamenal podezřelý převod lesního majetku v k.ú. Chlum u Hlinska, kde společnost I.L.C., a.s. jako nový vlastník začala těžit dřevo bez náležitého povolení příslušného orgánu státní správy lesů i bez vědomí odborného lesního hospodáře. Inspekce zjistila, že uvedená společnost provedla v r. 2011 nezákonné těžby v Ústeckém a Olomouckém kraji, rovněž tak v okresech Trutnov, Chrudim a Svitavy. Proto naši inspektoři od prosince 2011 do února 2012 zkontrolovali všechny dotčené lokality, na kterých zdokumentovali jejich stav po nezákonných těžbách a vyhodnotili rozsah protizákonné činnosti. Nezákonné těžby měly v některých lokalitách charakter trestného činu, protože holoseče přesahovaly až výměru 3 hektarů. ČIŽP v lednu letošního roku podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Záležitost je v současnosti předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení. ČIŽP zahájila správní řízení s uvedenou společností, která však ani při kontrolách, ani během správního řízení s ČIŽP nespolupracovala a dále pokračovala v nezákonných aktivitách. V rámci šetření bylo zjištěno, že vše má na svědomí jedna a ta samá osoba, která již v letech 2009 a 2010 organizovala nezákonné těžby na celém území České republiky; za ty byla inspekcí také opakovaně pokutována.

Mýtní úmyslné těžby se v tomto případě významně odchylovaly od běžného hospodaření v lesích, které by mělo zajišťovat trvale udržitelné hospodaření. Tyto nezákonné těžby ohrožují stabilitu okolních lesních porostů. Při nešetrném přibližování dříví byla nadměrně poškozena lesní půda, navíc byl v několika lokalitách prokazatelně poškozen i sousední lesní majetek. Pokutovaný vlastník lesa nerespektoval příslušná ustanovení lesního zákona, zejména nedodržel maximální limit pro holoseč, který je v Čechách stanoven na 1 ha, ve výjimečných případech 2 ha. ČIŽP kromě pokuty vlastníkovi lesa uložila i menší pokuty osobám a subjektům, které prováděly kácení a dopravu nezákonně vytěženého dříví. Lesní zákon stanovuje, že právnické a fyzické osoby zajišťující těžební práce jsou povinny provádět je takovým způsobem, který minimalizuje negativní dopady na lesní ekosystém v daném prostředí. ČIŽP předmětné lokality dále sleduje. Prověříme také, zda budou holiny v zákonné dvouleté lhůtě po těžbě řádně zalesněny,“ uvedl Ing. Martin Baranyai, vedoucí oddělení ochrany lesa ČIŽP v Hradci Králové.

ČIŽP uložila společnosti I.L.C., a.s., pokutu ve výši 2 500 000 Kč, která nabyla právní moci začátkem června 2012. Za obdobné nezákonné těžby byla tato společnost již sankcionována v prosinci 2011 Oblastním inspektorátem Ústí nad Labem, který jí uložil pokutu 200 000 Kč, stejně tak i v únoru 2012 pokutou 350 000 Kč od Oblastního inspektorátu Olomouc.

V průběhu prvního pololetí letošního roku naší inspektoři navíc zjistili, že uvedená společnost nadále pokračuje v nezákonné činnosti v lesích, proto nadále intenzivně spolupracují s orgány státní správy lesů i s policií na omezení škodlivé činnosti firmy v předmětných lokalitách.

Z kontrolní činnosti ČIŽP vyplývá, že rozsah nezákonných těžeb v ČR se v roce 2011 v porovnání s uplynulými pěti lety téměř ztrojnásobil, proto oddělení ochrany lesa ČIŽP stanovilo této problematice vysokou prioritu. V rámci mezirezortního vyjednávání ohledně přípravy nového zákona o dříví, kterým má být implementováno nařízení EU č. 995/2010, se ČIŽP snaží o posílení legislativních nástrojů, kterými by se zvýšila efektivita boje proti nezákonným těžbám.


Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Praha, 25. červen 2012

Zveřejněno: 25.06.2012 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 4027 x
Vytisknout