Za nezákonné kácení dřevin dostal podnikatel pokutu ve výši 1 400 000Kč

 

Liberecký oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí uzavřel případ rozsáhlého nezákonného kácení souvislých porostů dřevin rostoucích mimo les na území obcí Svor, Radvanec, Cvikov a Kunratice u Cvikova.

Nezákonné kácení dřevin probíhalo soustavně od podzimu 2006 do března 2008 za účelem finančního zisku z prodeje dřeva a údajné přípravy ploch pro pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. V rozporu se zákonem bylo vykáceno více než 13,6 ha porostů. Nejméně 1 350 stromů bylo pokáceno bez povolení orgánu ochrany přírody příslušného obecního úřadu. Kácením břehových porostů vodních toků v úhrnné délce přesahující 1 300 m a porostů v údolních nivách na celkové ploše cca 8,3 ha bylo škodlivě zasaženo do ekologicko-stabilizačních funkcí těchto významných krajinných prvků, a to bez zákonem předepsaného závazného stanoviska orgánu ochrany přírody Městského úřadu Nový Bor.

Více než 530 stromů na ploše přesahující 2,3 ha bylo pokáceno navzdory předchozímu zákazu ČIŽP. Kácením dřevin byly dotčeny ekologicky hodnotné přírodní biotopy včetně biocenter a biokoridorů. V některých dotčených lokalitách byl dokladován výskyt zvláště chráněných živočichů, část vykácených ploch se nachází v kontaktu s Evropsky významnou lokalitou Svitavka. Dřeviny byly zčásti pokáceny i na cizích pozemcích bez vědomí jejich vlastníků.

Rozsahem porušení zákona a škodlivostí pro přírodu a krajinu je daný případ přinejmenším v rámci Libereckého kraje bezprecedentní. Za zjištěné protiprávní jednání byly fyzické osobě podnikající ze Svoru uloženy 3 sankce, jejichž konečná celková výše po proběhlém odvolacím řízení činí 1 400 000,- Kč. Při stanovení výše pokut byly zohledněny mj. značný plošný rozsah kácení, způsobená velká ekologická újma a vysoká společenská nebezpečnost zjištěného jednání, vyplývající z mnohočetného, opakovaného a vědomého porušení zákona.

Plochy dotčené těžbou dřeva zůstávají bez údržby a postupně zarůstají. K částečné kompenzaci vzniklé ekologické újmy byla proto podnikateli uložena povinnost provést náhradní opatření k nápravě s termínem plnění do 31.10.2010, spočívající ve výsadbě dřevin na vybraných vykácených plochách s nedostatečným přirozeným zmlazením nebo nízkou úrovní biodiverzity. Splnění náhradního opatření k nápravě bude ČIŽP zkontrolováno.

Rozhodnutí ČIŽP je v současné době pravomocné.

 

V Praze dne 14.9.2009

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

 

Zveřejněno: 16.09.2009 –Admin Administrator ; Přečteno 4907 x
Vytisknout