Zpráva o úniku LTO ze sušárny obilí v Trhových Svinech

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Dne 12. srpna 1997 byl oznámen únik ropných látek do terénu, do veřejné kanalizace a na ČOV v Trhových Svinech (okres České Budějovice).
Ve středisku sušárenství firmy Konstanta s. r. o. v Trhových Svinech je sušárna obilí situována ve třech různých objektech. Jedna ze sušáren byla zrušena a nad ní   je situováno olejové hospodářství sestávající ze tří nadzemních válcových ležatých nádrží s rokem výroby 1973. Zkoušky těsnosti nadzemních nádrží, byly provedeny 20. dubna 1994 s tím, že stav nádrží je dobrý.  Od nádrží jsou nadzemním trubním rozvodem vedeny ropné látky do budovy bývalé sušárny, kde je vizuálně nekontrolovatelný  trubní ocelový rozvod veden pod panelovou plochou v hloubce 50 - 60 m pod povrchem k rozdělovací šachtě, kde se rozvod větví k ostatním objektům. odkud se větví na dvě strany. Cca 5 m od rozdělovací šachty směrem ke dvěma sušárnám ve středisku byla zjištěna perforace potrubí v důsledku koroze otvorem o průměru cca 1 cm. Potrubí je uloženo v hloubce 1 m. Terén pod potrubím byl kontaminován na ploše cca 8 x 10 m, LTO se vystavoval na povrch  terénu a tvořil podmáčená místa. Tlakové zkoušky trubních rozvodů nebyly prováděny. Trubní rozvody jsou z větší části bez možnosti vizuální kontroly umístěny pouze v pískovém obsypu. Zabezpečení neexistuje.

Pod tímto terénem je svodný rigol dešťových vod, který byl  zaplněn LTO. Pod svodným rigolem je  situován drenážní svod, kde se dostal produkt do kanalizační šachty před sušárnou  a dále kanalizací firmy do kanalizace veřejné a na ČOV Trhové Sviny. ČOV Trhové Sviny ohlásila nátok ropných látek na ČOV na Policii ČR OO Trhové
Sviny v 7.15 h, zároveň byl o úniku uvědoměn HZS Trhové Sviny. Odpadní vody z veřejné kanalizace byly  následně odkloněny do dešťové zdrže.

Dle sdělení pracovníka firmy v Trhových Svinech se množství uniklého LTO odhaduje na cca 2 000 l.

Příčinou úniku lehkého topného oleje byla korose trubního rozvodu, který nebyl
kontrolován na těsnost, důsledkem je kontaminace okolního terénu v rozsahu  80 - 100 m3, znečištění veřejné kanalizace, únik LTO až na ČOV včetně biologického rybníka a ohrožení kvality povrchových vod ve Svinenském potoce.

Zveřejněno: 17.08.1997 –Admin Administrator ; Přečteno 11523 x
Vytisknout